ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
MTTQ huyện Long Thành: Thi đua hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ năm 2019
Đăng ngày: 17-04-2019 04:41
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành vừa tổ chức phát động và ký kết thi đua trong hệ thống Mặt trận nhằm thực hiện hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

Tại Lễ ký kết, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện cùng đại diện 02 Cụm thi đua gồm 15/15 xã, thị trấn cam kết hưởng ứng và tập trung thực hiện các nội dung thi đua đã được Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phát động trong năm 2019.

Theo đó, 15/15 xã của hai cụm thi đua sẽ tổ chức thực hiện thắng lợi 5 nội dung ký kết bao gồm: Thi đua thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 108-NQ/HU ngày 03/12/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện (khóa XI) về “Mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019” và Chương trình phối hợp thống nhất hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện năm 2019; tập trung tuyên truyền, vận động để các tầng lớp nhân dân hiểu và chấp hành đúng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tiếp tục tuyên truyền và thực hiện các Nghị quyết của Trung ương (khóa XII) gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng Nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống Nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Phối hợp tuyên truyền về ý nghĩa các ngày lễ lớn trong năm, triển khai và quán triệt các Nghị quyết và Chương trình hành động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong hệ thống Mặt trận, các tổ chức thành viên và các đối tượng do Mặt trận phụ trách.

Đồng thời, nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, thực hiện có hiệu quả chương trình “4 giảm”, các chương trình, nghị quyết liên tịch trong công tác phòng, chống tội phạm, phong trào toàn dân BVANTQ phấn đấu giữ vững danh hiệu 95% ấp, khu văn hóa, 98% đạt chuẩn hộ gia đình văn hóa năm 2019; Tiếp tục đẩy mạnh và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Ngày vì người nghèo”, tổ chức tốt tháng cao điểm vì người nghèo (từ 17/10 đến 18/11/2019) góp phần giảm tỷ lệ hộ nghèo còn dưới 0,21% so với tổng số hộ dân toàn huyện; Chủ động tham mưu với cấp ủy, phối hợp với chính quyền tiếp tục chỉ đạo, quán triệt thực hiện cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” năm 2019 theo kế hoạch của BCĐ tỉnh, huyện.

eb58b1abe541071f5e50.jpg
Đồng chí Đỗ Văn Nghĩa – UVTV – Trưởng BDV Huyện ủy  - Chủ tịch MTTQ huyện và các cụm trưởng ký kết thi đua năm 2019

Đẩy mạnh các hoạt động giám sát của MTTQ về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Tổ chức các hoạt động giám sát và phản biện xã hội của MTTQ tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền, kịp thời bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân, đồng thời tiếp tục triển khai chương trình hành động thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phòng, chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Tiếp tục thực hiện Đề án “Đổi mới công tác thông tin, tuyên truyền của MTTQ Việt Nam”, chủ động nắm tình hình tâm tư, nguyện vọng và định hướng dư luận xã hội trong các tầng lớp nhân dân, không để phát sinh điểm nóng; Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật nhằm vận động nhân dân chấp hành pháp luật. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động đối ngoại nhân dân của MTTQ từ huyện đến cơ sở và các tổ chức thành viên theo tinh thần Chỉ thị số 04-CT/TW ngày 6/7/2011 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân trong tình hình mới.

Đồng thời, đẩy mạnh thực hiện Kết luận 62-KL/TW, ngày 08/12/2009 của Bộ Chính trị "Về tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của MTTQ Việt Nam và các đoàn thể chính trị-xã hội" nhằm thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động tại địa bàn dân cư, đảm bảo tỷ lệ tập hợp quần chúng trong độ tuổi vào tổ chức 85% (riêng đoàn Thanh niên đạt 45%), tỷ lệ đoàn viên, hội viên tham gia sinh hoạt và công tác thường xuyên  đạt 80%, xây dựng lực lượng đoàn viên, hội viên nòng cốt trong các đoàn thể chính trị xã hội đạt 45%, xây dựng lực lượng cốt cán trong đồng bào các tôn giáo, dân tộc; Thường xuyên củng cố và nâng cao chất lượng hoạt động của Ban Tư vấn; Quan tâm kiện toàn tổ chức bộ máy, biên chế đội ngũ cán bộ chuyên trách nhằm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới, đẩy mạnh xây dựng đội ngũ cán bộ Mặt trận theo hướng chuyên nghiệp, chất lượng, coi trọng tiêu chuẩn cán bộ để tuyển chọn được cán bộ giỏi, tâm huyết; Phấn đấu năm 2019 có trên 80% tổ chức Mặt trận cơ sở đạt vững mạnh. Ngoài ra mỗi xã, thị trấn có từ 01 đến 02 mô hình mới, cách làm hay hoạt động hiệu quả do Mặt trận chủ trì.

5c961c61488baad5f39a.jpg
Các đơn vị cụm thi đua​ cơ sở cùng đồng chí Chủ tịch MTTQ huyện ký kết giao ước thi đua năm 2019

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đặc biệt quan tâm, đề nghị các đơn vị trong cụm thi đua cần tích cực, phát huy hơn nữa những kết quả đạt được trong năm 2018, thực hiện thắng lợi Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện và nhiệm vụ trọng tâm trong công tác Mặt trận năm 2019. Nhất là tiếp tục phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thực hiện tốt công tác an sinh xã hội góp phần quan trọng vào sự phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương trong thời gian tới.

Kiều Lan – MTTQ Long Thành
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu