ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Danh bạ điện thoại

 

​1. Chủ tịch

- Họ và tên: Huỳnh Văn Tới
- Số điện thoại: 0985.620.614
- Email: huynhtoi59@yahoo.com.vn

2. Phó Chủ tịch Thường trực

- Họ và tên: Bùi Quang Huy
- Số điện thoại: 0251.3840.950 hoặc 0913.741.961
- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn​

3. Phó Chủ tịch

- Họ và tên: Nguyễn Văn Dũng
- Số điện thoại: 0251.3840.949 hoặc 0918.173.623
- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn

4. Phó Chủ tịch

- Họ và tên: Bùi Thị Liễu
- Số điện thoại: 0251.3840.951 hoặc 0919.692.601
- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn

5. Ủy viên Thường trực,Trưởng banTổ chức - Tuyên giáo

- Họ và tên: Đặng Thị Xuân Thắm
- Số điện thoại: 0251.3942.583 hoặc 0978.550.554
- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn

6. Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Phong trào

- Họ và tên: Lê Thị Hòa Thuận
- Số điện thoại: 0251.3840.951 hoặc 0908.960.809
- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn

7. Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật

- Họ và tên: Trần Minh Giám
- Số điện thoại: 0251.3942.584 hoặc 0918.620.124
- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn

8. Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Tôn giáo - Dân tôc

- Họ và tên: Vũ Đình Trung
- Số điện thoại: 0251.3943.845 hoặc 0912.138.267
- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn​

9. Ủy viên Thường trực, Chánh văn phòng

- Họ và tên: Nguyễn Tất Độ
- Số điện thoại: 0251.3942.585 hoặc 0946.335379
- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn
 
Về đầu