ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Phối hợp tổ chức tốt công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp sắp tới
Đăng ngày: 15-01-2021 09:44
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
(ĐN)- Sáng 14-1, HĐND tỉnh phối hợp UBND, Ủy ban MTTQ và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác phối hợp năm 2020 và đề ra chương trình phối hợp năm 2021.


Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường phát biểu tại hội nghị
Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Phú Cường phát biểu tại hội nghị

Các đồng chí: Nguyễn Phú Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Sơn Hùng, Phó chủ tịch thường trực HĐND tỉnh; Phạm Ngọc Tuấn, Phó chủ tịch HĐND tỉnh; Võ Tấn Đức, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Tất Độ, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và Bùi Xuân Thống, Phó trưởng đoàn phụ trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị.

Trong năm 2020, công tác phối hợp giữa HĐND hai cấp và giữa HĐND tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh được triển khai thường xuyên, chặt chẽ, đảm bảo theo chương trình kế hoạch và quy chế đề ra.

Trong đó, đã tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động cử tri và nhân dân hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, Nghị quyết HĐND. Qua đó, góp phần tích cực thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, nhất là đảm bảo thực hiện tốt công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19 trên địa bàn tỉnh.

Bên cạnh đó, việc phối hợp trong tổ chức kỳ họp HĐND tỉnh được tiến hành chặt chẽ. Trong năm 2020 đã phối hợp tổ chức thành công 5 kỳ họp, ban hành 79 nghị quyết làm cơ sở trong công tác quản lý, điều hành nhà nước tại địa phương. Trong đó, có một số nghị quyết quan trọng, có tác động sâu rộng, trực tiếp đến đời sống người dân, góp phần phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an sinh xã hội trên địa bàn tỉnh. Đặc biệt, các Ban HĐND tỉnh đã chủ động tham gia các cuộc họp của UBND tỉnh, góp ý ngay trong quá trình xây dựng đề án, dự thảo nghị quyết, do đó hoạt động thẩm tra ngày càng được cải tiến.

Hoạt động giám sát cũng đã có sự phối hợp chặt chẽ giữa HĐND hai cấp, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh trong việc xem xét đánh giá việc thực hiện các nghị quyết của HĐND tỉnh và các vấn đề kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh của địa phương, qua đó đã đưa ra các kiến nghị giám sát có tính khả thi. Các kết luận giám sát đã cụ thể hóa trách nhiệm của các cấp, các ngành và được UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo triển khai thực hiện.

Cùng với đó, công tác tiếp xúc cử tri được thường trực HĐNĐ tỉnh phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức chu đáo, tạo điều kiện thuận lợi cho đại biểu tiếp xúc cử tri nơi ứng cử và nơi cư trú. Các ý kiến, kiến nghị của cử tri đã được Đoàn đại biểu Quốc hội và UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo, xử lý và trả lời theo quy định. Công tác tiếp dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân ngày càng chặt chẽ, hiệu quả, tạo sự thống nhất chung trong việc thực hiện các quy định của pháp luật, đảm bảo quyền và lợi ích của người dân…

Bên cạnh những mặt tích cực, công tác phối hợp giữa thường trực HĐND tỉnh với Đoàn đại biểu Quốc hội, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và HĐND cấp huyện trong năm 2020 vẫn còn một số hạn chế. Trong đó, việc xây dựng một số dự thảo nghị quyết, đề án, tờ trình, báo cáo của UBND tỉnh trình kỳ họp HĐND tỉnh vẫn chưa được chặt chẽ nên phải điều chỉnh, sửa đổi nhiều nội dung. Còn trường hợp đề án, tờ trình UBND tỉnh trình kỳ họp nhưng chưa đảm bảo quy định và quy trình xây dựng ban hành văn bản quy phạm pháp luật nên phải đưa ra khỏi danh mục ban hành nghị quyết…

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Phú Cường, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh lưu ý, trong năm 2021, Thường trực HĐND tỉnh và các Ban HĐND tỉnh cần tiếp tục phối hợp chặt chẽ với UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh nhằm tổ chức thành công kỳ họp tổng kết nhiệm kỳ 2016-2021 HĐND tỉnh khóa IX và các kỳ họp thường lệ năm 2021 HĐND tỉnh khóa X theo quy định.

Cùng với đó, căn cứ vào tình hình thực tiễn có thể tổ chức kỳ họp chuyên đề để kịp thời xem xét thông qua các nghị quyết quan trọng, cấp bách, đảm bảo đúng quy định của pháp luật và đảm bảo điều kiện để Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh tổ chức phản biện xã hội. Phối hợp tốt trong công tác chuẩn bị và tổ chức bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 trên địa bàn tỉnh.

Về hoạt động giám sát, đồng chí Nguyễn Phú Cường lưu ý, cần bám sát theo chỉ đạo của Tỉnh ủy, theo chương trình giám sát năm 2021 của nghị quyết HĐND tỉnh, các ý kiến, kiến nghị của đại biểu HĐND tỉnh và cử tri cũng như đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh để phối hợp tổ chức hoạt động khảo sát, giám sát đảm bảo hiệu quả.

Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri, cần phối hợp chặt chẽ trong việc tổ chức cho đại biểu tiếp xúc cử tri nơi cư trú kết hợp với tiếp xúc cử tri nơi ứng cử trước và sau kỳ họp thường lệ năm 2021 của HĐND tỉnh. Phối hợp trong việc chuyển và xử lý, trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương và cấp tỉnh theo quy định; phối hợp theo dõi, giám sát việc giải quyết các kiến nghị của cử tri trước và sau kỳ họp HĐND tỉnh. Tùy vào tình hình thực tiễn của địa phương, Thường trực HĐND tỉnh có thể phối hợp với Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh và HĐND cấp huyện tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri theo chuyên đề.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, cần tiếp tục phối hợp có hiệu quả trong công tác tiếp dân, xử lý đơn thư tố cáo. Trong đó, UBND tỉnh cần chỉ đạo việc xử lý, giải quyết, trả lời và báo cáo kết quả kịp thời đối với đơn do Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh và đại biểu HĐND tỉnh chuyển đến; cần chú trọng đổi mới phương thức và nâng cao hiệu quả tiếp công dân, xử lý đơn thư khiếu nại, tố cáo, phản ánh, kiến nghị thuộc địa bàn ứng cử. Nghiên cứu, lựa chọn giám sát những nội dung đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân và việc giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo của công dân trên địa bàn tỉnh…


(Theo Báo đồng Nai)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu