ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Một số kết quả đạt được 6 tháng đầu năm 2018 đối với hoạt động giám sát và phảnbiện xã hội của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tỉnh Đồng Nai.
Đăng ngày: 18-07-2018 03:18
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp tăng cường thực hiện giám sát, phản biện xã hội đáp ứng yêu cầu, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân.
 

Đại diện cho quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân là một trong những quyền, trách nhiệm quan trọng của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam được khẳng định trong các nghị quyết của Đảng và được cụ thể hóa tại Hiến pháp năm 2013 và Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015. Để góp phần thực hiện trách nhiệm đó, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp cần làm tốt hơn nữa công tác giám sát, phản biện xã hội, góp phần thực hiện nhiệm vụ xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh.

Về công tác giám sát theo Quyết định số 217-QĐ/TW của Bộ Chính trị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã chủ trì tổ chức được 39 cuộc với các nội dung như: quy trình xét duyệt đối tượng, việc sử dụng nguồn vốn và tình hình thu hồi vốn vay từ Ngân hàng Chính sách xã hội; Việc triển khai chương trình phối hợp vận động và giám sát đảm bảo an toàn thực phẩm ở khu dân cư; Vận động tham gia BHYT trên địa bàn xã; Quy trình rà soát hộ nghèo, quy trình xây dựng nhà tình thương và các chính sách đối với hộ mới thoát nghèo; việc cấp kinh phí cho các tổ hòa giải ở ấp; việc thu chi của hội cha mẹ học sinh theo Thông tư 55 của Bộ giáo dục; việc huy động xã hội hóa trong nhân dân để đầu tư xây dựng cơ bản; việc thực hiện chế độ chính sách cho các tổ nhân dân trên địa bàn... qua giám sát, Ủy ban Mặt trận các cấp đã có những kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế của các đơn vị, địa phương chịu sự giám sát; đồng thời có 172 kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới đối với các cơ quan chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Về công tác phối hợp giám sát: Đã phối hợp với Hội đồng nhân dân các cấp và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức khảo sát, giám sát trên 543 cuộc về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp. Phối hợp với  kiểm sát Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh kiểm sát việc tuân theo pháp luật trong việc tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại trại tạm giữ Công an tỉnh và trại nhà tạm giữ các huyện. Qua đó, có nhiều kiến nghị khắc phục những hạn chế, thiếu sót, vướng mắc trong công tác quản lý nhà nước trên địa bàn.

Về thực hiện quy chế dân chủ cơ sở: Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát 581 cuộc, nội dung giám sát chủ yếu là giám sát việc giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân, giám sát việc bình xét hộ nghèo... Qua giám sát, Ban Thanh tra nhân dân đã phát hiện một số sai phạm và có 67 kiến nghị đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý và có biện pháp khắc phục những sai phạm. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức giám sát  299  dự án triển khai trên địa bàn. Nhìn chung, các dự án triển khai đúng trình tự thủ tục quy định, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa bàn, hoàn thành đúng tiến độ được đưa vào sử dụng kịp thời, phục vụ được yêu cầu chung. Tuy nhiên, qua giám sát đã phát hiện một số sai phạm nhỏ trong thi công xây dựng và có 43 kiến nghị xử lý; các kiến nghị đã được các cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, nhà thầu, chủ đầu tư xử lý, giải quyết và khắc phục.

Về Phản biện xã hội: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổ chức 11 Hội nghị phản biện xã hội đối với các dự thảo Nghị quyết gồm: Dự thảo Nghị quyết quy định mức hỗ trợ đối với các dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2018 - 2020 trên địa bàn tỉnh và dự thảo Nghị quyết về việc ban hành chuẩn nghèo tiếp cận đa chiều tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2018 - 2020; dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về “Mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2018”; dự thảo Đề án xây dựng chương trình nông thôn mới giai đoạn 2018 - 2023; dự thảo Nghị quyết về phát triển đô thị, thị trấn Trảng Bom giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn đến năm 2025 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện… Trên cở sở các ý kiến tại các Hội nghị, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ các cấp đã có kiến nghị, đề xuất cơ quan soạn thảo dự thảo Nghị quyết xem xét, nghiên cứu và bổ sung những ý kiến phản biện phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

 

Pháp Luật

 

 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu