ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Danh bạ điện thoại

 

​1. Chủ tịch

- Họ và tên: Cao Văn Quang
- Số điện thoại: 0251.3942.585
- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn​

2. Phó Chủ tịch Thường trực

- Họ và tên: 
- Số điện thoại: 
- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn​

3. Phó Chủ tịch

- Họ và tên: Nguyễn Tất Độ
- Số điện thoại: 0946335379
- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn

4. Phó Chủ tịch

- Họ và tên: Vũ Đình Trung
- Số điện thoại: 0912138267
- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn

5. Ủy viên Thường trực,Trưởng banTổ chức - Tuyên giáo

- Họ và tên: Đặng Thị Xuân Thắm
- Số điện thoại: 0251.3942.583 hoặc 0978.550.554
- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn

6. Ủy viên Thường trực, Trưởng ban Phong trào và Tôn giáo - Dân tộc

- Họ và tên: Lê Thị Hòa Thuận
- Số điện thoại: 0251.3840.951 hoặc 0908.960.809
- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn

7. Quyền Trưởng ban Dân chủ - Pháp luật

- Họ và tên: Vũ Thị Mùi
- Số điện thoại: 0251.3942.584 hoặc 0385390102
- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn

8. Chánh văn phòng

- Họ và tên: Huỳnh Thị Ngọc Xuân
- Số điện thoại: 0251.3942.585 hoặc 0983676567
- Email: vp.ubmttq@dongnai.gov.vn
 
Về đầu