ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung hỏi

 
Tiêu đề Hỏi về thẩm quyền giải quyết khiếu nại danh sách cử tri
Chuyên mục Ý kiến cử tri
Ngày hỏi 24/03/2016
Người hỏi Lê Thanh Hậu
Email haule@gmail.com
Điện thoại 0987345908
Nội dung hỏi

Các khiếu nại về danh sách cử tri do cơ quan nào giải quyết?
Nội dung trả lời

Theo quy định tại Điều 27 của Luật Bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân năm 2003, các khiếu nại về danh sách cử tri được giải quyết theo trình tự, thủ tục như sau:

- Khi kiểm tra danh sách cử tri nếu thấy có sai sót thì trong thời hạn hai mươi lăm ngày kể từ ngày niêm yết, mọi người có quyền khiếu nại bằng miệng hoặc bằng văn bản với cơ quan lập danh sách cử tri.

- Khi nhận được khiếu nại, cơ quan lập danh sách cử tri phải ghi vào sổ những khiếu nại đó. Trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, cơ quan lập danh sách cử tri phải giải quyết và thông báo cho người khiếu nại biết kết quả giải quyết.

- Nếu người khiếu nại không đồng ý về cách giải quyết đó thì có quyền khiếu nại lên Toà án nhân dân cấp huyện. Trong thời hạn năm ngày kể từ ngày nhận được khiếu nại, Toà án nhân dân phải giải quyết xong. Quyết định của Toà án nhân dân là quyết định cuối cùng​


 
Về đầu