ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tập huấn, bồi dưỡng kiến thức dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc đối tượng 4 trên địa bàn tỉnh Đồng Nai năm 2022
Đăng ngày: 20-09-2022 03:47
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Nhằm tiếp tục thực hiện Kế hoạch số 478/KH-UBND ngày 15/01/2020 của UBND tỉnh Đồng Nai về thực hiện Đề án Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2019 – 2025 theo Quyết định số 771/QĐ-TTg ngày 26/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ, ngày 19/9/2022 Ban Dân tộc phối hợp Học viện Dân tộc (Ủy ban Dân tộc) tổ chức khai giảng lớp “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai” năm 2022.

Sáng ngày 19/9, tại hội trường Văn Miếu Trấn Biên, Ban Dân tộc tỉnh Đồng Nai phối hợp với Học viện Dân tộc (Uỷ ban Dân tộc) tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡ​ng kiến thức dân tộc​ cho cán bộ, công chức, viên chức thuộc nhóm đối tượng 4 trên địa bàn tỉnh.
z3817527894279_b7fd400ae6e514934899bca3b1fd3a28.jpg

Với mục tiêu cập nhật, nâng cao kiến thức dân tộc và kỹ năng nghiệp vụ công tác dân tộc cho cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh Đồng Nai; các học viên sẽ được báo cáo viên truyền tải thông qua 06 chuyên đề giới thiệu tổng quan về tình hình, đặc điểm các dân tộc thiểu số ở Việt Nam; quan điểm, chủ trương, đường lối của Đảng về vấn đề dân tộc và công tác dân tộc; Chính sách, pháp luật của nhà nước về phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số; công tác quản lý nhà nước về văn hóa các dân tộc thiểu số; công tác quốc phòng an ninh và xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vùng dân tộc thiều số vững mạnh,...

Thời gian tập huấn bắt đầu từ ngày 19/9/2022 đến hết ngày 23/9/2022.

Thông qua lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức dân tộc, giúp cho học viên nắm bắt được những chủ trương, chính sách dân tộc đang triển khai thực hiện, hiểu rõ hơn vai trò, nhiệm vụ của cán bộ làm công tác dân tộc. Qua đó, tiếp tục phát huy và nêu cao vai trò nòng cốt trong các hoạt động Đảng và Nhà nước đề ra​, chỉ đạo, tham mưu triển khai, thực hiện một cách đồng bộ các chính sách dân tộc trên địa bàn tỉnh và đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ công tác trong giai đoạn hiện nay.

Cẩm Tú

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu