ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Phát huy vai trò, truyền thống 90 năm của MTTQ trong xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
Đăng ngày: 16-12-2020 09:29
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Vấn đề đoàn kết, đại đoàn kết toàn dân tộc luôn giữ vị trí đặc biệt quan trọng, nhất quán và xuyên suốt trong cương lĩnh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước từ khi chưa có chính quyền tới khi giành được chính quyền.
 Qua các thời kỳ cách mạng, nhận thức, quan điểm của Đảng về xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc đã không ngừng được hoàn thiện, bổ sung, phát triển, được khẳng định là nguồn sức mạnh, động lực chủ yếu và là nhân tố có ý nghĩa quyết định bảo đảm thắng lợi bền vững của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
IMG_20201114_095219.jpg


Phát huy truyền thống của vùng đất miền Đông gian lao mà anh dũng, có bề dày lịch sử, giàu truyền thống yêu nước và cách mạng, trải qua 90 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và cấp ủy các cấp; ủy ban MTTQ các cấp và đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận từ tỉnh đến cơ sở luôn nỗ lực phấn đấu, nêu cao bản lĩnh chính trị, đoàn kết thống nhất vượt qua khó khăn với tinh thần trách nhiệm cao nhất, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc; phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp của quê hương, đất nước, làm tròn sứ mệnh lịch sử mà đảng bộ, chính quyền và Nhân dân giao phó.

Hiện nay, Ủy ban MTTQ tỉnh có 29 tổ chức thành viên, 100% ấp, khu phố trên địa bàn toàn tỉnh có ban công tác Mặt trận và cơ bản hoạt động hiệu quả. Trong những năm qua, Ủy ban MTTQ và các đoàn thể không ngừng củng cố về tổ chức, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, phát huy vai trò tích cực của các tổ chức, cá nhân tiêu biểu trong việc củng cố, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, tạo sự chuyển biến về nhận thức và hành động của đội ngũ cán bộ mặt trận các cấp, nâng cao năng lực công tác, ngày càng đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động được MTTQ các cấp triển khai sâu rộng đến các khu dân cư, trở thành hoạt động lớn mang tính toàn dân, toàn diện, có ý nghĩa nhân văn sâu sắc. Với 11/11 đơn vị cấp huyện và tỉnh hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới và có 43/121 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Chương trình xây dựng nông thôn mới được ví như “làn gió mới” làm thay đổi căn bản và tương đối toàn diện diện mạo nông thôn. Quan trọng hơn, qua thực hiện cuộc vận động, Ủy ban MTTQ các cấp đã tập hợp, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết, lấy sự hài lòng, đồng thuận của người dân làm thước đo để đánh giá kết quả thực hiện.

Riêng năm 2020, trong đợt phát động thi đua đặc biệt chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI và Kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống MTTQ Việt Nam, hệ thống MTTQ các cấp trong tỉnh đã hỗ trợ làm mới và sửa chữa 213 căn nhà Đại đoàn kết, trị giá gần 28 tỷ đồng và trong đợt dịch Covid 19 vừa qua tinh thần đoàn kết của người dân tỉnh nhà lại được phát huy, thông qua Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, các tập thể, cá nhân đã ủng hộ kinh phí 20 tỷ đồng và hơn 70 tỷ đồng nhu yếu phẩm phục vụ công tác phòng chống dịch và hỗ trợ người dân gặp khó khăn do dịch bệnh gây ra. Trong những ngày tháng 10 và 11, hướng về miền Trung với tinh thần “tương thân tương ái”, thông qua MTTQ các cấp, các tầng lớp Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã ủng hộ tiền hơn 26 tỷ đồng... góp phần hỗ trợ, động viên đồng bào miền Trung sớm vượt qua khó khăn, ổn định cuộc sống. Qua đây có thể thấy khối đại đoàn kết trên địa bàn tỉnh luôn được phát huy và đem lại hiệu quả thiết thực.

Với những kết quả đạt được của công tác Mặt trận đã mang lại hiệu quả thiết thực, góp phần đưa Đồng Nai trở thành điểm sáng của cả nước trong phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2015–2020. Tỉnh luôn trong nhóm các tỉnh dẫn đầu của cả nước về thu ngân sách và tốc độ tăng trưởng kinh tế.


15e71071833a65ac24931e98a72ca77c.jpg


Phát huy truyền thống 90 năm Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam, qua các thời kỳ cách mạng, thực hiện sứ mệnh và chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục thực hiện vai trò quan trọng trong tập hợp, xây dựng, phát huy  khối đại đoàn kết toàn dân với các nhiệm vụ trọng tâm là:

Một là, tăng cường sự chủ động và nâng cao chất lượng, hiệu quả Mặt trận tham gia xây dựng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân.

Phát huy vai trò của Mặt trận các cấp trong việc tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc với tư cách là tổ chức liên minh chính trị rộng lớn nhất, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân, là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân, Mặt trận cần chủ động hơn nữa trong việc tham gia đề xuất, xây dựng, phản biện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nhất là những chủ trương, chính sách, pháp luật có liên quan đến quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đông đảo nhân dân.

Thực hiện chức năng đại diện, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, Mặt trận các cấp thực hiện tốt nhiệm vụ “Mặt trận lắng nghe nhân dân nói”, đa dạng hóa các kênh tập hợp ý kiến, nguyện vọng, hiến kế của nhân dân, phản ánh định kỳ và đột xuất để các cơ quan Đảng, Nhà nước quan tâm giải quyết; đồng thời theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị, đề nghị chính đáng của nhân dân.

Hai là, phát huy dân chủ, xây dựng đồng thuận xã hội và khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Phát huy mạnh mẽ vai trò của MTTQ Việt Nam các cấp trong việc phát huy quyền dân chủ của nhân dân trong đời sống xã hội. Trong đó, trọng tâm là triển khai hiệu quả, toàn diện nhiệm vụ giám sát của Mặt trận, nhất là những vấn đề liên quan trực tiếp đến quyền và lợi ích hợp pháp của đông đảo nhân dân; phát huy quyền làm chủ của nhân dân, nhất là thực hành dân chủ ở cơ sở thông qua bầu cử đại biểu Quốc hội, hội đồng nhân dân; tổ chức đối thoại của lãnh đạo cấp ủy, chính quyền với nhân dân; giám sát cán bộ, đảng viên ở địa bàn dân cư; đánh giá sự hài lòng của nhân dân đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước.

Ba là, thực hiện hài hòa lợi ích hợp pháp, chính đáng của các tầng lớp nhân dân để xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, đóng góp vào sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh Đồng Nai.

Ủy ban Mặt trận các cấp cụ thể hóa việc bảo đảm hài hòa lợi ích hợp pháp, chính đáng thông qua vận động các tầng lớp nhân dân đoàn kết tham gia phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm an ninh trật tự an toàn xã hội, mà trực tiếp là triển khai có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào lớn: “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”, “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế”…

Bốn là, chăm lo và phát huy vai trò của người tiêu biểu trong xã hội, trong các dân tộc, tôn giáo, nhân sĩ, trí thức và người Việt Nam ở nước ngoài, góp phần xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, trong đó Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp có vai trò rất quan trọng. Ủy ban Mặt trận các cấp và các tổ chức thành viên thường xuyên gặp gỡ, thăm hỏi, lắng nghe ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các vị tiêu biểu, trí thức, người có uy tín ở cộng đồng dân cư, trong các dân tộc, tôn giáo, người Việt Nam ở nước ngoài.

Năm là, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong tình hình mới.

Coi trọng đổi mới mạnh mẽ về nội dung, bảo đảm thực chất, có trọng tâm, trọng điểm, có sản phẩm cụ thể, tránh dàn trải, chung chung, trong đó ưu tiên nhiệm vụ tuyên truyền vận động, phát huy vai trò của nhân dân trọng thực hiện dân chủ, giám sát, phản biện xã hội, vận động nhân dân tích cực tham gia phát triển kinh tế-xã hội, xây dựng đời sống mới, góp phần vào quá trình phát triển của địa phương.

Nâng cao hiệu quả, thực chất hiệp thương dân chủ, phối hợp thống nhất hành động của các tổ chức thành viên trong Mặt trận để phát huy được sức mạnh tổng hợp các giai tầng, lực lượng trong xã hội. Mặt trận cần thực hiện tốt chức năng là cơ sở chính trị của chính quyền nhân dân; nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện quy chế, chương trình phối hợp giữa Mặt trận với các cơ quan nhà nước. Mặt trận các cấp thường xuyên gặp gỡ để lắng nghe, tập hợp và phản ánh ý kiến của nhân dân; làm cầu nối của nhân dân với Đảng và chính quyền. Phổ biến các điển hình tiên tiến, kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể và cá nhân xuất sắc, góp phần nâng cao hiệu quả các phong trào thi đua. Xây dựng và nhân rộng các mô hình phát huy vai trò tự quản của nhân dân ở cộng đồng, góp phần xây dựng sự gắn kết, khối đoàn kết toàn dân từ mỗi địa bàn dân cư.

Là tổ chức liên minh chính trị, liên hiệp tự nguyện rộng lớn, Phát huy truyền thống 90 năm qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh tiếp tục phát huy vai trò quan trọng trong việc tập hợp, xây dựng và tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần tạo nên sự đồng thuận trong nhân dân; thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với Đảng, Nhà nước; động viên nhân dân phát huy quyền làm chủ; tham gia góp ý xây dựng Đảng, Nhà nước; giám sát hoạt động của các cơ quan nhà nước, đại biểu dân cử, cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh các phong trào thi đua, cuộc vận động góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội, bảo đảm quốc phòng- an ninh do Nghị quyết Đại hội đảng bộ tỉnh khóa XI đề ra.

 

(Xuân Tuấn)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu