ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
TIẾP XÚC GIỮA CỬ TRI VỚI ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỌI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA X (ĐƠN VỊ SÔ 16) VÀ ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN HUYỆN THỐNG NHẤT KHÓA XII, NHIỆM KỲ 2021 - 2026
Đăng ngày: 13-05-2021 04:56
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
HUYỆN THỐNG NHẤT PHỐI HỢP TỔ CHỨC TIẾP XÚC GIỮA CỬ TRI VỚI NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH, HUYỆN NHIỆM KỲ 2021 – 2026
 

​               Ngày 13/5/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện Thống Nhất phối hợp tổ chức hội nghị tiếp xúc cử trị với ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (đơn vị số 16) và  ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện khóa XII,  (đơn vị số 5 -  xã Xuân Thiện; đơn vị số 2 – xã Bàu Hàm 2)  với cử  tri trên địa bàn 02 xã Xuân Thiện và Bàu Hàm 2 (buổi sáng bắt đầu vào lúc 8 giờ tại xã Xuân Thiện;  buổi chiều bắt đầu vào lúc 13 giờ 30 tại xã Bàu Hàm 2

Tham dự hội nghị gồm có 05 ứng cử viên đại đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (đơn vị số 16);  10 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XII (đơn vị số 5: 05  ứng cử viên; đơn vị số 02: 05 ứng cử viên) đại diện lãnh đạo Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện, lãnh đạo Cấp ủy HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã và 143 cử tri tham dự

Tại hội nghị đã thông qua tiểu sử tóm tắt và nghe 05 ứng cử viên đại đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh khóa X (đơn vị số 16);  10 ứng cử viên đại biểu HĐND huyện khóa XII (bày Chương trình hành động của các Ứng cử viên.

Tại 02 buổi hội nghị có 03 lượt cử tri phát biểu: nhất trí với chương trình hành động của các Ứng cử viên và đề nghị nếu các Ứng cử viên nếu trung cử cần thực hiện tốt Chương trình hành động của mình, kiến nghị các cơ quan chức năng quan tâm giải quyết các kiến nghị của nhân dân, kiến nghị chính quyền quan tâm đầu tư nâng cấp các tuyến đường giao thông nông thôn trên địa bàn các xã.​


(MT Thống Nhất)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu