ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
HUYỆN THỐNG NHẤT VỚI CÁC CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG CUỘC BẦU CỬ ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI KHOA XV VÀ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN CÁC CẤP NHIỆM KỲ 2021 - 2026.
Đăng ngày: 20-05-2021 03:06
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt tổ chức thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh phát động.
Thi đua thực hiện thắng lợi cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên cơ sở thi đua thực hiện tốt các nội dung Mặt trận tham gia cuộc bầu cử theo chức năng, nhiệm vụ được quy định, gắn với các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do Mặt trận phát động và chủ trì, đẩy mạnh công tác tuyên truyền về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 kịp thời, sâu rộng với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, hiệu quả gắn với tình hình thực tế của từng địa phương. Thực hiện hiệu quả việc phổ biến, tuyên truyền đến cán bộ, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân về Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân số 85/2015/QH13, các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.
42.jpg
Đơn vị tài trợ bàn giao nhà tình thương


Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức  bàn giao 04 căn nhà tình thương tại các xã Bàu Hàm 2 (02 căn), Gia Tân 3, Thị trấn Dầu Giây với tổng giá trị 447.000.000 đồng do các đơn vị Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành, Hội từ thiện Thiền Tôn Phật Quang (Tp. Hồ Chí Minh) và các mạnh thường quân tài trợ.
Bên cạnh đó,  Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thống Nhất cùng với  Ủy ban nhân dân huyện phối hợp với Ban tôn giáo sở Nội vụ tỉnh Đồng Nai tổ chức Hội nghị triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 và trao tặng cờ Tổ quốc tới các cơ sở tôn giáo, các dòng tu, các cơ sở tín ngưỡng trên địa bàn huyện Thống Nhất.

                                                                                                     Khánh Hồng 

                                                                                   UBMTTQVN huyện Thống Nhất

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu