ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Thi đua - Khen thưởng

 
Vừa qua, tại Hà Nội, Ban Chỉ đạo Trung ương các chương trình mục tiêu quốc gia phối hợp với UBTƯ MTTQ Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân, tập thể, cá nhân tích cực vận động, ủng hộ Quỹ “Vì ngư...
 
Mức tiền thưởng được quy định tại các Điều 69 đến 74 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Th i đua Khen thưởng năm 2013.
 
Sáng 19-4, Tỉnh ủy - HĐND - UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh sẽ tổ chức lễ tôn vinh điển hình tiên tiến tiêu biểu, tổng kết phong trào thi đua yêu nước năm 2018 và ký kết giao ước thi đua năm 2019.
 
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành vừa tổ chức phát động và ký kết thi đua trong hệ thống Mặt trận nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.
 
Sáng ngày 02/8/2018, Tỉnh ủy - Hội đồng nhân dân - Ủy ban nhân dân - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức Lễ Tôn vinh điển hình tiên tiến tỉnh Đồng Nai lần thứ nhất, năm 2018.
 
Vừa qua, tại Hội trường Huyện ủy Nhơn Trạch, Cụm thi đua số 1 đã tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm, phương hương nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018.
 
Sáng ngày 22/6/2018, tại Hội trường Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh, Khối Thi đua số 10 tổ chức Hội nghị sơ kết phong trào thi đua yêu nước 6 tháng đầu năm 2018.
 
Ngày 1/6/2018, tại Hà Nội, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến nhân kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018).
 
Sau chiến thắng Việt Bắc - Thu Đông năm 1947, giữa lúc cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta đang ở giai đoạn cam go, quyết liệt, để động viên đồng bào, chiến sỹ cả nước phát huy truyền thống yêu nước, ý chí tự lực tự cườ...
 
Toàn văn Lời kêu gọi Thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh
 
News created from date:
 
Về đầu