ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Xuân Lộc nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát và phản biện xã hội, tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền
Đăng ngày: 10-02-2020 03:44
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền là một trong những nhiệm vụ quan trọng của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội. Nhiệm vụ này được khẳng định trong Hiến pháp, Luật Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2015, đặc biệt được quy định cụ thể tại Quyết định số 218-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị (khóa XI)
 

Năm 2019, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội trên địa bàn huyện đã có nhiều đổi mới, gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh của huyện và nhu cầu, lợi ích chính đáng của đoàn viên, hội viên. MTTQ và các tổ chức chính trị – xã hội đã phát huy vai trò của mình trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của cấp uỷ, tổ chức Đảng; xây dựng chính quyền vững mạnh; xây dựng đội ngũ cán bộ gần dân, lắng nghe, hiểu rõ tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân để phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn. Tăng cường mối quan hệ gắn bó giữa nhân dân với Đảng, chính quyền; tạo sự  đồng thuận trong nhân dân, làm cho nhân dân tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, quản lý điều hành của các cấp chính quyền, tích cực thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương, cơ sở.

Cụ thể, các hình thức và nội dung tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được thực hiện phù hợp với đối tượng và điều kiện thực tế, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hoạt động tiếp xúc cử tri thường xuyên được đổi mới về cả nội dung và hình thức, phát huy dân chủ rộng rãi tạo điều kiện cho cử tri tham gia phát biểu ý kiến.Tham gia góp ý nhiều dự thảo, các chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của cấp ủy, chính quyền địa phương. Phát huy vai trò giám sát của nhân dân thông qua hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư của cộng đồng đạt nhiều kết quả, tạo sự hưởng ứng, đồng tình trong nhân dân; Tổ chức giám sát 74 cuộc, qua giám sát có 16 kiến nghị gửi các cơ quan có thẩm giải quyết. Ban giám sát đầu tư cộng đồng các xã, thị trấn, với 138 thành viên. Trong năm tổ chức 251 cuộc giám sát về các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện, xây dựng nhà tình thương, các tuyến đường giao thông nông thôn... qua giám sát có 25 kiến nghị Ban Giám sát đã chuyển đến chủ đầu tư và đơn vị thi công kịp thời khắc phục. Việc thực hiện các quy định của pháp luật về quy chế dân chủ ở cơ sở đã tạo ra cơ chế cho nhân dân có nhiều ý kiến tham gia đóng góp với các cấp uỷ Đảng, chính quyền. Hoạt động của các Tổ hòa giải đã góp phần quan trọng giữ gìn tình làng, nghĩa xóm, phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái giúp đỡ nhau trong gia đình và cộng đồng dân cư, phòng ngừa và hạn chế vi phạm pháp luật, ổn định trật tự, an toàn xã hội… Phối hợp hòa giải 121 đơn về tranh chấp đất đai, hôn nhân gia đình, mâu thuẫn trong nhân dân. Kết quả đã giải quyết thành 87 đơn, hòa giải không thành, chuyển các ngành chức năng giải quyết 25 đơn, đang xác minh hòa giải 09 đơn.

hinh 3.jpg
Ủy ban MTTQ huyện Xuân Lộc tổ chức phản biện xã hội dự thảo nghị quyết của Huyện ủy

Đặc biệt, đến thời điểm này, có thể nhận thấy hoạt động giám sát phản biện xã hội của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã trở thành một hoạt động thường xuyên, trọng tâm và có tác động thực tế, mang tính đột phá để thực hiện nhiệm vụ tham gia xây dựng Đảng, chính quyền. Các hoạt động giám sát phản biện xã hội và tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền đã góp phần làm sáng tỏ một cách khách quan những kết quả và hạn chế trong việc thực hiện chính sách, pháp luật...; kiến nghị và những giải pháp nhằm thực hiện đúng và có hiệu quả hơn các chính sách, quy định pháp luật; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của công dân, tổ chức, bảo vệ lợi ích của Nhà nước, hạn chế vi phạm pháp luật. Nhiều kiến nghị sau giám sát đã được các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm nghiêm túc tiếp thu và thực hiện. Năm 2018, 2019 MTTQ huyện đã tổ chức giám sát 09 nội dung; các xã, thị trấn giám sát 5 nội dung; MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã tổ chức phản biện xã hội; tham gia góp ý vào 12 dự thảo dự thảo nghị quyết, chương trình, đề án, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương,....

Việc phối hợp tham mưu tổ chức hội nghị đối thoại các cấp đã thường xuyên, bài bản hơn, tập trung vào nội dung, lĩnh vực mà nhân dân, địa phương quan tâm, bức xúc; người đứng đầu đã có trách nhiệm cao trong việc tiếp thu giải trình, hầu hết các ý kiến được giải quyết ngay tại các hội nghị đối thoại đã góp phần quan trọng tạo môi trường dân chủ trong đời sống chính trị - xã hội của nhân dân. Người dân được bày tỏ tâm tư, nguyện vọng trực tiếp với lãnh đạo cao nhất của địa phương, đã yên tâm sản xuất, tích cực tham gia phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Công tác năm và phản ánh tình hình nhân dân của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội đã góp phần quan trọng vào việc ổn định tình hình an ninh, chính trị trên địa bàn tỉnh. Phối hợp tổ chức thành công công tác bầu Trưởng, Phó ấp (Nhiệm kỳ 2019-2024) tại 92/92 ấp, khu phố đảm bảo theo quy định tại Nghị quyết liên tịch số 09/2008/NQLT-CP-UBTWMTTQVN giữa Chính phủ và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam. Đến ngày 27/10/2019 có 92/92 ấp, khu phố hoàn thành xong công tác bầu trưởng ấp, khu phố nhiệm kỳ 2019-2024.

Những kết quả trên đã góp phần tăng cường tinh thần phát huy dân chủ và tạo sự đồng thuận xã hội, nhất là ở cơ sở. Qua đó, góp phần bảo đảm và tăng cường an ninh trật tự xã hội, tạo điều kiện phát triển kinh tế - xã hội của địa phương, góp phần tạo cơ hội cho mọi tầng lớp nhân dân, thu hẹp khoảng cách giữa các đối tượng trong xã hội.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội trên thực tế nhìn chung vẫn chưa thực sự bài bản, công tác phối hợp chưa đồng bộ, nhiều đề xuất, kiến nghị của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong quá trình giám sát phản biện xã hội và tham gia góp ý ở không ít nơi còn chưa được chính quyền các cấp quan tâm xem xét, giải quyết và phản hồi một cách thỏa đáng; Việc góp ý về công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền và góp ý với cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền còn hạn chế. Việc xây dựng và nhân rộng các mô hình trong thực hiện các cuộc vận động và phong trào thi đua yêu nước còn hạn chế.

 

Xuân Tuấn

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu