ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Một số kết quả 5 năm công tác Mặt trận tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 218 của Bộ Chính trị.
Đăng ngày: 22-10-2018 09:13
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Trong những năm qua, hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền đã được MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh triển khai thực hiện khá hiệu quả bằng các hình thức góp ý trên nhiều lĩnh vực, cách thức tổ chức sáng tạo, đưa ra những kiến nghị thiết thực.

Về tổ chức các hội nghị góp ý

Thực hiện Quyết định số 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội. Từ năm 2014 - 2018, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 03 Hội nghị góp ý xây dựng đối với ngành Công an, ngành Y tế, ngành Tư pháp của tỉnh với sự tham dự của hơn 350 đại biểu.

images1003392_Hinh_anh.jpg

Hội nghị góp ý xây dựng ngành Công An

Đối với góp ý xây dựng ngành Công an, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kiến nghị 13 nội dung nhằm xây dựng lực lượng Công an trong sạch, vững mạnh, gắn bó mật thiết với nhân dân, có phẩm chất đạo đức tốt, có năng lực chuyên môn, biết phát huy sáng kiến, sáng tạo thể hiện là lực lượng nòng cốt trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố  đang giám sát việc thực hiện các kiến nghị đối với ngành Công an.

Đối với Hội nghị góp ý xây dựng ngành Y tế, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kiến nghị 10 nội dung, nhằm góp phần xây dựng ngành Y tế tỉnh nhà phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn. Hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đang giám sát việc thực hiện các kiến nghị đối với ngành Y tế.Picture 523.jpg

Hội nghị góp ý ngành y tế


Đối với góp ý xây dựng ngành Tư pháp, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã kiến nghị 06 nội dung đối với việc triển khai thực hiện các nhiệm vụ của ngành Tư pháp tỉnh. Hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và các huyện, thị xã, thành phố đang giám sát việc thực hiện các kiến nghị đối với ngành Tư pháp.

Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố đã tổ chức 26 Hội nghị góp ý xây dựng đối với ngành Công an và ngành Y tế các huyện, thị xã, thành phố với hơn 214 ý kiến phát biểu góp ý, kiến nghị xây dựng đối với ngành Công an và ngành Y tế. Hiện nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố đang giám sát việc thực hiện các kiến nghị đối với 02 cơ quan này.

Trong 05 năm qua, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội các xã, phường, thị trấn phối hợp tổ chức hội nghị để nhân dân góp ý xây dựng lực lượng Công an xã, phường, thị, trấn trên địa bàn tỉnh với hơn 850 hội nghị.

Các ý kiến góp ý của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đều được các ngành tiếp thu, ghi nhận và có sự lãnh đạo, chỉ đạo để thực hiện tốt hơn góp phần xây dựng ngành mình ngày càng phát triển, phục vụ nhân dân được tốt.

Về công tác tham gia góp ý các loại văn bản:

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham gia góp ý vào 153 văn bản các loại như: Bộ Luật hình sự (sửa đổi), Bộ Luật dân sự (sửa đổi), các Luật do Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh gửi đề nghị góp ý; các dự thảo kế hoạch, đề án, chương trình do UBND tỉnh và các sở, ngành gửi đề nghị góp ý.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn đã tham gia góp ý 1.673 văn bản các loại như: Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ cấp huyện, cấp xã về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội - quốc phòng an ninh hàng năm; kế hoạch, chương trình, đề án…

Về phối hợp tổ chức đối thoại với nhân dân:

 Từ năm 2014 đến nay, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phối hợp với Ban Dân vận, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức 02 Hội nghị đối thoại giữa đồng chí Bí thư Tỉnh ủy với 02 hộ dân thị xã Long Khánh khiếu nại về tranh chấp đất đai gần 11 năm và tiểu thương chợ Sặt thành phố Biên Hòa về việc cấp giấy, nâng cấp chợ.

Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thị xã, thành phố và các xã, phường, thị trấn đã tham mưu, phối hợp tổ chức cho đồng chí Bí thư và Chủ tịch UBND cấp huyện, cấp xã đối thoại với nhân dân được 297 hội nghị, có 2.379 ý kiến phát biểu kiến nghị phản ánh, đề xuất của nhân dân để Đảng, chính quyền xem xét, giải quyết những vấn đề người dân bức xúc như: Ô nhiễm môi trường; thu hồi đất, bồi thường, giải tỏa và tái định cư; chế độ chính sách cho người có công; với công nhân lao động tại các khu công nghiệp; với giáo viên… hầu hết các ý kiến góp ý của nhân dân đều được cấp ủy, chính quyền và các ngành liên quan ghi nhận và đã có sự lãnh đạo, chỉ đạo để xử lý kịp thời những vấn đề bức xúc mà nhân dân đã phản ánh. Qua đó, tạo lòng tin của nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, đặc biệt là phát huy được vai trò của nhân dân trong việc tham gia góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước trong sạch vững mạnh.

Về phối hợp nắm bắt tình hình, tâm tư, nguyện vọng của nhân dân:

Hàng năm trước và sau các kỳ họp của Quốc hội và HĐND tỉnh, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đều phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh tổ chức tiếp xúc cử tri nhằm nắm bắt tình hình nhân dân, tâm tư, nguyện vọng và ý kiến phản ánh, kiến nghị của nhân dân trên địa bàn tỉnh để nghiên cứu, xem xét chuyển đến các cơ quan có chức năng xem xét, giải quyết và trả lời cho công dân được biết theo quy định.

Từ năm 2014 - 2018, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã phối hợp với với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND tỉnh chuyển 25 văn bản với hơn 1.500 ý kiến kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của cử tri gửi đến các cơ quan Trung ương, UBND tỉnh, các sở, ngành và UBND cấp huyện. Các ý kiến kiến nghị của cử tri và nhân dân đều được các cơ quan ghi nhận và trả lời, tuy nhiên vẫn còn nhiều ý kiến chưa được trả lời nhất là đối với các cơ quan Trung ương. Đối với các cơ quan của tỉnh vẫn còn nhiều ý kiến trả lời chậm, chưa kịp thời; nhiều nội dung trả lời nhưng không được cử tri, nhân dân chấp thuận dẫn đến tình trạng khiếu nại, tố cáo kéo dài, có vụ việc kéo dài từ 05 - 15 năm nhưng người dân vẫn tiếp tục khiếu nại cách giải quyết của chính quyền. Có những nội dung các cơ quan chính quyền trả lời không cụ thể, không rõ ràng, kéo dài gây bức xúc cho người dân. Sau khi nghiên cứu, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh đề nghị UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan có trách nhiệm trả lời lại cho cử tri, tuy nhiên có những ngành trả lời 02 - 03 lần vẫn không cụ thể, rõ ràng, không thuyết phục được nhân dân.

Bên cạnh những kết quả đạt được, công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội còn một số hạn chế: Công tác triển khai, thực hiện nhiệm vụ góp ý của một số đoàn thể chính trị - xã hội của cấp huyện chưa chủ động; việc xác định nội dung, hình thức góp ý của MTTQ cấp xã còn lúng túng, chủ yếu thực hiện góp ý vào dự thảo các văn bản gửi đến xin ý kiến; việc góp ý vào việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các cấp ủy, cơ quan Đảng, tổ chức Đảng, cơ quan nhà nước và góp ý đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) còn ít; chưa tham gia được nhiều ý kiến đối với việc chỉ đạo, điều hành của các cấp chính quyền.

Để nâng cao hiệu quả công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền của MTTQ, các đoàn thể thời gian tới, cần thực hiện tốt một số giải pháp sau:

Một là, các cấp uỷ đảng từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo, định hướng MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Tiếp tục thực hiện tốt Quyết định số 729-QĐ/TU ngày 12/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quy định trách nhiệm của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền tiếp thu góp ý của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và Quyết định số 728-QĐ/TU ngày 12/9/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc ban hành “Quy chế đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy Đảng, người đứng đầu chính quyền ở địa phương các cấp trong tỉnh với nhân dân”;

Hai là, tiếp tục thực hiện có hiệu quả Quy chế phối hợp công tác giữa Thường trực HĐND, UBND và Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh nhiệm kỳ 2016-2021, phối hợp tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với các chương trình, dự án lớn của chính quyền các cấp. Tiếp tục thực hiện tốt  các chương trình phối hợp giữa Ban Thường trực Ủy ban MTTQ với các sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh.

Ba là, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội triển khai thực hiện tốt Quyết định 218-QĐ/TW của Bộ Chính trị về quy định việc MTTQ, các đoàn thể chính trị-xã hội tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền, thực hiện góp ý thường xuyên, định kỳ, đột xuất; thực hiện góp ý đối với tập thể và góp ý đối với cá nhân, góp ý vào dự thảo văn bản và góp ý đối với việc thực hiện nhiệm vụ của cấp ủy, chính quyền, cán bộ, đảng viên.

Bốn  là, hằng năm tổ chức bồi dưỡng, tập huấn cán bộ Mặt trận, đoàn thể, chú trọng nâng cao kỹ năng lắng nghe, tuyên truyền, vận động quần chúng theo phương châm “lắng nghe nhân dân nói, nói cho nhân dân hiểu, làm cho nhân dân tin”. Phát huy vai trò của các vị ủy viên Ủy ban Mặt trận, thành viên Hội đồng tư vấn, các chuyên gia tham gia góp ý xây dựng đảng, xây dựng chính quyền.

Thực hiện nhiệm vụ tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền được gắn với quyền và trách nhiệm của MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội và nhân dân trong giai đoạn hiện nay. Với sự quan tâm lãnh đạo của Tỉnh uỷ, sự phối hợp, tạo điều kiện của HĐND, UBND tỉnh và các tổ chức thành viên, cùng với sự tham gia hưởng ứng của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh, MTTQ các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội sẽ phát huy vai trò của mình, triển khai có hiệu quả hoạt động tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, góp phần phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ X.

 

 ​Xuân Tuấn

 
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu