ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Một số kết quả nổi bật công tác tham gia xây dựng đảng, chính quyền của Mặt trận các cấp huyện Nhơn Trạch năm 2019
Đăng ngày: 30-12-2019 07:37
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên, năm 2019 MTTQ các cấp trân địa bàn huyện tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương, Công tác xây dựng Đảng, chính quyền đạt được một số kết quả quan trọng như sau:
 

IMG_20191224_075007.jpg

Trong năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật ra đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được 1.730 cuộc, với trên 125.226 lượt người dự nghe. Nội dung tuyên truyền về Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2019; Chỉ thị 05 -CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ Thị 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”; Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Trung Ương 4 (khóa XII) của Đảng về “tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; về chính sách, pháp luật về Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật phòng chống tham nhũng; Luật phòng, chống mua bán người; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đất đai; công tác phòng chống ma túy, vận động nhân dân tham gia Bảo hiểm Y tế trên địa bàn huyện, tuyên truyền các hộ dân tham gia tiêm phòng cho vật nuôi… và các vấn đề về vệ sinh an toàn thực phẩm; công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết, bệnh Heo Châu Phi.... và các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.

Phối hợp với ngành tư pháp hướng dẫn củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên cơ sở với việc thành lập tổ hòa giải 52/52 ấp, khu phố; đồng thời, bảo đảm kinh phí hoạt động cho các tổ hòa giải; nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở gắn với các biện pháp giải quyết tranh chấp trước khi khởi kiện để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp ngay tại cộng đồng

Phối hợp với Hội Đồng nhân dân huyện giám sát theo chương trình, kế hoạch Hội Đồng nhân dân huyện đề ra trong năm 2019. Kết quả, đã phối hợp HĐND huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức khảo sát, giám sát 10 nội dung 32 cuộc về nội dung giải quyết đơn khiếu nại của công dân, giám sát việc thực hiện nhiệm vụ thu chi ngân sách địa phương; việc quản lý đất công, việc quản lý Nhà nước đối với hoạt động kinh doanh, khai thác tài nguyên, khoáng sản, về xây dựng công trình giao thông nông thôn…. Tham gia giám sát cùng Viện kiểm sát được 08 cuộc về việc tuân thủ pháp luật trong quản lý giáo dục người chấp hành án, phạt tù cho hưởng án treo…, về hoạt động nhà tạm giữ, trại tạm giam Công an huyện.

Về chương trình giám sát chuyên đề: Hệ thống Mặt trận Tổ quốc từ huyện đến cơ sở đã tổ chức giám sát 04 nội dung với 16 lượt giám sát chuyên đề thực hiện Quyết định 217-QĐ/TW ngày 12/12/2013 của Bộ Chính trị về giám sát như: công tác chi, hỗ trợ tết cho gia đình chính sách; công tác tiếp công dân, hòa giải và giải quyết đơn; công tác bình cử, công khai trong thực hiện công tác xét tuyển công dân thi hành nghĩa vụ quân sự năm 2019; giám sát an toàn thực phẩm đối với cơ sở kinh doanh ăn uống; giám sát một số phòng ban trong việc thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND huyện đối với các kiến nghị của UBMTTQ huyện thông qua nắm bắt dư luận xã hội;… qua thực hiện giám sát, các đơn vị chịu sự giám sát cơ bản thực hiện tốt theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ban Thường trực MTTQ các xã, thị trấn đã tập trung nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân. Toàn huyện hiện có 12 Ban thanh tra nhân dân cấp xã với tổng số thành viên là 120 vị, với cơ cấu gồm có 12 đồng chí Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, 108 vị là đại diện cho 52 khu dân cư trên địa bàn, bao gồm cán bộ các đoàn thể, người có uy tín tiêu biểu trong nhân dân, Trưởng Ban Thanh tra nhân dân do đồng chí Phó Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam xã, thị trấn đảm trách. Ban Thanh tra nhân dân các xã, thị trấn đã giám sát 112 cuộc, nội dung giám sát chủ yếu là giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật; việc giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh; việc thực hiện pháp luật về dân chủ ở cơ sở theo quy định tại Điều 13 Nghị định 159; việc chi tiền trợ cấp cho các đối tượng gia đình có công, hộ nghèo; các khoản tiền đóng góp của nhân dân, việc thi hành pháp luật về trật tự an toàn giao thông đường bộ trên địa bàn huyện; công tác thu chi ngân sách nhà nước… Qua giám sát, Ban Thanh tra nhân dân đã phát hiện sai sót và đã có 53 kiến nghị đề nghị các cơ quan có thẩm quyền xử lý và có biện pháp khắc phục.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tập trung thực hiện công tác giám sát đối với việc thực hiện các dự án có vốn từ ngân sách Nhà nước và sự đóng góp của nhân dân. Qua đó, MTTQ các xã, thị trấn đã thành lập được 12 Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và tổ chức giám sát 125 cuộc đối với các công trình như thi công đường giao thông nông thôn trong thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao, các công trình xây dựng trường học các cấp, các công trình xây dựng hệ thống thoát nước trên địa bàn huyện. Nhìn chung, các dự án triển khai đúng trình tự thủ tục quy định, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa bàn, hoàn thành đúng tiến độ được đưa vào sử dụng kịp thời, phục vụ được yêu cầu chung. Qua giám sát, đã phát hiện một số sai phạm nhỏ trong thi công xây dựng và có 44 kiến nghị xem xét, xử lý với Ban Quản lý dự án và đơn vị thi công về việc cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến công trình cho Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã theo quy định và đề nghị thi công đảm bảo theo quy cách thiết kế và quy trình kỹ thuật; lắp đặt các biển báo hiệu, hàng rào ngăn cách ở các công trình đang thi công; việc xây dựng hệ thống thoát nước trong quá trình san lắp mặt bằng tránh gây ngập úng cục bộ ở khu dân cư liền kề. Các kiến nghị đã được các cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, nhà thầu, chủ đầu tư xử lý, giải quyết và khắc phục.

Năm 2019, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức 02 Hội nghị phản biện xã hội đối với 02 dự thảo của UBND huyện về báo cáo và hồ sơ các tiêu chí đề nghị xét công nhận chuẩn Nông thôn mới nâng cao của xã Phước An, xã Phú Thạnh. Ban hành 02 văn bản góp ý dự thảo chương trình, kế hoạch liên tịch của Ủy ban nhân dân huyện; phản ánh 05 ý kiến trực tiếp tại cuộc họp, hội nghị của huyện đối với việc lãnh đạo, điều hành công tác quản lý nhà nước của UBND huyện…. Tổ chức 02 hội nghị lấy ý kiến góp ý dự thảo Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam khóa VI; Quy chế phối hợp công tác giữa HĐND – UBND – UBMTTQ Việt Nam huyện giai đoạn 2019 – 2024. Sau khi kết thúc các cuộc giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc có văn bản kiến nghị giám sát, phản biện xã hội theo đúng quy định gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm và theo dõi, đôn đốc chặt chẽ việc giải quyết, trả lời của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Nhìn chung, các kiến nghị đã được các cơ quan có thẩm quyền quan tâm xử lý, giải quyết và khắc phục.

Phối hợp cùng Thường trực HĐND huyện tổ chức tốt 07 đợt tiếp xúc cử tri trước và sau các kỳ họp Quốc hội, Hội đồng nhân dân tỉnh, huyện… trên địa bàn huyện có trên 740 cử tri tham dự, qua tiếp xúc có 45 lượt cử tri phát biểu 78 lượt ý kiến góp ý, kiến nghị liên quan đến quyền và lợi ích hợp pháp của cộng đồng dân cư, các vấn đề về văn hoá, kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh trong thời gian qua, cụ thể như: Về tình hình giải toả đền bù khi nhà nước thu hồi đất; công tác cấp thoát nước phục vụ đời sống người dân; công tác quản lý Nhà nước về môi trường; về hạ tầng giao thông; việc giải quyết thủ tục hành chính, công tác quản lý nhà nước về an ninh trật tự, quy trình cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…. và các ý kiến mang tính khiếu nại cá nhân. Nhìn chung, các ý kiến của cử tri được lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các xã, thị trấn trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc; Những ý kiến chưa được trả lời hoặc không thuộc thẩm quyền, các vị đại biểu ghi nhận sẽ chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và thông báo cho cử tri biết kết quả ở kỳ tiếp xúc cử tri tiếp theo, địa điểm tiếp xúc đảm bảo thuận lợi, từ đó giúp cho hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng có ý nghĩa, đạt chất lượng, hiệu quả hơn. Đặc biệt, trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, tỉnh gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đảm bảo kịp thời và đầy đủ để tổng hợp báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. 

Trong năm 2019, trực tiếp tiếp 05 lượt công dân và nhận trực tiếp 09 đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh các vụ việc như: khiếu nại về thông báo việc thu hồi giấy CNQSDĐ, đơn tố cáo về việc cố ý làm sai lệch bản chất vụ việc nhằm bao che người vi phạm pháp luật, về điều chỉnh thuế nhà trọ, việc kéo dài thời gian cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất…. Kết quả, qua làm việc công dân đã rút 03 đơn, còn lại 06 đơn đã chuyển đến cơ quan có thẩm quyền xem xét và đã giải quyết dứt điểm. Tham dự cùng Hội đồng tư vấn giải quyết đơn của huyện 14 cuộc, thông qua 156 đơn thư khiếu nại, phản ánh… của công dân, nội dung đơn chủ yếu là tranh chấp đất đai, thẩm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giá cả đền bù….

Trong năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và UBND huyện đã thực hiện tốt và có hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động. UBND huyện luôn tiếp nhận các ý kiến phản ánh của Mặt trận và kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, xem xét, xử lý; đồng thời, có văn bản phản hồi kết quả xử lý cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện biết nhằm giải tỏa dư luận xã hội.Trong năm 2019, các cơ sở phối hợp với cơ quan chức năng cùng cấp tham dự, hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân trên 219 vụ. Kết quả: hòa giải thành 179/219 vụ (đạt tỷ lệ 81.7%), 29 vụ hoà giải không thành được chuyển cấp trên giải quyết xử lý theo thẩm quyền, còn lại 11 vụ tiếp tục tiến hành xác minh, hòa giải. Qua việc thực hiện tốt công tác hòa giải đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư, nâng cao kết quả giải quyết những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân ở cơ sở, góp phần phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, giảm bớt các vụ, việc phải xét xử tại Toà án.

Bên cạnh những kết quả đạt được công tác tham gia xây dựng đảng, chính quyền vẫn còn một số hạn chế như:

Việc phản ánh những vấn đề bức xúc, tâm tư nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân với cấp ủy, chính quyền và các ngành trong huyện chưa đồng bộ, thiếu sự quan tâm đôn đốc và giải quyết chưa đến nơi, đến chốn; Công tác giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận ở cơ sở vẫn còn hạn chế, nhất là về kinh nghiệm, năng lực chuyên môn của cán bộ Mặt trận; Việc giám sát công tác quản lý trật tự về xây dựng nhà ở, việc công khai thu, chi các loại phí và lệ phí theo quy định của Nhà nước chưa đảm bảo.

 

Xuân Tuấn

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu