ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Tổ chức tập huấn về công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Đăng ngày: 01-02-2021 02:25
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Thực hiện kế hoạch số 84/KH-MTTQ-BTT ngày 21/01/2021 của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về tổ chức tập huấn công tác bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.
 

5a91651f7630ab1c22dbfc15de392df9.jpg
Quang cảnh lớp tập huấn

Ngày 27/01/2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức Hội nghị tập huấn triển khai công tác bầu cử Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh đến 200 đại biểu của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp. Ông Bùi Quang Huy-TUV/ Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu được đồng chí Bùi Quang Huy tập huấn 03 nội dung gồm:

1. Quán triệt thực hiện các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam triển khai công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

2. Công tác hiệp thương của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

3. Tổ chức các hội nghị cử tri và công tác giám sát bầu cử của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Hội nghị cũng đã ghi nhận các vấn đề từ cơ sở đặt ra từ thực tiễn của công tác tổ chức bầu cử các kỳ trước đó, để cùng rút kinh nghiệm cho kỳ bầu cử năm nay.

Bầu cử Quốc hội, Hội đồng nhân dân là ngày hội lớn của toàn dân, trực tiếp lựa chọn những đại biểu xứng đáng, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân; là sự kiện chính trị lớn, quan trọng của đời sống xã hội đất nước và tỉnh nhà trong năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế, làm cho dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh; là sự thể hiện bản chất dân chủ của chế độ xã hội chủ nghĩa nước ta, tính nhân dân sâu sắc của Nhà nước.

Phát biểu tại Hội nghị, đồng chí Bùi Quang Huy nhấn mạnh: Vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp rất quan trọng, đó là tham gia thành lập các tổ chức phụ trách bầu cử; tổ chức các hội nghị hiệp thương; tổ chức hội nghị cử tri; tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri để vận động bầu cử; thực hiện công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân; tổ chức hoạt động giám sát. Do đó, hệ thống Mặt trận Tổ quốc các cấp phải hết sức nghiêm túc, nỗ lực và phải tuân thủ các thời gian của Luật quy định để đảm bảo thành công chung của kỳ bầu cử năm nay.

 

(Xuân Tuân)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu