ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Một số kết quả nổi bật công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2019.
Đăng ngày: 11-02-2020 03:07
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên năm 2019, MTTQ các cấp tỉnh tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương. Công tác tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh, trong thời gian qua đã tập trung thực hiện đạt được một số kết quả quan trọng như sau:
 

Về tiếp xúc cử tri, tuyên truyền pháp luật; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp phối hợp tổ chức cho các đại biểu Quốc hội khóa XIV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp của Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp tại các huyện, thành phố trong năm 2019. Kết quả, đã có 33.826 cử tri tham dự và có 8.043 lượt cử tri đóng góp ý kiến phản ánh, kiến nghị, nội dung phản ánh, kiến nghị vào các lĩnh vực của đời sống xã hội. Tại các buổi tiếp xúc, cử tri tham gia đóng góp ý kiến liên quan đến nhiều vấn đề thuộc thẩm quyền, trách nhiệm địa phương đã được các đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, lãnh đạo Ủy ban nhân dân các địa phương và các ngành trong tỉnh trực tiếp giải trình, trả lời và tiếp thu tại buổi tiếp xúc. Đối với những vấn đề chưa được trả lời, giải trình, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã tổng hợp gửi đến các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết. Nhìn chung, hoạt động tiếp xúc cử tri của các đại biểu được tiến hành theo đúng quy định và có sự phối hợp giữa Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, Hội đồng nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả tiếp xúc.   

20191015_111434.jpg
Phó Chủ tịch Thường trực Bùi Quang Huy phát biểu giám sát tại UBND huyện Cẩm Mỹ

Năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 04 lớp tập huấn về Luật Hôn nhân và gia đình và Luật Trẻ em tại 04 huyện, thành phố gồm Vĩnh Cửu, Long Thành, Nhơn Trạch và thành phố Biên Hòa cho 700 cán bộ Mặt trận cơ sở và thành viên “Nhóm nòng cốt” trên địa bàn các huyện, thành phố; tổ chức 05 lớp tập huấn triển khai Nghị quyết liên tịch số 403/2017/NQLT-UBTVQH14-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/6/2017 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quy định chi tiết về các hình thức giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nghị quyết liên tịch số 403); và Quy định số 124-QĐ/TW, ngày 02/02/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng “Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội và Nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên” đến 800 cán bộ Mặt trận, các tổ chức chính trị - xã hội và cá nhân tiêu biểu trên địa bàn tỉnh; tổ chức 11 lớp tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về nông thôn mới, đô thị văn minh và nông thôn mới nâng cao cho 1.250 cán bộ Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội trên địa bàn tỉnh; tổ chức 01 lớp tuyên truyền các chính sách pháp luật về công tác Dân số và Kế hoạch hóa gia đình cho 120 cán bộ Mặt trận, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tại xã Phú Lý, huyện Vĩnh Cửu; Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Cẩm Mỹ phối hợp Ban Dân tộc tỉnh tổ chức tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn huyện năm 2019 tại 08 điểm với 695/800 lượt đồng bào tham dự về các nội dung tuyên truyền: hệ thống chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác dân tộc, các chính sách dân tộc đang được triển khai thực hiện trên địa bàn; Luật An ninh mạng; tình hình tội phạm hình sự và công tác phòng, chống các loại tội phạm hình sự, tội phạm ma túy, tác hại của ma túy đối với đời sống con người; tuyên truyền về an toàn giao thông.

Thực hiện công tác giám sát, phản biện xã hội; tham gia xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận các cấp: Trong năm 2019 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã thành lập 3 đoàn giám sát, giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội trên địa bàn huyện Cẩm Mỹ và Tân Phú và giám sát việc thực hiện các Dự án tái định cư tại một số huyện Trảng Bom. Đồng thời giám sát qua nghiên cứu văn bản được 3 cuộc đối với Sở Nội vụ, Bưu điện tỉnh Đồng Nai về công tác điều tra xã hội học đo lường sự hài lòng về sự phục vụ hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh. Qua giám sát đã có những kiến nghị, hướng dẫn, đề xuất cụ thể đối với các đơn vị chịu sự giám sát.

Ủy ban MTTQ cấp huyện, xã tổ chức giám được 119 cuộc với các nội dung như:  về công tác chi, hỗ trợ tết cho gia đình chính sách; giám sát công tác tiếp công dân, hòa giải và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; hiệu quả thực hiện Dự án mô hình giảm nghèo; việc huy động xã hội hóa trong nhân dân để đầu tư xây dựng cơ bản; công tác bảo vệ môi trường; việc hỗ trợ kinh phí hoạt động Chi hội ở ấp, khu phố và việc thực thi Pháp luật về bảo vệ Phụ nữ, trẻ em; công tác quản lý, kiểm tra giám sát các hoạt động dạy thêm, học thêm tại các trường năm học 2018-2019... qua giám sát, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp đã có những kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế của các đơn vị, địa phương chịu sự giám sát; đồng thời có hơn 400 kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới đối với các cơ quan chuyên môn trong thực hiện nhiệm vụ được giao.

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh phối hợp với Thường trực, các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh, các đoàn thể chính trị - xã hội tỉnh tổ chức 59 cuộc khảo sát, giám sát về các nội dung theo chương trình như: Cải cách thủ tục hành chính, cơ chế một cửa, một cửa liên thông hiện đại; tiếp công dân giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo; công tác quản lý nhà nước về môi trường và triển khai dự án Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn sinh hoạt, công nghiệp và nguy hại; công tác thực hiện quyền công tố và kiểm sát hoạt động tư pháp; quản lý nhà nước về môi trường trong lĩnh vực chăn nuôi; các Nghị quyết của HĐND tỉnh liên quan đến các chế độ, chính sách đối với lực lượng Công an, Quân sự cấp xã và cán bộ bán chuyên trách cấp xã, ấp; giám sát các đối tượng chính sách nhân dịp Tết kỷ hợi…Thông qua khảo sát, giám sát, có những kiến nghị chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại hạn chế của các đơn vị, địa phương chịu sự giám sát; đồng thời, kiến nghị các giải pháp thực hiện trong thời gian tới. 

Đối với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp huyện, cấp xã trong năm 2019 đã phối hợp với Hội đồng nhân dân và các đoàn thể chính trị - xã hội cùng cấp tổ chức khảo sát, giám sát trên 350 cuộc về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, liên quan đến quyền và lợi ích của đoàn viên, hội viên và việc thực hiện nghị quyết của Hội đồng nhân dân các cấp.

IMG_20191213_103919 (1).jpg
Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị phản biện xã hội

Năm 2019 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tổ chức 01 hội nghị phản biện 2 dự thảo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh là: dự thảo Nghị quyết về việc thông qua Quy định giá các loại đất tỉnh Đồng Nai 05 năm, giai đoạn 2020 – 2024; dự thảo Nghị quyết giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh thuộc địa phương quản lý. Qua phản biện, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có thông báo kết quả đến các cơ quan chủ trì soạn thảo nghị quyết để xem xét, nghiên cứu và trao đổi, giải trình, tiếp thu các ý kiến phản biện có tính thuyết phục cao, phù hợp để bổ sung vào nghị quyết đảm bảo đúng quy định pháp luật, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; Đồng thời phản biện thông qua nghiên cứu văn bản đối với 02 dự thảo Nghị quyết về quyết định chủ trương đầu tư và điều chỉnh đầu tư chủ trương một số dự án nhóm B trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và dự thảo Nghị quyết về việc bổ sung danh mục các dự án cần thu hồi đất, dự án có sử dụng đất trồng lúa; điều chỉnh mục tiêu đầu tư trong dự án thu hồi đất và điều chỉnh quy mô, địa điểm thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh Đồng Nai;

Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp huyện, đã tổ chức 10 Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Nghị quyết như: Dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện, nghị quyết của HDND huyện; Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo Đề án điều chỉnh tổng thể quy hoạch chung xây dựng thành phố Long Khánh đến năm 2035 và tầm nhìn đến năm 2050 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Long Khánh; phản biện Dự án hồ chức nước Thoại Hương huyện Cẩm Mỹ. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn đã tổ chức 25 Hội nghị phản biện xã hội đối với dự thảo các Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ xã, phường, thị trấn  về “Mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu năm 2019 về phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng của địa phương”; Trong năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tham gia góp ý 9 Luật của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và 35 văn bản của các cơ quan như: Ủy ban nhân dân tỉnh, Hội đồng nhân dân tỉnh, các Ban Đảng Tỉnh ủy, các sở ngành liên quan; Đối với cấp huyện, cấp xã trong năm 2019 đã tham gia góp ý 417 văn bản của cấp ủy và chính quyền, các cơ quan địa phương

Phối hợp thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở: Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn đã tập trung củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của  cộng đồng. Ban Thanh tra nhân dân đã giám sát 315 cuộc, qua giám sát, Ban Thanh tra nhân dân đã phát hiện một số sai phạm và có 109 kiến nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý và có biện pháp khắc phục những hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ. Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đã tổ chức giám sát 705 dự án triển khai trên địa bàn, qua giám sát đã phát hiện một số sai phạm nhỏ trong thi công xây dựng và có 112 kiến nghị xử lý; các kiến nghị đã được các cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, nhà thầu, chủ đầu tư xem xét xử lý, giải quyết và khắc phục theo quy định.

 Về hoạt động của Tổ Hòa giải cơ sở, theo báo cáo của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố trong năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn và Ban công tác Mặt trận các ấp, khu phố đã phối hợp với các đoàn thể và Chi hội cùng cấp tham gia hòa giải 1.022 vụ việc mâu thuẫn trong Nhân dân về các vấn đề: thừa kế tài sản, bất động sản; hôn nhân gia đình. Kết quả, đã hòa giải thành công 791 vụ; chuyển 188 vụ đến cơ quan có thẩm quyền giải quyết; đang tiến hành xác minh 43 vụ. Qua hòa giải đã góp phần giữ gìn an ninh trật tự tại cộng đồng khu dân cư.

                                                                                                       

 Xuân Tuấn

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu