ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện Xuân Lộc tổ chức hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện, khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026
Đăng ngày: 30-03-2021 02:58
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
.
 

image_6483441 (1).JPG
 
(ÔngPhạm Ngọc Lộc- Phó Chủ tịch UBMTTQ VN huyện- hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú)


Thực hiện theo quy định tại Điều 54 của Luật Bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân; Điều 22 của Nghị quyết liên tịch số 09/2021/NQLT/UBTVQH-CP-ĐCTUBTWMTTQVN ngày 15/01/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chính phủ và Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.Căn cứ vào kết quả hội nghị hiệp thương lần thứ hai của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về lập danh sách sơ bộ những người ứng đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026, Kế hoạch số 65/KH-MTTQ-BTT ngày 18/3/2021của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện về tổ chức Hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026.

 

Sáng ngày 23/03/2021, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức hội nghị hướng dẫn lấy ý kiến cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu HĐND huyện nhiệm kỳ 2021 -2026. Có 45 vị tham dự hội nghị, gồm các thành phần: Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam huyện; đại diện Lãnh đạo Ủy ban bầu cử huyện; đại diện Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã, thị trấn và đại diện lãnh đạo các cơ quan, đơn vị, tổ chức được phân bổ người ra ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VII, nhiệm kỳ 2021-2026.

Tại Hội nghị các vị được Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyệnhướng dẫn việc tổ chức Hội nghị lấy ý kiến nhận xét và tín nhiệm của cử tri nơi cư trú đối với những người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh và đại biểu HĐND huyện, nhiệm kỳ 2021- 2026; đồng thời gửi tiểu sử tóm tắt của người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh, huyện đến Ban Thường trực Ủy ban MTTQVN xã, thị trấn để tổ chức Hội nghị cử tri nơi cư trú (cấp huyện có 59 người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa VII nhiệm kỳ 2021-2026; cấp tỉnh có 03 người ứng cử đại biểu HĐND tỉnh khóa X nhiệm kỳ 2021-2026).

Sau hội nghị này Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc các xã, thị trấn nơi có người ứng cử đại biểu hội đồng nhân dân tỉnh, huyện sẽ triển khai tổ chức hội nghị cử tri nơi cư trú vàkhi kết thúc hội nghị cử tri, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp xã gửi biên bản Hội nghị cử tri nơi cư trú lấy ý kiến về người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân huyện nhiệm kỳ 2021 – 2026 về Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện để tổng hợp báo cáo tại hội nghị hiệp thương lần thứ ba, đảm bảo thời gian quy định.


 

Nguyễn Thị Hải-MTTQ Xuân Lộc

 

 

 

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu