ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Xây dựng Đảng – Chính quyền

 
Thời gian qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Long Khánh luôn chú trọng thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đến người dân, góp phần nâng cao hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội.
 
Nhân dân bàn và quyết định chủ trương và mức đóng góp xây dựng cơ sở hạ tầng, các công trình công cộng trong phạm vi địa bàn cấp xã, ở thôn, tổ dân phố; nội dung hương ước, quy ước của cộng đồng dân cư; bầu, cho thôi làm Trưởng thôn, T...
 
Giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội có vai trò, ý nghĩa rất quan trọng đối với việc thực hiện nghiêm, thực hiện tốt các nội dung của nguyên tắc tập trung dân chủ trong Đảng. Hoạt ...
 
Cùng với việc phát huy dân chủ, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn huyện Long Thành đã triển khai toàn diện và ngày càng nâng cao chất lượng, hiệu quả việ...
 
trong năm 2022 Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức giám sát 02 chuyên đề về công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao và công tác bình cử, công khai trong công tác tuyển quân năm 2022 tại 06 xã
 
Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định 9 nội dung Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định.
 
Tỉnh ủy Đồng Nai vừa ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU ngày 12/01/2023 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 18-CT/TW ngày 26/10/2022 của Ban Bí thư về phát huy vai trò, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát, phản biện xã hội củ...
 
Năm 2022, cùng với cả nước, tỉnh Đồng Nai tiếp tục phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức. Trước yêu cầu của nhiệm vụ mới, MTTQ các cấp tỉnh Đồng Nai đã không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tham gia xây dựng chính quy...
 
Cử tri đề nghị cấp uỷ, chính quyền quan tâm xử lý các vấn đề cử tri bức xúc
 
Với vị trí Hiến định: “Mặt trận Tổ quốc Việt Nam là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của Nhân dân; tập hợp, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện dân chủ,...
 
News created from date:
 
Về đầu