ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Quan tâm bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo Đồng Nai
Đăng ngày: 12-07-2019 11:09
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 12/7, tại Trường hạ chùa Tỉnh Hội (ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa, thành phố Biên Hòa) báo cáo viên Trung ương PGS.TS Huỳnh Văn Tới - Ủy viên BTV Tỉnh ủy – Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã giảng bài về chuyên đề: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo ở Đồng Nai. Tham dự có hơn 200 tăng, ni tại các Trường hạ do Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam tỉnh tổ chức.

Chuyên đề bài giảng đã giới thiệu về tư tưởng Hồ Chí Minh với Phật giáo Việt Nam; những vấn đề cơ bản về giá trị văn hóa Phật giáo Việt Nam; việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo ở Đồng Nai.

IMG_8091.jpg

Báo cáo viên Trung ương, PGS.TS Hu​ỳnh Văn Tới, Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trình bày nội dung chuyên đề đến các tăng, ni.

PGS.TS Huỳnh Văn Tới nêu bật tư tưởng Hồ Chí Minh về văn hóa dân tộc, tín ngưỡng, tôn giáo và vai trò của tôn giáo đối với đời sống của con người. Khẳng định tư tưởng văn hóa của Hồ Chí Minh cao nhất đó là văn hóa phục vụ nhân dân, vì mục tiêu: Dân tộc - Độc lập; Dân chủ - Tự do; Dân sinh - Hạnh phúc. Đồng thời khẳng định sự tương đồng về tư tưởng “Vì Dân” của Hồ Chí Minh và tôn giáo, đó là: Tư tưởng hy sinh cho nhân loại và chúng sinh; tư tưởng vì con người, lo cho con người.

Chuyên đề bài giảng cũng nêu 08 bài học thực tiễn của Đảng trong lãnh đạo toàn hệ thống chính trị xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc, trong đó có các chính sách quan trọng đối với đồng bào các tôn giáo, đó là: Tôn trọng sự khác biệt về ý thức hệ; lấy tư tưởng Hồ Chí Minh làm hạt nhân kết nối; phát huy dân chủ thực sự; động viên lòng yêu nước; kết nối lòng yêu thương con người; thể hiện khát vọng hòa bình; mục tiêu giàu mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; phát triển bền vững hội nhập bản sắc dân tộc.

IMG_8092.jpg

Các tăng, ni tham dự lớp bồi dưỡng chuyên đề: Bảo tồn, phát huy giá trị văn hóa Phật giáo Đồng Nai

Đối với Phật giáo Đồng Nai, là tôn giáo có đóng góp quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và phát triển tỉnh nhà, để tiếp tục khẳng định là tôn giáo đóng vai trò hạt nhân đoàn kết, nhân tố tích cực thi đua yêu nước, PGS.TS Hu​ỳnh Văn Tới nhấn mạnh, Phật giáo Đồng Nai cần phải: Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc; thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cụ thể nhất là Luật tín ngưỡng, tôn giáo; quan tâm bảo tồn giá trị văn hóa đa dạng, bản sắc của văn hóa Phật giáo ở Đồng Nai (theo tinh thần Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 Hội nghị Trung ương 9 khóa XI về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước); huy động các nguồn lực chăm lo công tác Phật sự, công tác hành chính đạo, chăm lo đời sống nhân dân…

Dịp này, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã tặng quà chúc mừng Trường Hạ Chùa Tỉnh Hội và động viên các tăng, ni tham gia các trường hạ tích cực trau dồi Giới – Định – Tuệ, để hoàn thành tốt các công tác Phật sự, vì mục tiêu “Tốt đời, đẹp đạo” của Phật giáo Đồng Nai.

IMG_8090.jpg

Ủy viên Ban TVTU, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hu​ỳnh Văn Tới tặng quà chúc mừng Trường hạ chùa Tỉnh Hội

 Minh Nhật

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu