ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Kết quả công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQVN tỉnh, HĐND, UBND tỉnh với Đoàn ĐBQH tỉnh 6 tháng đầu năm 2020.
Đăng ngày: 20-08-2020 09:14
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Trong 6 tháng đầu năm 2020, công tác phối hợp giữa Ủy ban MTTQVN tỉnh, HĐND, UBND tỉnh với Đoàn ĐBQH tỉnh được triển khai thường xuyên, chặt chẽ đảm bảo theo chương trình, kế hoạch và quy chế phối hợp giữa các cơ quan. Một số kết quả trọng tâm đã đạt được như:
 

​- Phối hợp trong công tác xây dựng, phổ biến, tuyên truyền pháp luật: Trong 6 tháng đầu năm 2020, Thường trực HĐND tỉnh đã phối hợp với UBND, UBMTTQVN tỉnh và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tăng cường công tác tuyên tuyền, vận động cử tri và nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết HĐND, tham gia góp ý xây dựng và phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Phối hợp triển khai thực hiện tốt Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 18/3/2020, Chỉ thị số 16/CT-TTg ngày 31/3/2020, Chỉ thị số 19/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, các văn bản liên quan khác về phòng, chống dịch Covid 19 trên địa bàn tỉnh và triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ người dân gặp khó khăn do Đại dịch Covid 19. Thường trực HĐND tỉnh tham dự Hội nghị của Đoàn ĐBQH về lấy ý kiến góp ý các dự án luật và góp ý kiến bằng văn bản đối với 13 dự án Luật trình kỳ họp Quốc hội theo đề nghị của Đoàn ĐBQH tỉnh. Việc phối hợp tăng cường công tác tuyên tuyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết HĐND,  góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, nhất là đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch Covid 19 tại địa phương.

1_bieu_quyet KH 15.jpg 

Kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX


-Phối hợp trong hoạt động tổ chức kỳ họp HĐND tỉnhHĐND tỉnh đã tổ chức 03 kỳ họp gồm: Kỳ họp thứ 14, 15, 16 HĐND tỉnh; qua đó, HĐND tỉnh đã xem xét và quyết nghị thông qua 31 nghị quyết gồm 4 nghị quyết thường kỳ, 22 nghị quyết chuyên đề, 5 nghị quyết về công tác nhân sự  làm cơ sở trong công tác quản lý, điều hành nhà nước tại địa phương. Trong đó, có một số nghị quyết có vai trò quan trọng, tác động sâu rộng, trực tiếp đến đời sống của người dân, góp phần phát triển kinh tế hạ tầng, đảm bảo an sinh xã hội của tỉnh. Các Ban HĐND đã chủ động tham gia các cuộc họp của UBND tỉnh, góp ý ngay trong quá trình xây dựng Đề án, dự thảo Nghị quyết, do đó hoạt động thẩm tra ngày càng được cải tiến, tạo được sự đồng thuận hơn đối với các nội dung trình.

- UBMTTQVN tỉnh tổ chức Hội nghị phản biện 03 nội dung trình kỳ họp, qua đó, đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp thiết thực của các ngành, các cấp; cũng như lắng nghe ý kiến, kiến nghị trực tiếp của nhân dân, đảm bảo tính phù hợp, khả thi và tạo được sự đồng thuận của người dân khi Nghị quyết được ban hành.

20200619_143801.jpg
Hội nghị phản biện xã hội do Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức tháng 6/2020

- Phối hợp trong hoạt động khảo sát, giám sát: Trong 6 tháng đầu năm 2020, Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND, các Ban HĐND và các Tổ đại biểu HĐND tỉnh đã tổ chức 43 cuộc khảo sát, giám sát chuyên đề về 22 nội dung như: Tổ chức và hoạt động của HĐND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh; kết quả thực hiện Chương trình phát triển đô thị tỉnh Đồng Nai giai đoạn đến năm 2020 và giai đoạn 2021-2030 theo Nghị quyết số 116/NQ-HĐND ngày 11/7/2014 của HĐND tỉnh; kết quả thực hiện Nghị quyết của HĐND tỉnh; kết quả thực hiện công tác bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn tỉnh theo Nghị quyết số 188/2015/NQ-HĐND ngày 11/12/2015 của HĐND tỉnh; kết quả thực hiện đầu tư, quản lý, khai thác, sử dụng trang thiết bị thuộc Dự án Đầu tư thí điểm trường học tiên tiến hiện đại trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2016-2020. Trong quá trình tổ chức giám sát, Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh, các sở, ngành có liên quan được mời tham dự để cùng xem xét, đánh giá, cho ý kiến về những nội dung giám sát; thống nhất những nội dung kết luận và kiến nghị giám sát.  Hoạt động giám sát có sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND, UBMTTQVN tỉnh trong việc xem xét, đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của địa phương, qua đó đưa ra các kiến nghị giám sát có tính khả thi; các kết luận giám sát đã cụ thể hóa trách nhiệm của các cấp, các ngành và được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện.

Phối hợp trong hoạt động tiếp xúc cử triThường trực HĐND tỉnh xây dựng kế hoạch và phối hợp với UBMTTQVN các cấp tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri 02 đợt sau kỳ họp thứ 13 và trước kỳ họp thứ 16 HĐND tỉnh khóa IX Kết quả, tại 02 đợt tiếp xúc cử tri, đại biểu HĐND tỉnh đã thực hiện tiếp xúc tại 160 lượt điểm, với 8.905 lượt cử tri tham dự, phát biểu, phản ánh, kiến nghị. Đa số các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được đại biểu HĐND tỉnh và đại diện lãnh đạo các địa phương, đơn vị hướng dẫn, giải thích và trả lời trực tiếp cho cử tri tại các buổi tiếp xúc. Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND tỉnh đã tổng hợp và chuyển 54 ý kiến, kiến nghị thuộc thẩm quyền giải quyết của cấp tỉnh và cấp Trung ương đến Đoàn ĐBQH tỉnh, UBND tỉnh và các cơ quan có liên quan để chỉ đạo xem xét, giải quyết và trả lời cho cử tri. Nhờ thực hiện tốt công tác phối hợp trong công tác tiếp xúc cử triThường trực HĐND tỉnh  UBMTTQVN tỉnh đã tổ chức chu đáo, tạo thuận lợi cho đại biểu tiếp xúc cử tri nơi ứng cử và nơi cư trú. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Đoàn ĐBQH và UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo xử lý và trả lời theo quy định. Đối với các nội dung kiến nghị của Ủy ban MTTQ tỉnh và Thường trực HĐND tỉnh sau giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri, UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo các sở ngành rà soát báo cáo tiến độ, kết quả giải quyết để đại biểu HĐND kịp thời thông báo đến cử tri.

Phối hợp trong công tác tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghịTrong 6 tháng đầu năm 2020 Ủy ban MTTQ tỉnh phối hợp với Thường trực HĐND và các Ban HĐND tỉnh đã tiếp 32 lượt công dân đến khiếu nại, phản ánh, kiến nghị. Với sự chủ động, phối hợp kịp thời của các cơ quan, công tác tiếp công dân, xử lý đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, tạo sự thống nhất chung trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về khiếu nại, tố cáo, đảm bảo quyền và lợi ích của người dân. Các đơn thư của công dân do HĐND tỉnh chuyển đều đồng gửi đến Thường trực HĐND cấp huyện thuộc địa bàn để phối hợp, theo dõi, giám sát việc giải quyết đơn thư của các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương.

Tuy nhiên, công tác phối hợp giữa Thường trực HĐND, các Ban HĐND tỉnh với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020 còn một số hạn chế như: Việc xây dựng một số dự thảo nghị quyết, đề án, tờ trình, báo cáo của UBND tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh trong 6 tháng đầu năm 2020 chưa được chặt chẽ nên phải điều chỉnh, sửa đổi nhiều nội dung; còn trường hợp đề án UBND tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh nhưng chưa đảm bảo quy định phải đưa ra khỏi danh mục ban hành nghị quyết; Tài liệu tiếp xúc cử tri gửi đến các đại biểu chưa kịp thời do số lượng ý kiến cử tri phản ánh tại mỗi đợt tiếp xúc nhiều, liên quan tới nhiều cơ quan đơn vị nên việc hoàn thiện chuyển tài liệu của UBND tỉnh đến Thường trực HĐND tỉnh chưa đảm bảo thời gian theo quy định. Bên cạnh đó, một số nội dung trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri của một số cơ quan chưa đúng trọng tâm nên chưa tạo được sự đồng thuận của cử tri và công tác tham gia, phối hợp thực hiện các hoạt động giám sát tại địa phương giữa Đoàn ĐBQH tỉnh chưa nhiều; một số nội dung giám sát của Thường trực HĐND tỉnh, Đoàn ĐBQH chưa bố trí thời gian tham dự đầy đủ do trùng với thời gian giám sát và hoạt động của Đoàn ĐBQH tỉnh.

Trên cơ sở các kết quả đã thực hiện, HĐND tỉnh tiếp tục phối hợp với Đoàn ĐBQH, UBND, UBMTTQVN tỉnh và HĐND cấp huyện triển khai thực hiện những nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2020 theo chương trình phối hợp đã được đề ra./.

 

 

(Xuân Tuấn)

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu