ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021
Đăng ngày: 04-12-2021 04:12
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
76 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu được công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021
 

Vừa qua, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam và một số bộ ngành liên quan tổ chức công bố, vinh danh các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên các lĩnh vực được giới thiệu trong Sách vàng sáng tạo Việt Nam năm 2021.

Theo đó, trong năm 2021, Ban Chỉ đạo tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sáng tạo Việt Nam đã nhận được 151 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học - công nghệ do các bộ, ban, ngành, các tổ chức thành viên, các tỉnh, thành phố giới thiệu và đề nghị.

Tiêu chí để các công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ được giới thiệu, đề nghị tuyển chọn, công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 bao gồm: Công trình, giải pháp sáng tạo khoa học và công nghệ trên lĩnh vực khoa học tự nhiên, khoa học công nghệ và kỹ thuật đã đoạt giải tại các cuộc thi do bộ, ngành, tổ chức thành viên Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tổ chức từ ngày 01/01/2019 đến ngày 20/6/2021; các công trình có giá trị khoa học và công nghệ hoặc giá trị ứng dụng thực tiễn cao, giá trị kinh tế cao, đạt hiệu quả trong sản xuất, đời sống; các công trình được các bộ, ngành, tổ chức thành viên MTTQ Việt Nam và các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương giới thiệu, đề nghị; được Hội đồng tuyển chọn đề nghị và Ban Chỉ đạo Sách vàng Sáng tạo Việt Nam thống nhất lựa chọn; đồng thời toàn bộ công trình gửi về có đầy đủ hồ sơ và bảo đảm thời gian theo qui định.

lễ công bố.jpg
Lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, MTTQ Việt Nam 
thực hiện nghi thức công bố Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 (Nguồn: internet)


Hội đồng tuyển chọn đã họp, thảo luận kỹ lưỡng và bỏ phiếu kín tuyển chọn 76 công trình, giải pháp sáng tạo khoa học, công nghệ tiêu biểu và đề nghị công bố trong Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021. Trong đó có 15 công trình công nghệ thông tin, điện tử viễn thông; 14 công trình công nghệ tiết kiệm năng lượng, sử dụng năng lượng mới và chế biến, sản xuất trong nông nghiệp; 13 công trình sinh học phục vụ sản xuất, đời sống; 9 công trình cơ khí tự động hóa; 8 công trình giáo dục - đào tạo; 7 công trình công nghệ nhằm ứng phó với biến đổi khí hậu, bảo vệ môi trường và sử dụng hợp lý tài nguyên; 7 công trình y tế; 3 công trình công nghệ vật liệu.

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam năm 2021 cũng tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt giải thưởng quốc tế năm 2020 và lần đầu tiên vinh danh 6 công trình sáng tạo khoa học tiêu biểu thuộc lĩnh vực xã hội - nhân văn, có nhiều đóng góp trong công tác xây dựng Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng và công tác nghiên cứu khoa học lý luận chính trị, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Sách vàng Sáng tạo Việt Nam do Ủy ban Trung ương MTTQ Việt phối hợp với Bộ Khoa học và Công nghệ, Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật Việt Nam, một số bộ, ngành và thành viên của Mặt trận, tổ chức tuyển chọn, biên tập và công bố hàng năm nhằm thể hiện sự ghi nhận, tôn vinh, tri ân đối với trí tuệ, sức sáng tạo của con người Việt Nam trong thời kỳ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tố Nga

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu