ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Xây dựng Đảng – Chính quyền

 
Phản biện xã hội là một trong những chức năng quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam – là phương thức quan trọng để Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và thự...
 
Công tác giám sát, phản biện xã hội có vai trò đặc biệt quan trọng đối với công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền các cấp. Thực hiện tốt công tác này góp phần xây dựng Nhà nước của Nhân dân, do Nhân dân và vì Nhân dân.
 
Thời gian qua, MTTQ các cấp huyện Long Thành tích cực tham gia xây dựng chính quyền, góp phần quan trọng thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn huyện.
 
Có 15 lượt ý kiến phản biện xã hội của các tập thể, cá nhân dự thảo Nghị quyết về danh mục bổ sung các dự án thu hồi đất và dự thảo Nghị quyết chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2022
 
Nhiều kiến nghị sau giám sát và phản biện xã hội đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nghiêm túc tiếp thu và thực hiện.
 
Cử tri và Nhân dân đánh giá cao sự lãnh đạo, chỉ đạo quyết liệt của cấp ủy Đảng và chính quyền trong việc quyết liệt triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống đại dịch Covid-19 bùng phát lần thứ 4.
 
Chiều 29/10, tại Hà Nội, Ban Nội chính Trung ương phối hợp với Đảng đoàn MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến sơ kết 5 năm thực hiện Quy chế phối hợp công tác và thống nhất triển khai các nội dung trọng tâm trong thời gian tới.
 
Ngày 20/10, tại phiên khai mạc kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, thay mặt Đoàn Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, ông Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam đã trình bày báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tr...
 
Chiều 11/10, Ban Thường trực UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị “Góp ý báo cáo chuyên đề giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo đối với Chủ tịch UBND các cấp năm 2021”. Ủy viên Trung ương Đảng...
 
Ngày 11/10, tại phiên họp thứ tư của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã cho ý kiến về Báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân gửi đến kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV.
 
News created from date:
 
Về đầu