ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Mặt trận Tổ quốc huyện Long Thành phát động và tổ chức ký kết thi đua năm 2020
Đăng ngày: 03-02-2020 02:57
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 10/01/2020, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành đã tổ chức lễ phát động và ký kết thi đua trong hệ thống Mặt trận huyện năm 2020.

Tại Lễ ký kết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng đại diện 02 Cụm thi đua gồm 14/14 xã, thị trấn cam kết hưởng ứng và tập trung thực hiện các nội dung thi đua đã được Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành phát động. 

a4241d2f5443ac1df552.jpg
Đồng chí Nguyễn Tấn Hưng  – UVBTV, Trưởng BDV Huyện ủy - Chủ tịch MTTQ huyện Long Thành và các cụm trưởng ký kết thi đua năm 2020

Các nội dung thi đua gồm:

Một là, thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 142-NQ/HU ngày 11/12/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Long Thành (khóa XI) về “Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 và Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành năm 2020, trong đó tập trung tăng cường tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân hiểu và chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; Tiếp tục tuyên truyền và thực hiện các Nghị quyết của Trung ương (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2020 “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Tiếp tục thực hiện tốt việc nêu gương của cán bộ, đảng viên, khắc phục tốt những khuyết điểm tồn tại sau kiểm điểm tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI), gắn với tập trung lãnh đạo, đấu tranh phòng, chống “tự chuyển biến”, “tự chuyển hóa” trong đội ngũ cán bộ, đảng viên theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Phối hợp tuyên truyền về ý nghĩa các ngày lễ lớn trong năm, triển khai và quán triệt các Nghị quyết và Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên và các đối tượng do Mặt trận phụ trách.

Hai là, tiếp tục nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện có hiệu quả chương trình “4 giảm”, các chương trình, nghị quyết liên tịch trong công tác phòng, chống tội phạm, phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc góp phần đạt 95% ấp, khu văn hóa, 98% đạt chuẩn hộ gia đình văn hóa năm 2020; Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, tổ chức tốt tháng cao điểm vì người nghèo (từ 17/10 đến 18/11/2020) góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn 0,15%, hộ cận nghèo giảm còn 0,5% so với tổng số hộ dân toàn huyện. Thường xuyên kiểm tra việc tiếp nhận, quản lý phân bổ, sử dụng nguồn Quỹ Vì người nghèo và công tác hỗ trợ người nghèo trực tiếp tại cộng đồng dân cư; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2020 theo kế hoạch của Ban Chỉ đạo tỉnh, huyện.

d7c325da5fb6a7e8fea7.jpg

Các đơn vị cụm thi đua cùng đồng chí Chủ tịch MTTQ huyện Long Thành giao ước thi đua năm 2020

Ba là, tiếp tục đẩy mạnh hoạt động giám sát của MTTQ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Tổ chức các hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đồng thời tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí.​

Bốn là, tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”, chủ động và tăng cường công tác nắm bắt tâm tư nguyện vọng và định hướng dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân, kịp thời phản ánh với cấp ủy, chính quyền giải quyết, tránh tình trạng phát sinh điểm nóng, khiếu kiện đông người, nhất là liên quan đến công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ tái định cư tại các dự án đang triển khai trên địa bàn huyện, đặc biệt là dự án Cảng hàng không quốc tế Long Thành; tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện việc nắm bắt dư luận xã hội liên quan đến Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, nhiệm kỳ 2020-2025. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ từ huyện đến cơ sở và các tổ chức thành viên theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Năm là, tiếp tục thực hiện Kết luận 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội" nhằm thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa bàn dân cư, đảm bảo tỷ lệ tập hợp quần chúng trong độ tuổi vào tổ chức 85% (riêng đoàn Thanh niên đạt 45%), tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt và công tác thường xuyên  đạt 90%, xây dựng lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt trong các đoàn thể chính trị xã hội đạt 45%, xây dựng lực lượng cốt cán trong đồng bào các tôn giáo, dân tộc; Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế đội ngũ cán bộ chuyên trách nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác Mặt trận trong tình hình mới; đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, coi trọng tiêu chuẩn cán bộ để tuyển chọn được cán bộ giỏi, tâm huyết; Phấn đấu năm 2020 có trên 80% tổ chức Mặt trận cơ sở đạt vững mạnh (Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn; Ban Công tác Mặt trận các ấp, khu; Tổ Công tác Mặt trận); Nâng cao chất lượng và đảm bảo điều kiện để các Ban Tư vấn hoạt động hiệu quả.

Năm 2020 là năm có nhiều sự kiện nổi bật như: kỷ niệm 90 ngày thành lập Đảng cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), 130 năm Ngày sinh của Bác Hồ kính yêu (19/5/1890-19/5/2020); 90 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930-18/11/2020); Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X. Do đó, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành đã đề nghị Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở phải luôn chủ động, phát huy vai trò cùng các tổ chức thành viên quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và địa phương cùng với thi đua thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận năm 2020. Nhất là tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương trong thời gian tới.

Kiều Lan – MTTQ Long Thành​

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu