ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Hội nghị ký kết chương trình phối hợp giữa MTTQ Việt Nam huyện Long Thành và các đoàn thể chính trị xã hội năm 2018
Đăng ngày: 01-02-2018 09:05
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Long Thành năm 2018.

Thực hiện Nghị quyết hội nghị Ủy ban ​MTTQ Việt Nam huyện Long Thành lần thứ 12, khóa XI (nhiệm kỳ 2014-2019) và chương trình phối hợp thống nhất hành động năm 2018. Được sự nhất trí của Thường trực Huyện ủy, ngày 31/01/2018 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành đã tổ chức Lễ ký kết Chương trình phối hợp giữa Ủy ban MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội huyện Long Thành năm 2018.

ký kết phối hợp.jpg

Các đồng chí lãnh đạo huyện tham dự lễ ký kết chương trình phối hợp

Thông qua chương trình ký kết nhằm phối hợp đồng bộ, phát huy vai trò liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện của MTTQ Việt Nam huyện và đặc thù của các đoàn thể chính trị - xã hội huyện để triển khai có hiệu quả các hình thức tuyên truyền, vận động, tập hợp xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Cụ thể như: Tuyên truyền các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, đặc biệt là tuyên truyền, phổ biến Hiến pháp, pháp luật; tuyên truyền các ngày lễ lớn của đất nước, truyền thống của Mặt trận và các tổ chức thành viên. Qua đó, động viên nhân dân tham gia các phong trào thi đua, các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì; Phát huy quyền làm chủ của nhân dân, tổ chức động viên nhân dân tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền; Tiếp tục thực hiện Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị “Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị - xã hội” nhằm thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước trong đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần nhân dân trên địa bàn huyện.

  ​Kiều Lan – MTTQ Long Thành

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu