ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Kiểm tra công tác Mặt trận năm 2023 tại huyện Định Quán
Đăng ngày: 04-11-2023 11:18
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 01/11, đồng chí Vũ Đình Trung– Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam làm Trưởng đoàn tỉnh kiểm tra công tác Mặt trận tại Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Định Quán


 

Tại buổi làm việc, Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện Định Quán đã báo cáo kết quả nổi bật trong công tác Mặt trận năm 2023. Thông qua các kết quả đạt được, đã thể hiện được sự chỉ đạo, hướng dẫn của cấp uỷ địa phương, phối hợp chặt chẽ với các cấp chính quyền, các ban, ngành, và tổ chức thành viên thực hiện tốt nội dung công tác theo kế hoạch đã đề ra. 

Trong đó, tập trung triển khai các phong trào thi đua, các cuộc vận động lớn gắn với xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh; tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp Nhân dân; nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của Nhân dân để phản ánh đến cấp uỷ, chính quyền địa phương; tiếp tục tổ chức thực hiện có hiệu quả chương trình Vì người nghèo, các hoạt động an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, hộ khó khăn…

 

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Vũ Đình Trung – Phó Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã chia sẻ những khó khăn và ghi nhận những kết quả đạt được trong công tác Mặt trận của địa phương năm 2023Đồng thời, đề nghị MTTQ các cấp trong huyện tiếp tục đẩy mạnh các công tác trọng tâm như: Tập trung tổ chức tốt Đại hội Mặt trận cấp xã, cấp huyện, trong đó trọng tâm là công tác nhân sự; phối hợp tổ chức tốt ngày hội “Đại đoàn kết toàn dân tộc” năm 2023 gắn với phát huy các giá trị bản sắc văn hóa dân tộc; Tiếp tục triển khai Tháng cao điểm Quỹ “Vì người nghèo” và tập trung huy động các nguồn lực để chăm lo Tết cho người nghèo năm 2024; Tiếp tục thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; Tổ chức tốt công tác giám sát, phản biện, tiếp dân, theo dõi kết quả và phản hồi các ý kiến của Nhân dân, phát huy vai trò của Mặt trận trong công tác giải quyết đơn thư kiếu kiện của Nhân dân; Tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, gắn với đẩy mạnh chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ thông tin; thực hiện tốt công tác nhân rộng các mô hình, cách làm hay, hiệu quả trong Nhân dân; kịp thời biểu dương, khen thưởng để động viên phong trào thi đua yêu nước trong Nhân dân…

 

Văn Thanh

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu