ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Chỉ đề nghị xét tặng 01 hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho 01 cá nhân/năm
Đăng ngày: 23-02-2020 12:53
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 04/11/2019, Bộ Nội vụ ban hành Thông tư 12/2019/TT-BNV về việc quy định chi tiết thi hành một số điều của Nghị định 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng.
Theo đó, trong 01 năm không được đề nghị xét tặng 02 hình thức khen thưởng cấp Nhà nước cho một tập thể hoặc một cá nhân (trừ trường hợp khen thưởng đột xuất, khen thưởng quá trình cống hiến, khen thưởng theo niên hạn).

Khi đề nghị khen thưởng phải lưu ý đề nghị xét tặng hình thức, mức hạng đúng theo quy định, không đề nghị khen thưởng vượt mức hạng. Không tặng nhiều hình thức khen thưởng cho một thành tích đạt được. Trường hợp tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc đột xuất thì Người đứng đầu bộ, ban, ngành, tỉnh khen thưởng theo thẩm quyền; nếu thành tích tiêu biểu, phạm vi ảnh hưởng lớn thì đề nghị khen thưởng Nhà nước

Điểm đáng lưu ý tại thông tư này là quy định: Khi khen thưởng đối với tập thể có tổ chức Đảng, đoàn thể thì tổ chức Đảng, đoàn thể phải được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”.

Theo quy định này thì việc đánh giá khen thưởng với tập thể sẽ khó khăn hơn khi quy định để được xét khen thưởng với tập thể thì tổ chức Đảng, đoàn thể của tập thể đó phải được đánh giá “Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ”. Đây là điều kiện không dễ dàng.

Bên cạnh đó Thông tư này cũng quy định cụ thể đối với ngành giáo dục thì xét khi kết thúc năm học (thường là thời điểm 31/5 hàng năm) trước đây ở các văn bản khác nhau chưa quy định cụ thể.

Bên cạnh đó, Thông tư cũng quy định một số nội dung tổ chức phong trào thi đua gồm:

Tổ chức phong trào thi đua gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, tổ chức. Phong trào thi đua phải có chủ đề, tên gọi dễ nhớ, dễ hiểu, có chỉ tiêu, nội dung, kế hoạch, phương pháp hi đua cụ thể, thiết thực, phù hợp với điều kiện, khả năng tham gia của tập thể, cá nhân.

Triển khai nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tham gia. Thường xuyên đôn đốc, theo dõi quá trình tổ chức thực hiện; chú trọng công tác chỉ đạo điểm, hướng dẫn, kiểm tra đối với phong trào thi đua có thời gian dài; phát hiện nhân tố mới, điển hình tiên tiến để tuyên truyền, biểu dương, nhân rộng. Sơ kết, tổng kết khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích trong phong trào thi đua. Tăng cường phổ biến các sáng kiến, kinh nghiệm, cách làm hay, hiệu quả để mọi người học tập.

Tổng kết phong trào thi đua phải đánh giá đúng kết quả, hiệu quả, tác dụng; tồn tại, hạn chế và nguyên nhân; đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm trong việc tổ chức phong trào thi đua. Dân chủ, khách quan công khai bình xét, công nhận danh hiệu thi đua và khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân tiêu biểu xuất sắc.

Thông tư có hiệu lực từ ngày 01/01/2020. 

Tố Nga​
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu