ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
PHÁT HUY VAI TRÒ CỦA MẶT TRẬN TỔ QUỐC VÀ CÁC ĐOÀN THỂ CHÍNH TRị TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN THỐNG NHẤT TRONG XÂY DỰNG NÔNG THÔN THÔN MỚI
Đăng ngày: 20-01-2021 04:20
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
.
Xây dựng nông thôn mới (NTM) là chủ trương, chính sách đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nhằm làm thay đổi diện mạo, sức sống mới cho nông thôn, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân. Nhận thức sâu sắc tầm quan trọng của việc xây dựng NTM, những năm qua, với vai trò là tổ chức liên minh chính trị, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức thành viên trong huyện xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là công tác tuyên truyền, vận động nhân dân hưởng ứng thực hiện phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” thông qua các cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước, trực tiếp là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Những năm qua, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể đã triển khai thực hiện tốt những nội dung sau:
Thứ nhất là: Ủy ban MTTQ huyện và các đoàn thể huyện đã chủ trì tổ chức nhiều cuộc vận động và phong trào thi đua, nhất là phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng NTM”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”. Tổ chức các lớp tập huấn, tuyên truyền về xây dựng NTM; phòng, chống tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự cho đội ngũ cán bộ cơ sở; Tổ chức lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM với kết quả tỷ lệ người dân đồng thuận cao, đặc biệt là các xã, Thị trấn được lấy ý kiến người dân đạt từ 95% trở lên hài lòng.
Thứ hai là: Hệ thống MTTQ huyện và cơ sở xây dựng, duy trì hoạt động và phát huy vai trò của các tổ chức tự quản cộng đồng ở khu dân cư, phát huy vai trò của cá nhân tiêu biểu, người có uy tín trong vận động nhân dân xây dựng nếp sống văn hóa, xây dựng NTM, đô thị văn minh. Xây dựng nhiều mô hình khu dân cư bảo vệ môi trường Sáng-xanh-sạch-đẹp. Đến nay, toàn huyện có 983 tổ nhân dân đảm bảo về ANTT, có 98,3% hộ gia đình đạt chuẩn văn hóa, 42/44 ấp được công nhận đạt chuẩn Ấp văn hóa, 10/10 xã, Thị trấn đạt chuẩn xã Văn hóa Nông thôn mới…. Việc thực hiện quy ước ấp, xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội đi vào nề nếp.
Thứ ba là: Để giúp người dân phát triển kinh tế, vươn lên thoát nghèo, đồng thời nhằm hỗ trợ, giúp đỡ người nghèo ổn định cuộc sống, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện còn vận động các tổ chức cá nhân, nhà hảo tâm tham gia đóng góp ủng hộ và xây dựng “Quỹ Vì người nghèo”: Trong 5 năm (2016-2020) huy động được trên 5 tỷ đồng, xây dựng 85 căn nhà Đại đoàn kết trị giá trên 3 tỷ đồng, tặng 2.656 suất quà tổng trị giá 902.306.000 đồng, hỗ trợ sửa chữa 03 căn nhà tình thương trị giá 45 triệu đồng… Phối hợp với các tổ chức thành viên chủ động hướng dẫn, giúp đỡ và tạo điều kiện cho nhân dân vay vốn thực hiện nhiều mô hình dự án, phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Nhiều mô hình phát triển sản xuất từ các nguồn vốn vay mang lại hiệu quả kinh tế cao, tăng thu nhập cho lao động nông thôn.
Thứ tư là: Phát huy vai trò giám sát và phản biện xã hội, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể huyện phối hợp tổ chức tốt việc giám sát thực hiện những chính sách về xây dựng NTM trên địa bàn, bảo đảm quyền và lợi ích chính đáng của Nhân dân trong xây dựng NTM. Các hoạt động giám sát trong xây dựng NTM với nhiều hình thức, như: Chủ trì giám sát độc lập hoặc phối hợp giám sát và giám sát thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng... Những năm qua, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể huyện và xã chú trọng kiểm tra, giám sát việc thu, chi Quỹ “Vì người nghèo”, việc tiếp nhận và sử dụng các nguồn quỹ hỗ trợ của các cấp, giám sát việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế; giám sát bảo vệ môi trường; xây dựng cơ sở hạ tầng; giám sát nguồn lực đầu tư xây dựng NTM, nhất là nguồn lực do Nhân dân đóng góp và nhà nước đầu tư; bồi thường, đền bù giải phóng mặt bằng; chính sách hỗ trợ, ưu đãi nông dân phát triển sản xuất, hỗ trợ nông dân nghèo…
Thứ năm là: MTTQ và các đoàn thể thường xuyên nắm bắt, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri tại các cuộc TXCT, các kỳ họp HĐND và hướng dẫn hoạt động của Ban thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư tại cộng đồng gắn với thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, bảo đảm dân chủ công khai trong quy hoạch xây dựng, công khai tài chính, đóng góp của nhân dân, đền bù giải phóng mặt bằng...v.v... Những nơi có khó khăn, vướng mắc MTTQ đã chủ động phối hợp với chính quyền, đoàn thể, tổ hòa giải làm tốt công tác tư tưởng, bảo đảm giữ ổn định ngay từ cơ sở.
Thời gian tới, để thực hiện tốt vai trò, vị trí, chức năng của mình, MTTQ và các đoàn thể cần làm tốt một số công tác như: Tiếp tục tuyên truyền, vận động các tầng lớp Nhân dân thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về xây dựng NTM thông qua các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động; Tuyên truyền, vận động Nhân dân giữ vững và nâng cao chất lượng NTM đối với các địa phương đã đạt chuẩn; tiếp tục đóng góp nguồn lực để xây dựng NTM nâng cao và nông thôn mới kiểu mẫu. bên cạnh đó cần nâng cao hiệu quả giám sát và phản biện xã hội của mình trong giám sát thực hiện các cơ chế, chính sách về xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững; tạo điều kiện để người dân được bàn bạc, góp ý, tham gia thực hiện và giám sát, phát huy vai trò chủ thể của nhân dân trong quá trình xây dựng NTM. Tiếp tục tổ chức lấy phiếu đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng NTM bảo đảm nghiêm túc, khách quan, trung thực, phản ánh được mong muốn, nguyện vọng của Nhân dân.
Có thể khẳng định; Trong những năm qua, thông qua hoạt động của mình, hệ thống MTTQ và các tổ chức đoàn thể huyện và cơ sở đã tao nên nhiều phong trào thi đua sôi nổi, nhất là phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” được các tầng lớp nhân dân hưởng ứng tích cực; điều đó không chỉ góp phần vào kết quả xây dựng nông thôn mới của huyện nhà mà còn có tác dụng giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân, đưa các chủ trương, chính sách của Đảng và nhà nước vào thực tiễn cuộc sống. MTTQ và các đoàn thể trong huyện thực sự phát huy được vai trò là cầu nối gắn kết giữa ý Đảng, lòng dân, cùng phát huy truyền thống đoàn kết xây dựng quê hương Thống Nhất ngày càng phát triển văn minh, hiện đại, bền vững.

 

                  Phạm Đình Ban (PCT UB MTTQ huyện)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu