ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Chuẩn bị chu đáo cho Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X
Đăng ngày: 01-06-2021 03:42
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Đó là yêu cầu của đồng chí Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Hội nghị thống nhất chương trình Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X diễn ra vào ngày 1-6. Cùng chủ trì hội nghị này có các đồng chí: Cao Tiến Dũng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Cao Văn Quang, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh cho rằng, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh khóa X là kỳ họp có ý nghĩa rất quan trọng, vì vậy các ban HĐND tỉnh, UBND tỉnh, Uỷ ban MTTQ tỉnh và các cơ quan liên quan cần căn cứ chức năng, nhiệm vụ để chuẩn bị nội dung kỹ lưỡng, đảm bảo chất lượng, kịp thời.

Trong đó, UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan chuyên môn hoàn tất các tờ trình, báo cáo thuộc thẩm quyền phục vụ kỳ họp đảm bảo chất lượng và tiến độ. Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tập trung xây dựng tờ trình của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về giới thiệu người ứng cử Hội thẩm Tòa án nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026, xây dựng báo cáo của MTTQ tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri trong đợt bầu cử vừa qua.

Ủy ban bầu cử tỉnh xây dựng báo cáo về kết quả bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026, báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026 và chuẩn bị giấy chứng nhận đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026.

Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh đẩy mạnh đôn đốc các cơ quan thực hiện các báo cáo, tờ trình đúng thời gian, tham mưu cho Thường trực HĐND tỉnh dự thảo các nghị quyết về công tác nhân sự và dự thảo các văn bản khác có liên quan tại kỳ họp đảm bảo chất lượng... Sau kỳ họp thứ nhất, Thường trực HĐND và các ban HĐND tỉnh khóa IX sẽ có trách nhiệm bàn giao các công việc cho thường trực và các ban HĐND tỉnh khóa X.

Riêng về nội dung thành lập Ban Dân tộc tỉnh của HĐND tỉnh, hội nghị đã bàn bạc và thống nhất không thành lập Ban Dân tộc của HĐND tỉnh mà giao cho Ban văn hoá – xã hội của HĐND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ liên quan đến công tác dân tộc như các nhiệm kỳ trước. Đồng chí Nguyễn Phú Cường nhấn mạnh, trong hoạt động giám sát tới đây, Ban Văn hóa – xã hội HĐND tỉnh chú trọng hơn nữa hoạt động giám sát chuyên đề về công tác dân tộc, qua đó đảm bảo thực hiện tốt công tác dân tộc, chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh.

Theo thường trực HĐND tỉnh, Kỳ họp thứ nhất HĐND tỉnh Đồng Nai khóa X sẽ không tổ chức phiên trù bị, diễn ra trong 1 ngày và sẽ được Truyền hình trực tiếp để cử tri theo dõi. Tại kỳ họp này, các đại biểu sẽ nghe Ủy ban bầu cử tỉnh báo cáo về kết quả bầu cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ 2021-2026 và báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2021-2026; nghe Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri ở địa phương trong cuộc bầu cử đại biểu HĐND.

Kỳ họp cũng sẽ thông qua tờ trình danh sách Ban Kiểm phiếu bầu các chức danh của HĐND, UBND, Hội thẩm Tòa  án nhân dân. Kỳ họp sẽ tiến hành bầu các chức danh: Chủ tịch HĐND tỉnh, các Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Chủ tịch UBND tỉnh, các Phó chủ tịch UBND tỉnh; Trưởng, phó các Ban HĐND tỉnh; các Ủy viên UBND tỉnh; Hội thẩm nhân dân Tòa án nhân dân tỉnh... Dự kiến, tại kỳ họp thứ nhất sẽ có 12 Nghị quyết được thông qua.


(Theo báo Đông Nai)


In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu