ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Xây dựng Đảng – Chính quyền

 
Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên, từ đầu năm 2014 đến 2019, MTTQ các cấp huyện Cẩm Mỹ tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong s...
 
Nhân dân quan tâm đến công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông; ô nhiễm môi trường;bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm.
 
Trong năm qua, MTTQ các cấp trong huyện Trảng Bom đã vận động nhân dân tham gia xây dựng Đảng, chính quyền, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh ở địa phương
 
Thực hiện Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Quyết định số 801-QĐ/TU ngày 14/10/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội; Thực...
 
Hoạt động giám sát và phản biện xã hội được quan tâm thực hiện tốt ở ba cấp
 
Nhiều đề xuất, kiến nghị của Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình giám sát, phản biện xã hội và tham gia góp ý ở nhiều nơi, nhiều lúc còn chưa được chính quyền các cấp quan tâm xem xét, giải quyết và ...
 
Ủy ban MTTQ các cấp huyện Xuân Lộc cấn phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong lãnh đạo chỉ đạo thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền.
 
Cử tri, nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh kiến nghị Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, giải quyết nhiều vấn đề dân sinh.
 
Cử tri quan tâm nhiều đến công tác quy hoạch, triển khai thực hiện các dự án thu hồi đất
 
Cử tri phán ánh công tác quy hoạch còn nhiều bất cập
 
News created from date:
 
Về đầu