ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị tổng kết chương trình “4 giảm” gắn với cuộc vận động TDĐKXDNTM, ĐTVM năm 2019
Đăng ngày: 12-02-2020 11:09
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 02/01/2019, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh đã tổ chức Hội nghị tổng kết chương trình “4 giảm” gắn với cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2019.
Tham dự Hội nghị có đồng chí Đào Văn Phước, TUV, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh – Chủ trì Hội nghị, cùng các đồng chí đại diện lãnh đạo HĐND tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh, lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể chính trị - xã hội, Ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh, các đồng chí thành viên trong Ban Chủ nhiệm cuộc vận động TDĐKXDNTM, ĐTVM và đại diện lãnh đạo Ủy ban nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam, Công an, các huyện, thành phố cùng đại diện 46 tập thể, cá nhân tiêu biểu.
Hội nghị đã đánh giá những kết quả đạt được, chỉ rõ những hạn chế, yếu kém, đề ra phương hướng, giải pháp nâng cao hiệu quả thực hiện chương trình “4 giảm” gắn với cuộc vận động TDĐKXDNTM, ĐTVM trong thời gian tới:
HN 2.jpg
Quang cảnh Hội nghị

Kết quả đạt được: Trong năm 2019, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp chủ động triển khai chương trình “4 giảm” trên cơ sở thực hiện các kế hoạch,chương trình phối hợp với các ngành; đã đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân tham gia thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tham gia đấu tranh phòng, chống ma túy, mại dâm, tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn giao thông, với các nội dung thiết thực phù hợp với điều kiện, hoàn cảnh, của từng vùng, từng địa bàn dân cư, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng có đông đồng bào tôn giáo, nhất là các địa bàn trọng điểm phức tạp về tội phạm, ma túy, tệ nạn xã hội … qua đó góp phần tạo sự chuyển biến về nhận thức và trách nhiệm của các ngành và các tầng lớp nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Vai trò các đoàn thể chính trị - xã hội, của lớp người cao tuổi, người có uy tín, già làng, cá nhân tiêu biểu, chức sắc các tôn giáo trong công tác vận động nhân dân tham gia phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội, giữ gìn ANTT tại địa phương được phát huy. Nhiều mô hình, cách làm hay trong công tác vận động toàn dân tham gia bảo vệ ANTQ, tham gia chương trình “4 giảm” được Mặt trận và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng với các ngành liên quan triển khai thực hiện đạt được hiệu quả thiết thực, nhất là việc đưa nội dung chương trình “4 giảm” vào quá trình thẩm định xét danh hiệu ấp, khu phố văn hóa hàng năm đã dần dần tạo được ý thức cộng đồng tham gia phòng, chống tội phạm, phòng, chống ma túy, mại dâm, phòng, chống mua bán người xây dựng địa bàn trong sạch, vững mạnh góp phần xây dựng khu dân cư an toàn về an ninh trật tự.
HN 1.jpg

Đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Long Khánh thảo luận tại Hội nghị


Kết quả cụ thể: Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã phối hợp vận động nhân dân cung cấp hơn 512 nguồn tin có giá trị cho Công an về tình hình an ninh trật tự, phối hợp cùng với các ban ngành, đoàn thể chính trị - xã hội giáo dục cảm hóa 134 đối tượng thanh thiếu niên hư hỏng tại cộng đồng, phối hợp giới thiệu việc làm cho 40 đối tượng; phối hợp quản lý tại gia đình, cộng đồng 600 đối tượng nghiện ma túy, vận động hơn 1.000 đối tượng điều trị thay thế Methadone tại các Trung tâm, đưa hơn 300 đối tượng cai nghiện bắt buộc tại các cơ sở Điều trị nghiện ma túy tỉnh, phối hợp giới thiệu việc làm cho 40 đối tượng.
Những mô hình hoạt động hiệu quả: Trong lĩnh vực phòng, chống tội phạm: Câu lạc bộ hoàn lương, Câu lạc bộ nhà trọ bảo đảm ANTT, Mô hình camera an ninh, Tổ liên gia tự quản; Cụm dân cư tự quản; Tổ nhân dân tự quản, Tiếng kẻng an ninh… Trong lĩnh vực phòng, chống ma túy, mại dâm: các Khu nhà trọ công nhân “An toàn - Văn minh - Không tội phạm và tệ nạn xã hội”, mô hình Khu nội trú sinh viên “An toàn - Văn minh - Không tội phạm và tệ nạn xã hội”, Câu lạc bộ “Phụ nữ tham gia phòng, chống ma túy”, Mô hình thực hiện chương trình 4 giảm”… Trong lĩnh vực an toàn giao thông: các mô hình điểm Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông, Mô hình điểm văn hóa giao thông đường thủy, Tuyến đường Sáng – Xanh – Sạch – Đẹp – An ninh.
Một số hạn chế: Trong triển khai thực hiện chương trình “4 giảm” ở một vài địa phương công tác phối hợp giữa Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và lực lượng Công an còn chưa chặt chẽ; công tác hỗ trợ vốn giúp đỡ các đối tượng phạm tội tù tha, đối tượng cai nghiện ma túy, mại dâm hoàn lương được quan tâm nhưng chưa nhiều, nguyên nhân vì các đối tượng chưa sử dụng hiệu quả vốn hỗ trợ, vẫn còn tâm lý e ngại, kỳ thị trong xã hội; công tác giáo dục, giúp đỡ, cảm hóa các đối tượng sau phạm tội chưa hiệu quả do nhận thức chủ quan của cá nhân, của gia đình… vì vậy tình trạng tái nghiện, tái phạm còn phổ biến; lực lượng cán bộ Mặt trận ở cơ sở còn mỏng vì vậy việc giám sát địa bàn nắm đối tượng, theo dõi, cảm hóa giáo dục giúp đỡ còn hạn chế.
Tại Hội nghị đã nêu 06 giải pháp góp phần nâng cao chất lượng thực hiện chương trình “4 giảm” trong cuộc vận động TDĐKXDNTM, ĐTVM trong thời gian tới. Nhân dịp này, đã tặng Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh cho 46 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc, tiêu biểu trong thực hiện chương trình “4 giảm” gắn với cuộc vận động TDĐKXDNTM, ĐTVM năm 2019.

 Phong trào

 

 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu