ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa thành lập Đoàn giám sát về thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo, kiến nghị, phản ánh và đối thoại với nhân dân theo Luật tiếp công dân 2013, Luật khiếu nại năm 2011, Lu
Đăng ngày: 09-06-2022 05:20
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Từ ngày 07/06 - 08/6/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa thành lập Đoàn giám sát tổ chức giám sát về thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo, kiến nghị, phản ánh và đối thoại với nhân dân theo Luật tiếp công dân 2013, Luật khiếu nại năm 2011, Luật tố cáo năm 2018 của Chủ tịch UBND phường Tân Biên, Tân Phong và xã Long Hưng trong năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022.

Căn cứ Kế hoạch số 90/KH-MTTQ-BTT ngày 14/3/2022 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa về giám sát và phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các Đoàn thể chính trị - xã hội thành phố Biên Hòa năm 2022. Qua đó từ ngày 07/06 - 08/6/2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Biên Hòa thành lập Đoàn giám sát về thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo, kiến nghị, phản ánh và đối thoại với nhân dân theo Luật tiếp công dân 2013, Luật khiếu nại năm 2011, Luật tố cáo năm 2018 của Chủ tịch UBND phường Tân Biên, Tân Phong và xã Long Hưng trong năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022. Tham dự đoàn giám sát có ông Nho Văn Lịch, Thành ủy viên - Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố - Trưởng đoàn; bà Huỳnh Thị Kim Kiên, Phó Chủ tịch Hội LHPN thành phố - Phó Đoàn; cùng các ông, bà đại diện cho các cơ quan, đơn vị thành phố.

z3479394068803_7499d5fd55e521355ba0e64e59b91757.jpg
z3479393961748_b462693029c8d0b87c016f672aed44c3.jpg
z3479394049435_1576a25c595c3eb9349e83ce43de7041.jpg
z3479394052425_775670d96c3c1a24a322f2b075fef3fe.jpg
(Đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố giám sát tại các đơn vị phường, xã trên địa bàn thành phố Biên Hòa)

Tiếp và làm việc với đoàn giám sát có các ông, bà đại diện Thường trực Đảng ủy, HĐND, Chủ tịch UBND, Phó Chủ tịch UBND, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam và cán bộ - công chức Tư pháp, Thống kê, Văn phòng UBND các phường Tân Biên, Tân Phong và xã Long Hưng, các nội dung giám sát gồm: Công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại - tố cáo, kiến nghị, phản ánh và đối thoại với nhân dân theo Luật tiếp công dân 2013, Luật khiếu nại năm 2011, Luật tố cáo năm 2018 của Chủ tịch UBND phường Tân Biên, Tân Phong và xã Long Hưng trong năm 2021 và 06 tháng đầu năm 2022. Qua giám sát, đoàn giám sát đã ghi nhận một số kết quả mà Chủ tịch UBND các phường, xã thực hiện đúng quy định trong thời gian qua, đồng thời chỉ ra một số mặt còn tồn tại, hạn chế và kiến nghị thực hiện theo quy định của pháp luật như: mở sổ ghi chép sổ tiếp công dân đầy đủ, đảm bảo về nội dung tiếp công dân, thành phần tiếp công dân theo quy định; lưu ý trường hợp ngày tiếp công dân theo lịch mà không có công dân đến phải ghi nhận rõ có bố trí tiếp công dân nhưng công dân không đến; tăng cường giải thích, hướng dẫn người đến khiếu nại, tố cáo, phản ánh kiến nghị gửi đơn đến đúng cơ quan, tổ chức, đơn vị, người có thẩm quyền giải quyết; Xây dựng và phát hành quy chế tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo; Thường xuyên kiểm tra, rà soát, theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị có thẩm quyền xử lý, trả lời việc giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị cho người dân, không để đơn thư tồn đọng, gây bức xúc cho người dân, dẫn đến khiếu kiện vượt cấp kéo dài, ảnh hưởng đến an ninh, trật tự,…

Thanh Danh - MT Biên Hòa

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu