ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác phối hợp tiếp xúc cử tri
Đăng ngày: 24-03-2020 04:06
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Thực hiện Quy chế phối hợp hoạt động giữa Thường trực HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam, thời gian qua, công tác phối hợp tiếp xúc cử tri đã có những bước đổi mới, sáng tạo, đạt nhiều kết quả quan trọng.
 

Để đạt được những kết quả đó, trong năm 2016 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh và Đoàn đại biểu quốc hội tỉnh đã phối hợp tổ chức hội nghị chuyên đề về “Nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri” và ban hành nội quy các hội nghị tiếp xúc cử tri; một số nội dung trọng tâm trong các Hội nghị tiếp xúc cử tri và giải quyết kiến nghị của cử tri trên địa bàn tỉnh. Đây chính là diễn đàn quan trọng để trao đổi, nắm bắt thông tin, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân và tiếp thu các ý kiến đóng góp của Nhân dân, từ đó xây dựng các giải pháp quan trọng nhằm nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri.

IMG_0174.jpg
Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Phú Cường và các đại biểu HĐND tỉnh TXCT phường An Hòa

Xác định tiếp xúc cử tri là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của đại biểu dân cử, giúp cho đại biểu Quốc hội, HĐND và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nắm bắt tình hình, nguyện vọng, tâm tư của cử tri để thống nhất kiến nghị các cơ quan chức năng giải quyết, đồng thời giúp đại biểu Quốc hội, HĐND, Ủy ban MTTQ  các cấp có cơ sở để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của mình, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của Quốc hội, HĐND và Ủy ban MTTQ các cấp. Vì vậy, trước mỗi kỳ họp Quốc hội, HĐND; Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh chủ trì, phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh xây dựng kế hoạch, tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh đảm bảo thời gian quy định, đồng thời gửi kế hoạch tiếp xúc cử tri cho Mặt trận các huyện, thành phố và các tổ đại biểu HĐND ở các địa phương thực hiện công tác tiếp xúc cử tri định kỳ trước và sau các kỳ họp Quốc hội, HĐND định kỳ  để thông báo nội dung kỳ họp, tình hình kinh tế - xã hội của địa phương và lắng nghe, tiếp thu nguyện vọng, kiến nghị của cử tri, thông báo kết quả kỳ họp và giải quyết những kiến nghị của cử tri. Các cuộc tiếp xúc cử tri đều có đại diện chính quyền, các ban, ngành liên quan cấp tỉnh, huyện, cấp xã đến dự và giải đáp những ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân.

vvt-4-1569848020499534108521-15698494892801951894654.png

Đại biểu Quốc hội Võ Văn Thưởng trao đổi với lãnh đạo tỉnh Đồng Nai và TP Biên Hòa 

về cách giải quyết vấn đề bức xúc của dân 


Trong 3 năm (2017 - 2019), đã phối hợp xây dựng kế hoạch và tổ chức 132 hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội tỉnh có 15.739 cử tri tham gia, đóng góp hơn 1.568 ý kiến và 996 cuộc tiếp xúc cử tri cho đại biểu HĐND tỉnh và đại biểu HĐND cấp huyện. Các cuộc tiếp xúc cử tri được tổ chức đảm bảo đúng trình tự quy định, các vị đại biểu Quốc hội, HĐND tỉnh đã bố trí thời gian tham dự khá đầy đủ. Ủy ban MTTQ các cấp đã phối hợp với Thường trực HĐND tuyên truyền, vận động và tạo mọi điều kiện thuận lợi để cử tri tham dự các cuộc tiếp xúc với đại biểu Quốc hội, HĐND. Các cuộc tiếp xúc cử tri diễn ra trong không khí sôi nổi, xây dựng và trách nhiệm, thể hiện sự gắn bó giữa đại biểu Quốc hội, HĐND với cử tri. Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Thường trực HĐND chủ động phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh thông báo, hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban Mặt trận các huyện, thành phố, Tổ đại biểu HĐND tỉnh trong việc tổng hợp ý kiến, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp Nhân dân để chuyển tới cấp có thẩm quyền nghiên cứu, giải quyết, trả lời với cử tri. Đồng thời hướng dẫn Mặt trận các huyện, thành phố phối hợp với các Tổ đại biểu Quốc hội, Tổ đại biểu HĐND tỉnh tập hợp kịp thời những ý kiến, kiến nghị của cử tri chuyển đến Đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND tỉnh tổng hợp báo cáo trước các kỳ họp Quốc hội và HĐND tỉnh. Trong 3 năm qua Ủy ban MTTQ cấp tỉnh đã tổng hợp 382 ý kiến, cấp huyện đã tổng hợp 3.896 ý kiến, cấp xã đã tổng hợp 13.431 ý kiến, kiến nghị trên các lĩnh vực, gửi cơ quan có thẩm quyền giải quyết. Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp đã phát huy tốt vai trò, trách nhiệm của mình trong hoạt động tiếp xúc cử tri và giám sát các cơ quan chức năng giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Tuy nhiên công tác tổ chức TXCT đối với MTTQ Việt Nam các cấp còn một số khó khăn, hạn chế:

Một là, tại một số địa phương, sự phối hợp giữa MTTQ Việt Nam với đoàn đại biểu Quốc hội, Thường trực HĐND, UBND và các cơ quan, tổ chức có liên quan trong việc tổ chức cho đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND cấp tỉnh tiếp xúc với cử tri có lúc, có nơi chưa chặt chẽ; thông tin về kế hoạch, nội dung, chương trình tiếp xúc cử tri của đại biểu một số nơi chưa kịp thời dẫn đến việc Mặt trận các cấp thiếu chủ động trong triển khai tổ chức các hội nghị tiếp xúc trên địa bàn.

Hai là, Công tác tuyên truyền về kế hoạch tiếp xúc cử tri, về chương trình, nội dung, thời gian và lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu chưa được quan tâm thích đáng, việc mời cử tri tham dự một số nơi vẫn hình thức, vẫn còn tình trạng cử tri “chuyên nghiệp”, cử tri “đại diện”

Ba là, Công tác phối hợp giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri của các ngành, các cơ quan chưa rõ ràng, chưa có thời hạn cụ thể giải quyết và trả lời cử tri; Công tác tuyên truyền về kế hoạch tiếp xúc cử tri, về chương trình, nội dung, thời gian và lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu chưa được quan tâm thích đáng, việc mời cử tri tham dự một số nơi vẫn hình thức, vẫn còn tình trạng cử tri “chuyên nghiệp”, cử tri “đại diện”; việc tham dự các hội nghị TXCT của đại diện chính quyền, các cơ quan, tổ chức có liên quan ở địa phương chưa đầy đủ; việc tiếp thu, giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri của đại diện chính quyền, một số ngành chức năng một số địa phương (tại hội nghị và sau hội nghị) còn chung chung, chưa được kịp thời, thông tin giải đáp chưa đầy đủ, chưa cụ thể, rõ ràng như cử tri mong muốn;

Bốn là, ở một số địa phương, việc tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri còn chưa đầy đủ, thiếu địa chỉ cụ thể. Việc theo dõi, đôn đốc, xem xét, đánh giá và giám sát việc trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi chuyển đến các ngành chức năng trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn chưa thực sự mạnh mẽ, dẫn đến tình trạng nhiều kiến nghị qua nhiều kỳ vẫn chưa được giải quyết, trả lời dứt điểm.

Để nâng cao chất lượng hoạt động tiếp xúc cử tri trong thời gian tới, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đề ra một số giải pháp nâng cao chất lượng công tác tổ chức tiếp xúc cử tri trong thời gian tới như sau:

Một là, tăng cường sự lãnh đạo của cấp ủy đảng đối với việc đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của cơ quan dân cử. Thực hiện tốt công tác phối hợp giữa HĐND, UBND, Đoàn ĐBQH và Ủy ban MTTQ các cấp trong hoạt động tiếp xúc cử tri. Cùng với cử tri đại diện cho cấp ủy, chính quyền, MTTQ, các ngành, đoàn thể cấp tỉnh, cấp huyện và cơ sở, cần vận động nhiều cử tri là người lao động ở các thành phần, các giới, các lứa tuổi cùng tham dự, vì chính những cử tri này thường phát biểu thẳng thắn, trung thực những vấn đề bức xúc ở địa phương, đơn vị mà không sợ ảnh hưởng đến danh vị, quyền lợi.

Thứ hai, nội dung TXCT cử tri cần chuẩn bị một cách chu đáo, thiết thực, hiệu quả nhất. Đại biểu báo cáo với cử tri ngắn gọn, súc tích, nhất là những vấn đề mà dư luận đang quan tâm; dành thời gian cho cử tri trao đổi, phản ảnh, đề xuất, kiến nghị. Chủ tọa hội nghị TXCT cần định hướng, khuyến khích cử tri phát biểu ý kiến nhưng phải ngắn gọn, cụ thể, không trùng lặp và phải tạo được không khí dân chủ, cởi mở, tin tưởng của cử tri vào người đại diện cho mình.

Thứ ba, MTTQ Việt Nam tăng cường tổ chức tập huấn kỹ năng, hướng dẫn kinh nghiệm cho đội ngũ cán bộ Mặt trận tham gia tổ chức tiếp xúc cử tri, nhất là kỹ năng tổ chức, chủ trì điều hành hội nghị, kỹ năng ghi chép, tổng hợp ý kiến cử tri và nhân dân.

Thứ tư, Tăng cường công tác phối hợp giám sát việc tiếp thu, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân. MTTQ chủ động phối hợp với Quốc hội, HĐND các cấp theo dõi, đôn đốc và giám sát việc giải quyết của các bộ, ngành, cơ quan, tổ chức có thẩm quyền đối với kiến nghị cử tri, đảm bảo tất cả các phản ánh, ý kiến, kiến nghị của cử tri đều được tiếp nhận, xem xét, giải quyết và trả lời theo quy định.

 

 (Xuân Tuấn)

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu