ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Xây dựng Đảng – Chính quyền

 
Từ ngày 03/5/2019 đến ngày 11/5/2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các huyện, thị xã, thành phố đã phối hợp với Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tổ chức 11 điểm tiếp xúc cử tri tại 11 đơn vị cấ...
 
Năm năm qua (2014 - 2019), với sự năng động, sáng tạo, nỗ lực vượt qua khó khăn, Đồng Nai đã đạt được những thành tựu trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh; khối đại đoàn kết toàn dân của tỉnh được củng cố và mở rộng....
 
Giám sát và phản biện xã hội là trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đối với nhân dân, với Đảng, chính quyền. Hoạt động giám sát là một nội dung quan trọng trong công tác tham gia xây dựng, củng cố chính quyền của Mặt trận...
 
Trong những năm qua, hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử trên địa bàn huyện Long Thành được triển khai đúng quy định và đạt được những kết quả quan trọng.
 
Công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của hệ thống Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội các cấp nhằm xây dựng Đảng, xây dựng chính q...
 
Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là nội dung quan trọng của MTTQ, được ghi trong các văn kiện của Đảng, Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam và nhiều văn bản pháp luật. Đặc biệt và cụ thể hơn là ngày 12/12/2013, Bộ Chính trị ban hành Quyết...
 
Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên, từ đầu năm 2014 đến 2019, MTTQ các cấp huyện Cẩm Mỹ tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong s...
 
Nhân dân quan tâm đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; ô nhiễm môi trường;bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
 
Trong năm qua, MTTQ các cấp trong huyện Trảng Bom đã vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương
 
Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Quyết định số 801-QĐ/TU ngày 14/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Thực...
 
News created from date:
 
Về đầu