ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành triển khai công tác tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ các cấp nhiệm kỳ 2024-2029
Đăng ngày: 06-01-2024 06:12
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Long Thành xây dựng và triển khai trong toàn hệ thống Mặt trận huyện thực hiện kế hoạch tổ chức tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029.
 

Theo đó, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện phối hợp với Ban Tuyên giáo Huyện ủy, Phòng Văn hóa Thông tin huyện và Tổ Truyền thanh Trung tâm VHTT-TT huyện thống nhất Kế hoạch tuyên truyền về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam cấp cơ sở, tiến tới Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Long Thành lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029; Xây dựng và ban hành Hướng dẫn triển khai đợt sinh hoạt chính trị và tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ X MTTQ Việt Nam; Phối hợp Tổ Truyền thanh Trung tâm VHTT-TT huyện xây dựng phóng sự để trình chiếu tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các xã, thị trấn nhiệm kỳ 2024-2029 và tại Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Long Thành lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029; Triển khai tuyên truyền kết quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam huyện Long Thành lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2024-2029; các trang Fanpage thuộc hệ thống Mặt trận huyện và các xã, thị trấn tăng cường tuyên truyền về Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029. 

z5045872849123_3526fa3007074dcbf3bd8364f51a32fe.jpg
Công trình chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2024-2029 tại xã Tam An huyện Long Thành

​Công tác tổ chức tuyên truyền Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện quán triệt tập trung tuyên truyền sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân thấy rõ ý nghĩa, tầm quan trọng và kết quả Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029; quan điểm của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh về đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua hoạt động tuyên truyền nhằm ôn lại lịch sử vẻ vang của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam; giáo dục lịch sử, truyền thống yêu nước của dân tộc; phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, ý chí tự lực, tự cường, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Cổ vũ, động viên cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và các tầng lớp Nhân dân tích cực tham gia vào các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động của Mặt trận, nhằm thực hiện thắng lợi các mục tiêu kinh tế, xã hội, các nhiệm vụ quốc phòng, an ninh, đối ngoại và xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thiết thực lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp.

Ngoài ra, công tác thông tin, tuyên truyền trước, trong và sau Đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam các cấp và Đại hội đại biểu toàn quốc MTTQ Việt Nam lần thứ X, nhiệm kỳ 2024-2029 phải được chuẩn bị chu đáo, thiết thực, đảm bảo đúng thời gian, tiến độ đề ra, tạo sự lan tỏa rộng khắp đến khu dân cư. Kết hợp công tác tuyên truyền đối với các tầng lớp Nhân dân trong huyện và thông tin đối ngoại đối với người Việt Nam ở nước ngoài, người nước ngoài đang học tập, công tác, du lịch trên địa bàn huyện về chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc; chính sách dân tộc; chính sách tôn giáo; chính sách người Việt Nam ở nước ngoài và những thành tựu quan trọng của huyện, của tỉnh và của cả nước trong những năm qua; đấu tranh, phản bác với những luận điệu xuyên tạc về dân chủ, nhân quyền, dân tộc, tôn giáo… của các thế lực thù địch nhằm phá hoại khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Kiều Lan - MTTQ L​ong Thành


In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu