ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cho cán bộ Mặt trận huyện, xã thuộc Tân Phú năm 2019.
Đăng ngày: 11-09-2019 04:25
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Nhằm nâng cao kỹ năng, trình độ và trang bị thêm các kiến thức mới được ban hành đối với cán bộ Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trong tổ chức, triển khai thực hiện các hoạt động giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền.
 20190911_083259.jpg
Quảng cảnh lớp tập huấn tại Tân Phú

Ngày 11/9 2019, Ban Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Tân Phú tổ chức tập huấn công tác giám sát và phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền cho cán bộ Mặt trận huyện và các xã, thị trấn năm 2019. Tham dự lớp tập huấn có đồng chí Bùi Quang Huy – TUV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, đồng chí Phạm Thị Lý – TVHU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Tân Phú và các đồng chí trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện. Tham dự các lớp tập huấn có 160 đại biểu là Chủ tịch, phó Chủ tịch, thành viên Ban thanh tra nhân dân và Ban giám sát đầu tư của cộng đồng thuộc các xã, thị trấn của huyện.

20190911_083248.jpg
Đồng chí Bùi Quang Huy – TUV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh báo cáo viên lớp tập huấn

Tại lớp tập huấn các học viên được báo cáo viên quán triệt Quy chế giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội ban hành kèm theo Quyết định số 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị; Quy định về Mặt trận Tổ Quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ban hành kèm theo Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị;  Triển khai thực hiện Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14- CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết về các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nghị quyết liên tịch số 403); để triển khai công tác giám sát, phản biện xã hội thống nhất từ trung ương đến địa phương; Triển khai Thông tri số 23/TTr-MTTW-BTT ngày 21/7/2017 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam về hướng dẫn quy trình giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên”.

 

 

 Xuân Tuấn

 

 

 

 

 

 ​

 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu