ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Đẩy mạnh tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam
Đăng ngày: 24-08-2020 03:25
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin để tuyên truyền kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020).

Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến các tầng lớp nhân dân nhân kỷ niệm 75 năm Ngày Cách mạng tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2020) và Ngày Quốc khánh nước CHXHCN Việt Nam (02/9/1945 - 02/9/2020). 

2.9.jpg
Chủ tịch hồ CHí Minh đọc Tuyên ngôn độc lập tại Quảng trường Ba Đình (Hà Nội) ngày 02.9.1945

​​Nội dung tuyên truyền của đợt cao điểm này là đẩy mạnh tuyên truyền về bối cảnh, diễn biến, nguyên nhân t​hắng lợi và bài học kinh nghiệm, tầm vóc thời đại, ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Tám năm 1945 và sự ra đời của nước Việt Nam dân chủ cộng hòa (nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam), cũng như những thắng lợi vĩ đại trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất Tổ quốc, xây dựng, phát triển đất nước và thực hiện nghĩa vụ quốc tế cao cả; Tuyên truyền những thành tựu to lớn của đất nước trong 35 năm đổi mới, về vị thế, vai trò của Việt Nam trên trường quốc tế song song với việc đấu tranh phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xuyên tạc, phủ nhận giá trị lịch sử, ý nghĩa của Cách mạng tháng Tám năm 1945, vai trò lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam và Chủ tịch Hồ Chí Minh; Tuyên truyền về vai trò lịch sử của Mặt trận Việt Minh (nay là Mặt trận Tổ quốc Việt Nam) trong thành công của Cách mạng tháng Tám năm 1945; khẳng định đóng góp to lớn của Mặt trận Việt Minh trong việc phát triển lực lượng vũ trang cách mạng, chỉ đạo phong trào kháng Nhật cứu nước, tạo tiền đề cho cuộc Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Bên cạnh đó, phản ánh kịp thời không khí phấn khởi, khí thế thi đua sôi nổi của các phong trào thi đua yêu nước tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Qua đó thể hiện sự tin tưởng của các tầng lớp nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng.

Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh yêu cầu Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, các trang mạng xã hội, các phương tiện thông tin đại chúng, khai thác và tận dụng trang thông tin điện tử của các cơ quan, đơn vị, hệ thống truyền thanh tại địa phương cũng như phát huy vai trò của đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cán bộ Mặt trận ở cơ sở phục vụ công tác tuyên truyền; Treo khẩu hiệu, panô, áp phích ở các khu trung tâm, cơ quan, công sở và nơi tập trung đông người; tuyên truyền v gương “Người tốt, việc tốt”, những cách làm hay, việc làm sáng tạo trong các phong trào thi đua yêu nước tại các địa phương; Đẩy mạnh các hoạt động “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa”, thăm hỏi các gia đình chính sách…

Trước diễn biến của tình hình dịch bệnh Covid - 19 hết sức phức tạp như hiện nay, các địa phương cần căn cứ vào tình hình thực tế để lựa chọn hình thức, hoạt động tuyên truyền và tổ chức các hoạt động kỷ niệm phù hợp đảm bảo các quy định của các sở, ngành chức năng về công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19.

Tố Nga

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu