ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Chi tiết văn bản

 
Tên văn bản KẾ HOẠCH Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam n
Số/Kí hiệu Số: 91/KH-MTTQ-BTT
Ngày ban hành 24/02/2021
Người kí
Trích yếu

KẾ HOẠCH

Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí
của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam năm 2021​

Chuyên mục Văn bản Mặt trận Tỉnh
Tài liệu đính kèm Chon KH 25.docx

Văn bản liên quan

 
Về đầu