ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Mặt trận các cấp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Đăng ngày: 16-09-2020 04:30
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Mặt trận các cấp đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai vừa ban hành hướng dẫn Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong tỉnh ra sức thi đua, lập thành tích chào mừng, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền với nhiều hình thức sinh động, sáng tạo chào mừng Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ VI hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X.
thi đua là yêu nước.jpg

Trong đợt cao điểm, Mặt trận các cấp cần tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của các phong trào thi đua yêu nước theo tư tưởng Hồ Chí Minh; chủ trương, đường lối của Đảng chính sách, pháp luật của Nhà nước về đổi mới công tác thi đua, khen thưởng; kết quả các phong trào thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, của tỉnh Đồng Nai trong 5 năm qua (2015 - 2020), trọng tâm là phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới” gắn với Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - Không để ai bị bỏ ​lại phía sau”; Phong trào thi đua “Doanh nghiệp Việt Nam hội nhập và phát triển”; Phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở”; Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam”; Phong trào thi đua “Đoàn kết sáng tạo, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, hội nhập quốc tế” gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Phong trào thi đua “Dân vận khéo”; các nhân tố mới, gương điển hình tiên tiến; gương “Người tốt, việc tốt” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội…

Đại hội Thi đua yêu nước của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự kiến được tổ chức trực tuyến tại 64 điểm cầu trong cả nước vào cuối tháng 9/2020; Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Đồng Nai lần thứ VI dự kiến được tổ chức vào ngày 24, 25/9/2020; Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X dự kiến diễn ra trong 02 ngày vào tháng 12/2020.

Tố Nga

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu