ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Quy định mức tiền khen thưởng theo Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ
Đăng ngày: 23-09-2019 03:24
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Mức tiền thưởng được quy định tại các Điều 69 đến 74 của Nghị định số 91/2017/NĐ-CP ngày 31/7/2017 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Th i đua Khen thưởng năm 2013.

Cụ thể:

Mức tiền thưởng danh hiệu thi đua

1. Đối với cá nhân:

a) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua toàn quốc” được tặng Bằng, Huy hiệu và được thưởng 4,5 lần mức lương cơ sở, tương đương 6.705.000 đồng.

b) Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được tặng Bằng chứng nhận, huy hiệu và được thưởng 3,0 lần mức lương cơ sở, tương đương 4.470.000 đồng.

c) Danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” được tặng Bằng chứng nhận và được thưởng 1,0 lần mức lương cơ sở, tương đương 1.490.000 đồng.

d) Danh hiệu “Lao động tiên tiến”, “Chiến sĩ tiên tiến” được thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở, tương đương 447.000 đồng.

2. Đối với tập thể:

a) Danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”, “Đơn vị quyết thắng” được tặng Bng chứng nhận và được thưởng 1,5 ln mức lương cơ sở, tương đương 2.235.000 đồng.

b) Danh hiệu “Tập thể Lao động tiên tiến”, “Đơn vị tiên tiến” được thưởng 0,8 lần mức lương cơ sở, tương đương 1.192.000 đồng.

c) Danh hiệu “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “p văn hóa”, “Bản văn hóa”, “Tổ dân phố văn hóa” được tặng Bằng chứng nhận và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở, tương đương 2.235.000 đồng.

d) Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” được tặng cờ và được thường 12,0 lần mức lương cơ sở, tương đương 17.880.000 đồng.

đ) Danh hiệu Cờ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được tặng cờ và được thưởng 8,0 lần mức lương cơ sở, tương đương 11.920.000 đồng

Mức tiền thưởng huân chương các loại:

Cá nhân:

a) “Huân chương Sao vàng”: 46,0 lần mức lương cơ sở, tương đương 68.540.000 đồng.

b) “Huân chương Hồ Chí Minh”: 30,5 lần mức lương cơ sở, tương đương 44.700.000 đồng.

c) “Huân chương Độc lập” hạng nhất, “Huân chương Quân công” hạng nhất: 15,0 lần mức lương cơ sở, tương đương 22.350.000 đồng

d) “Huân chương Độc lập” hạng nhì, “Huân chương Quân công” hạng nhì: 12,5 lần mức lương cơ sở, tương đương 18.625.000 đồng

đ) “Huân chương Độc lập” hạng ba, “Huân chương Quân công” hạng ba: 10,5 lần mức lương cơ sở, tương đương 14.900.000 đồng

e) “Huân chương Lao động” hạng nhất, “Huân chương Chiến công” hạng nhất, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng nhất”: 9,0 lần mức lương cơ sở, tương đương 13.410.000 đồng.

g) “Huân chương Lao động” hạng nhì, “Huân chương Chiến công” hạng nhì, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng nhì, “Huân chương Đại đoàn kết dân tộc”: 7,5 lần mức lương cơ sở, tương đương 11.175.000 đồng

h) “Huân chương Lao động” hạng ba, “Huân chương Chiến công” hạng ba, “Huân chương Bảo vệ Tổ quốc” hạng ba và “Huân chương Dũng cảm”: 4,5 lần mức lương cơ sở, tương đương 6.705.000 đồng

Tập thể: được tặng tiền thưởng gấp hai ln mức tin thưởng đối với cá nhân.

Mức tiền thưởng danh hiệu vinh dự nhà nước

1. Bà mẹ được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Bà mẹ Việt Nam Anh hùng” được tặng Huy hiệu, Bằng danh hiệu và được kèm themức tiền 15,5 lần mức lương cơ sở, tương đương 23.095.000 đồng.

2. Cá nhân được tặng hoặc truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” được tặng Bằng, Huy hiệu và được thưởng 15,5 lần mức lương cơ sở, tương đương 23.095.000 đồng.

Tập thể được tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân”, “Anh hùng Lao động” được tặng Bằng, Huy hiệu và kèm theo mức tiền thưởng gấp hai lần mức tiền thưởng đối với cá nhân.

3. Cá nhân được phong tặng danh hiệu: “Nhà giáo nhân dân”, “Nhà giáo ưu tú”, “Thầy thuốc nhân dân”, “Thầy thuốc ưu tú”, “Nghệ sĩ nhân dân”, “Nghệ sĩ ưu tú”, “Nghệ nhân nhân dân”, “Nghệ nhân ưu tú” được tặng thưởng Huy hiệu, Bằng khen và mức tiền thưởng đối với danh hiệu “nhân dân” là: 12,5 ln mức lương cơ sở, tương đương 18.625.000 đồng; danh hiệu “ưu tú” là 9,0 ln mức lương cơ sở, tương đương 13.410.000 đồng.

Mức tiền thưởng “Giải thưởng Hồ Chí Minh” và “Giải thưởng Nhà nước”

1. “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về khoa học và công nghệ và “Giải thưởng Hồ Chí Minh” về văn học nghệ thuật được cấp Bằng và tiền thưởng 270,0 ln mức lương cơ sở, tương đương 402.000.000 đồng.

2. “Giải thưởng Nhà nước” về khoa học và công nghệ và “Giải thưởng Nhà nước” về văn học nghệ thuật được cấp Bằng và tiền thưởng 170,0 lần mức lương cơ sở, tương đương 253.300.000 đồng.

Mức tiền thưởng Bằng khen, Giấy khen

1. Đối với cá nhân:

a) “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” được tặng Bằng và được thưởng 3,5 ln mức lương cơ sở, tương đương 5.215.000 đồng.

b) Bằng khen cấp bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương được tặng Bằng và được thưởng 1,0 lần mức lương cơ sở, tương đương 1.490.000 đồng.

c) Cá nhân được tặng Giấy khen quy định tại các điểm a, b, c và d khoản 2 Điều 74 Luật thi đua, khen thưởng được kèm theo mức tiền thưởng 0,3 lần mức lương cơ sở, tương đương 447.000 đồng.

d) Cá nhân được tặng Giấy khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp xã được kèm theo mức tiền thưởng 0,15 lần mức lương cơ sở, tương đương 223.5000 đồng.

2. Đối với tập thể: Tập thể được thưởng gấp hai lần mức tiền thưởng đối với cá nhân.

Mức tiền thưởng Huy chương: Cá nhân được tặng Huy chương các loại, được tặng Bằng, Huy chương và được thưởng 1,5 lần mức lương cơ sở, tương đương 2.235.000 đồng.

Như vậy, Nghị định 91 có thay đổi mức tiền thưởng đối với 02 danh hiệu thi đua, 01 hình thức khen thưởng, cụ thể: Danh hiệu “Cờ thi đua của Chính phủ” được thưởng 12,0 lần mức lương cơ sở (trước đây là 24,5 lần); Danh hiệu “Cờ thi đua của bộ, ban, ngành, tỉnh, đoàn thể TW” được thưởng 8 lần mức lương cơ sở (trước đây trước đây là 15,5 lần); “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” đối với cá nhân được thưởng 3,5 lần mức lương cơ sở (trước đây là 1,5 lần).

Nghị định số 91/2017/NĐ-CP có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/10/2017 và thay thế các Nghị định 42/2010/NĐ-CP ngày 15/4/2017; Nghị định 39/2012/NĐ-CP ngày 27/4/2012; Nghị định số 65/2014/NĐ-CP ngày 01/7/2014 của Chính phủ. Tiền thưởng được tính trên cơ sở mức lương cơ sở do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định khen thưởng.

 

Tố Nga 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu