ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Xây dựng Đảng – Chính quyền

 
Việc giám sát, theo dõi kết quả giải quyết, trả lời của cơ quan Nhà nước đối với những nội dung cử tri đã phản ánh, kiến nghị là điều mà cử tri đặc biệt quan tâm tại các hội nghị tiếp xúc cử tri.
 
Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam các cấp trên địa bàn tỉnh đã thể hiện rõ nét vai trò trong chủ trì, phối hợp tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp.
 
Giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền là một nhiệm vụ cơ bản của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội, có vai trò và ý nghĩa quan trọng đối với công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng.
 
Luật hòa giải ở cơ sở được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2013, có hiệu lực ngày 01/01/2014 là cơ sở pháp lý quan trọng thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác hoà giải ở cơ sở và khẳng định vai trò, vị trí, tầ...
 
Thực hiện quy chế dân chủ ở xã, phường, thị trấn đã tạo được sự đồng thuận trong nhân dân, tác động tích cực đến quá trình triển khai thực hiện các chương trình, dự án ở địa phương, góp phần hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-x...
 
6 tháng đầu năm 2023, công tác phối hợp giữa HĐND tỉnh với UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được triển khai thực hiện cơ bản đảm bảo theo chương trình, kế hoạch và quy chế đề ra.
 
Công tác giám sát, phản biện xã hội và góp ý xây dựng Đảng, chính quyền của Mặt trận các cấp đã từng bước đi vào nề nếp và đạt được nhiều kết quả tích cực. Góp phần vào việc đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc ...
 
Cử tri và Nhân dân mong muốn nhà nước có chính sách bồi thường thỏa đáng cho người bị thu hồi đất; đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các khu tái định cư.
 
Uỷ ban MTTQ và các đoàn thể phát huy hơn nữa vai trò chủ thể, chủ động, làm tốt việc xây dựng và tổ chức thực hiện kế hoạch phản biện xã hội hằng năm.
 
Luật số 10/2022/QH15 ngày 10/11/2022 của Quốc hội Thực hiện dân chủ ở cơ sở quy định 9 nội dung Nhân dân tham gia ý kiến trước khi cơ quan có thẩm quyền quyết định.
 
News created from date:
 
Về đầu