ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Kinh nghiệm và giải pháp của Ủy ban MTTQ huyện Long Thành trong nâng cao chất lượng tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri.
Đăng ngày: 10-05-2019 10:25
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Trong những năm qua, hoạt động tiếp xúc cử tri với đại biểu dân cử trên địa bàn huyện Long Thành được triển khai đúng quy định và đạt được những kết quả quan trọng.
 DB HDND tinh huyen.JPG
 

Đại biểu HĐND tỉnh và huyện Long Thành TXCT tại xã Long Phước

Uỷ ban MTTQ đã phối hợp chặt chẽ với Đoàn ĐBQH, Thường trực HĐND và chính quyền cùng cấp xây dựng kế hoạch tiếp xúc cử tri trước và sau kỳ họp, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri gửi các cơ quan chức năng giải quyết theo quy định của pháp luật. Thông qua tiếp xúc cử tri, các đại biểu đã kịp thời thông tin, tuyên truyền đến cử tri những chủ trương, chính sách mới của Đảng và Nhà nước. Nhiều kiến nghị của cử tri đã được tiếp thu, giải quyết, tạo cơ sở quan trọng để các cơ quan Nhà nước ban hành các chính sách quan trọng, có tính khả thi, phù hợp với nguyện vọng của nhân dân và tình hình thực tiễn của cơ sở.

Với chức năng, nhiệm vụ theo quy định, Ủy ban MTTQ huyện đã phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, UBND và các cơ quan hữu quan, từng bước đổi mới, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động TXCT của đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND. Hàng năm, Ủy ban MTTQ huyện, Thường trực HĐND,UBND huyện thống nhất xây dựng kế hoạch TXCT và đưa vào chương trình công tác năm của MTTQ; đồng thời, hướng dẫn Uỷ ban MTTQ các cấp phối hợp với Thường trực HĐND, UBND cùng cấp, các cơ quan chức năng tổ chức thực hiện kế hoạch, chủ trì các hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu với cử tri ở địa phương.

Trong nhiệm kỳ qua, Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN huyện đã phối hợp HĐND huyện đã tổ chức được 643 cuộc tiếp xúc cử tri, với 54.024 lượt người; tổng hợp được 5.224 kiến nghị. Qua hoạt động tiếp xúc cử tri cho thấy các buổi tổ chức hội nghị nghiêm túc, có chất lượng, đa số ý kiến cử tri đồng tình với cách giải quyết và trả lời của các cơ quan hữu quan.

TXCT xa Long phuoc.JPG
Quang cảnh Hội nghị tiếp xúc cử tri tại huyện Long Thành

Để thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp tiếp xúc cử tri của đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc huyện đã chủ động phối hợp với Thường trực HĐND, UBND  huyện thực hiện các giải pháp sau:

Thứ nhất: đổi mới trong việc xây dựng kế hoạch và tổ chức tiếp xúc cử tri

- Phối hợp Thường trực HĐND huyện xây dựng kế hoạch thật cụ thể chi tiết, bố trí thời gian, địa điểm phù hợp để cử tri có điều kiện tham gia đông đủ; thống nhất chương trình, nội dung, thành phần tham gia, đồng thời xác định rõ trách nhiệm của từng cơ quan tham gia tiếp xúc cử tri; phân công người điều hành các buổi tiếp xúc là những người linh hoạt, biết định hướng nội dung phù hợp, có thể gợi mở vấn đề để cử tri tham gia.

- Phối hợp thông tin, tuyên truyền kế hoạch tiếp xúc cử trị của đại biểu trên các phương tiện thông tin đại chúng; lập danh sách, gửi giấy mời đến cử tri; nắm bắt, dự báo tình hình nhân dân trước hội nghị tiếp xúc; tập hợp, tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri, giúp đại biểu chủ động và có sự chuẩn bị trong giải đáp, trả lời tại các cuộc hội nghị.

- Phối hợp Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, HĐND đề nghị Đại biểu HĐND các cấp cần nắm chắc về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhất là các vấn đề bức xúc của địa phương, chuẩn bị các tình huống giải đáp thắc mắc của cử tri hoặc giao cho các đơn vị có trách nhiệm giải quyết, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri.

- Tại hội nghị dành nhiều thời gian để cử tri được thể hiện tâm tư nguyện vọng đề xuất ý kiến, kiến nghị; gợi mở vấn đề để có nhiều cử tri tham gia, tránh tình trạng chỉ có “cử tri chuyên nghiệp”. Đồng thời mời đại diện lãnh đạo chính quyền địa phương đến dự để trực tiếp lắng nghe, giải đáp, trả lời, giải quyết những vấn đề cử tri nêu lên thuộc thẩm quyền và trách nhiệm của mình, phối hợp với các cơ quan, tổ chức có liên quan giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri.

Thứ hai: đổi mới trong việc tổng hợp ý kiến kiến nghị của cử tri

- Với trách nhiệm chủ trì tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, MTTQVN huyện và các xã – thị trấn đã phân công cán bộ tham dự và ghi chép, phối hợp tập hợp, tổng hợp đầy đủ các ý kiến, kiến nghị, đảm bảo không bỏ sót kiến nghị của cử tri tại các hội nghị.

- Căn cứ vào kết quả tổng hợp, Thường trực HĐND yêu cầu UBND huyện xem xét giải quyết, trả lời: đối với những kiến nghị rõ nội dung, Ban Thường trực Mặt trận huyện phối hợp Thường trực HĐND huyện yêu cầu cơ quan có liên quan tập trung giải quyết và giao Thường trực, các Ban của HĐND huyện giám sát việc giải quyết; đối với những kiến nghị chung và kiến nghị chưa có trong kế hoạch hằng năm yêu cầu các cơ quan có liên quan bổ sung giải pháp trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ; đối với các kiến nghị cần chỉ đạo giải quyết sớm, phối hợp Thường trực HĐND huyện có văn bản gửi cơ quan có liên quan ngay sau buổi tiếp xúc cử tri, giao thời gian giải quyết và có văn bản trả lời MTTQ huyện và Thường trực HĐND huyện, báo cáo với cử tri. Đối với nội dung cần đưa ra chất vấn tại kỳ họp, phối hợp Thường trực HĐND huyện chỉ đạo tổng hợp, trao đổi để thực hiện chất vấn tại kỳ họp, phối hợp với Văn phòng Đoàn ĐBQH rà soát trước khi tổng hợp trong báo cáo của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh để tránh trùng lặp.

Thứ ba: đổi mới trong việc tổ chức giám sát tình hình giải quyết ý kiến kiến nghị của cử tri.

- Sau các kỳ họp, phối hợp Thường trực HĐND huyện đã ban hành kế hoạch giám sát việc giải quyết, trong kế hoạch phân thành 02 mục: Những kiến nghị sẽ giám sát thường xuyên thông qua việc đôn đốc giải quyết và làm việc trực tiếp với các cơ quan đơn vị có liên quan trước khi báo cáo kết quả giám sát với kỳ họp; những kiến nghị chậm được giải quyết và kiến nghị được đông đảo cử tri quan tâm, phạm vi ảnh hưởng rộng thì thành lập đoàn để giám sát trực tiếp tại cơ sở.

- Đồng thời, Phối hợp Thường trực HĐND huyện đề nghị UBND huyện chỉ đạo nghiên cứu ban hành quy chế tiếp nhận, giải quyết, trả lời kiến nghị của cử tri, trong đó xác định việc giải quyết, trả lời đầy đủ, đúng thời hạn các kiến nghị là một trong những tiêu chí đánh giá việc hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị gắn với trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu; hình thức xử lý đối với cá nhân, cơ quan, tổ chức không giải quyết dứt điểm các kiến nghị của tri, để cử tri kiến nghị qua nhiều kỳ họp.

Tuy nhiên bến cạnh những kết quả đạt được công tác phối hợp nâng cao chất lượng việc tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri vẫn còn một số hạn chế sau:

- Công tác tuyên truyền về kế hoạch tiếp xúc cử tri, về chương trình, nội dung, thời gian và lịch tiếp xúc cử tri của đại biểu chưa được quan tâm thích đáng; việc mời cử tri tham dự một số nơi vẫn hình thức, vẫn còn tình trạng cử tri “chuyên nghiệp”, cử tri “đại diện”.

- Việc tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo chuyên đề, lĩnh vực, đối tượng… còn ít, chưa thường xuyên, chưa thực sự phát huy được trách nhiệm đại biểu trong việc thu thập ý kiến của cử tri trong từng lĩnh vực cụ thể.

- Mối liên hệ giữa đại biểu với cử tri nhiều nơi chưa thường xuyên, chặt chẽ, chưa nắm chắc để có chính kiến, biện pháp góp phần giải quyết bức xúc, giảm vụ việc khiếu nại kéo dài.

- Việc theo dõi, đôn đốc, giám sát trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã gửi chuyển đến các ngành chức năng trong những năm qua đã có nhiều chuyển biến tích cực, nhưng vẫn còn tình trạng nhiều kiến nghị qua nhiều kỳ vẫn chưa được giải quyết, trả lời dứt điểm.

Để tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động phối hợp tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân các cấp, Ủy ban MTTQ huyện Long Thành có một số trao đổi như sau:

-Việc thực hiện TXCT đòi hỏi tinh thần trách nhiệm cao của đại biểu, không chỉ tham gia đủ cuộc tiếp xúc với cử tri, đại biểu cần định hướng, gợi mở, tạo điều kiện cho cử tri phát biểu.

-Ý kiến, kiến nghị của cử tri phải được giải thích rõ ràng. Không chỉ “ghi nhận” và chuyển kiến nghị tới các cơ quan hữu quan, đại biểu cần đeo bám, giám sát đôn đốc cho đến khi vấn đề được giải quyết thỏa đáng để trả lời cử tri; vấn đề nào đòi hỏi thời gian hoặc chưa có điều kiện giải quyết, cần giải thích rõ, không từ chối, né tránh.

-Đối với những địa phương được dự báo có nhiều vấn đề bức xúc cần mời đại diện lãnh đạo các cơ quan chuyên môn, cấp ủy, UBND cùng cấp  cùng tham dự để nắm bắt, trả lời và làm sáng tỏ những vấn đề mà cử tri kiến nghị.

-Đối với những ý kiến cử tri phát biểu nhiều lần, khiếu nại, tố cáo kéo dài đề nghị Đoàn đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp có giám sát cụ thể đối với các cơ quan giải quyết đơn để xem xét, trả lời cụ thể dứt điểm cho cử tri.

-Cần hướng dẫn thực hiện Luật Hoạt động giám sát của Quốc hội và Hội đồng nhân dân, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, quy định rõ hơn về quy trình giám sát việc giải quyết kiến nghị của cử tri; chế tài xử lý đối với các cơ quan, cá nhân không thực hiện hoặc chậm thực hiện các kiến nghị sau giám sát của HĐND, các Ban của HĐND các cấp.


Xuân Tuấn

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu