ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng
Đăng ngày: 08-04-2020 03:35
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Vừa qua, Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương có công văn gửi các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể Trung ương; Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc nâng cao chất lượng công tác thi đua, khen thưởng.
Theo đó, để phong trào thi đua yêu nước và công tác khen thưởng tiếp tục góp phần tích cực vào việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của từng bộ, ban, ngành, địa phương và cả nước, Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương đề nghị các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương quan tâm chỉ đạo thực hiện một số nội dung:

Một là, tiếp tục phát động, tổ chức các phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả ngay từ những ngày đầu, tháng đầu năm 2020. Nội dung thi đua bám sát nhiệm vụ chính trị được giao và các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội đề ra năm 2020 và kế hoạch 5 năm (2016 - 2020).


Hình minh họa: Các tập thể, cá nhân điển hình được biểu dương, khen thưởng tại hội nghị tổng kết chương trình “4 giảm” và phong trào “Toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc”

Hai là, triển khai thực hiện n​ghiêm túc các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các nghị định quy định chi tiết thi hành, trong đó chú trọng một số nội dung: Rà soát, sửa đổi, bổ sung thông tư, quy chế, hướng dẫn thực hiện công tác thi đua, khen thưởng phù hợp với pháp luật về thi đua, khen thưởng và thực tiễn của từng bộ, ngành, địa phương. Triển khai thực hiện Thông tư số 12/2019/TT-BNV ngày 4/11/2019 của Bộ Nội vụ quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ.

Nâng cao chất lượng công tác khen thưởng và đề nghị cấp trên khen thưởng, bảo đảm chính xác, kịp thời, công khai, minh bạch. Trong xét khen thưởng cần tăng cường việc phát hiện các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu xuất sắc trong các phong trào thi đua; các điển hình là công nhân, nông dân, người trực tiếp lao động; đơn vị cơ sở, vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; các lĩnh vực trọng tâm, trọng yếu, khó khăn, độc hại, nguy hiểm để khen thưởng kịp thời.

Việc xét khen thưởng phải bảo đảm các tập thể, cá nhân có thành tích thật sự tiêu biểu, xuất sắc, hình thức khen thưởng phù hợp với thành tích, công trạng đạt được.

Đối với các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, danh hiệu Chiến sĩ thi đua toàn quốc, trước khi xét khen thưởng cần công khai các tập thể, cá nhân được đề nghị khen thưởng trên các phương tiện thông tin truyền thông và báo cáo kết quả xử lý thông tin với Hội đồng Thi đua – Khen thưởng cấp bộ, ngành, tỉnh trước khi xét khen thưởng hoặc trình cấp trên khen thưởng.

Ba là, quy trình, hồ sơ, thủ tục khen thưởng thực hiện đúng các quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ. Khi xét đề nghị tặng thưởng danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, phải tiến hành họp Hội đồng Thi đua – Khen thưởng (không xin ý kiến các thành viên Hội đồng bằng văn bản thay cho việc họp Hội đồng); thực hiện trình khen thưởng theo đúng thời hạn quy định tại Khoản 1 Điều 48 Nghị định số 91/2017/NĐ-CP của Chính phủ. Ban Thi đua – Khen thưởng Trung ương chỉ nhận hồ sơ bảo đảm đúng các quy định về hồ sơ, thủ tục và thời gian theo quy định.

Tố Nga

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu