ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Xây dựng Đảng – Chính quyền

 
Cử tri, Nhân dân vui mừng, phấn khởi trước những kết quả toàn diện về kinh tế - xã hội tỉnh nhà năm 2019
 
Ngày 21/10, tại phiên khai mạc trọng thể kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Trần Thanh Mẫn, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trì...
 
Theo Điều 25 Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (MTTQ) năm 2015, giám sát là việc Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trực tiếp hoặc đề nghị các tổ chức thành viên của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam theo dõi, xem xét, đánh giá, kiến nghị đối với hoạt...
 
Sáng 10/10, tại Hà Nội, Trung tâm Bồi dưỡng Cán bộ và Nghiên cứu khoa học MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Các giải pháp phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong công tác hòa giải ở cơ sở hiện nay”. Phó Chủ tịch UBT...
 
Ủy ban Mặt trận xã, phường, thị trấn cần chủ động nắm thông tin công trình, dự án được phê duyệt thực hiện trong năm, xác định nội dung giám sát, xây dựng kế hoạch, tổ chức các hoạt động giám sát. Đồng thơ...
 
MTTQ tăng cường chất lượng giám sát, phản biện xã hội
 
Với chức năng, nhiệm vụ theo quy định, Ủy ban MTTQ tỉnh đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các cơ quan hữu quan, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động TXCT của đạ...
 
Qua đánh giá cho thấy, công tác phối hợp giữa HĐND, UBND và Ủy ban MTTQ tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2019 được triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo chương trình, kế hoạch đề ra; qua đó, góp phần quan trọng vào phát triền kinh tế - xã...
 
Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền là nội dung quan trọng của MTTQ, được ghi trong các văn kiện của Đảng, Hiến pháp, Luật MTTQ Việt Nam và nhiều văn bản pháp luật. Đặc biệt và cụ thể hơn là ngày 12/12/2013, Bộ Chính trị ban hành Quyết...
 
Cử tri, Nhân dân vui mừng, phấn khởi trước những kết quả toàn diện về kinh tế - xã hội của đất nước và tỉnh nhà năm 2018 và những tháng đầu năm 2019
 
News created from date:
 
Về đầu