ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Giám sát việc thực hiện các dự án tái định cư, việc bố trí tái định cư cho người dân trên địa bàn thành phố Biên Hòa
Đăng ngày: 05-01-2021 04:04
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Tổ chức khảo sát, tìm hiểu về cuộc sống của người dân trong các khu tái định cư để có sự đánh giá toàn diện đối với người dân sau khi chuyển từ nơi ở cũ tới khu tái định cư, nhằm có sự đánh giá cụ thể, khánh quan hơn về cuộc sống của người dân trong khu tái định cư như: chất lượng cuộc sống, việc làm, các tiện ích xã hội

 

Đồng chí Bùi Quang Huy phát biểu tại buổi giám sát

Đồng chí Bùi Quang Huy/TUV, Phó Chủ tịch Thường trực Trưởng đoàn phát biểu kết luận tại buổi giám sát


Ngày 04/01/2021, Đoàn giám sát của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh do đồng chí Bùi Quang Huy/TUV, Phó Chủ tịch Thường trực làm Trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tại UBND thành phố Biên Hòa về công tác xây dựng các khu tái định cư và việc bố trí tái định cư cho người dân.

Theo báo cáo của UBND thành phố Biên Hòa, trong thời gian qua, thực hiện các quy định của Luật đất đai năm 2013, các văn bản hướng dẫn thi hành luật, Nghị quyết của HĐND tỉnh về các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư trên địa bàn tỉnh và sự phối hợp của các sở, ban, ngành và đoàn thể của địa phương do đó công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn thành phố Biên Hòa thực hiện đạt khá, tác động tích cực đến việc xây dựng và bố trí tái định cư, đã đáp ứng được mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh của địa phương; các quy định về chính sách bồi thường, hỗ trợ, tái định cư, bố trí tái định cư trên địa bàn tỉnh được triển khai thực hiện đảm bảo quyền lợi của người bị thu hồi đất, người được bố trí tái định cư.

Công tác tuyên tuyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách pháp luật về bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; việc lấy ý kiến nhân dân về phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư được địa phương quan tâm thực hiện, thông qua các phương tiện thông tin như: Đài truyền thanh, niêm yết các văn bản chủ trương thu hồi đất tại UBND xã, phường và các điểm sinh hoạt dân cư theo quy định và có sự phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường nơi có dự án; Việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và công bố, công khai quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất được UBND thành phố thực hiện đầy đủ, nghiêm túc theo quy định Luật Đất đai; quy định về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở; Trong thời gian qua UBND thành phố đã tổ chức triển khai thực hiện được 68 dự án khu tái định cư. Trong đó 47 khu tái định đã hoàn thành, 07 khu tái định cư đang triển khai xây dựng hạ tầng và 14 khu tái định cư đang trong quá trình thực hiện giải phóng mặt bằng với tổng số là 9.474 lô. Trong đó 47 khu tái định đã hoàn thành có 4.765 lô để bố trí cho người dân, còn lại đang trong quá trình thi công; Đến thời điểm này UBND thành phố đã phê duyệt tái định cư cho người dân là 4.475 lô đất với 4.252 hộ còn lại 290 lô chưa được phê duyệt. Trong đó đã bàn giao là 3.841 lô với 3.670 hộ còn lại 805 lô chưa bàn giao.


Đại diện UBND TP.Biên Hòa báo cáo tại buổi giám sát

Phó Chủ tịch UBND thành phố Biên Hòa báo cáo tại buổi giám sát


Bên cạnh những kết quả đạt được, việc thực hiện các chính sách bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi nhà nước thu hồi đất trên địa bàn trong thời gian qua còn những hạn chế, khó khăn, như: Hiện nay vẫn còn 580 hộ chưa đồng ý bốc thăm, chưa đóng tiền hạ tầng với 632 lô và 237 lô đất tái định cư còn trống chưa bố trí; Mặc dù thành phố đang tập trung xây dựng các khu tái định cư để bố trí tái định cư cho các hộ giải toả trắng các dự án trên địa bàn. Nhưng hiện nay, theo quy hoạch trên địa bàn thành phố không có quỹ đất công, nên để giải quyết tái định cư phải lập dự án xây dựng các khu tái định cư, đồng thời phải giải quyết tái định cư cho các hộ dân thuộc dự án này (tái định cư cho tái định cư). Do đó việc xây dựng các khu tái định cư còn chậm, chưa đáp ứng kịp thời nhu cầu và tiến độ bố trí tái định cư cho các hộ giải toả; Tiền sử dụng đất phải nộp khi hộ dân nhận tái định cư quá cao so với giá cả đền bù, do đó người dân chưa đồng tình, gây khó khăn cho việc bố trí tái định cư.

Đề thực hiện có hiệu quả việc xây dựng và bố trí tái định cư cho người dân trong thời gian tới, đồng chí Trưởng đoàn Bùi Quang Huy đề nghị:

UBND Tp Tăng cường công tác tuyên truyền phổ biến, giáo dục về chính sách, pháp luật đất đai, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư; thông tin kịp thời các dự án thu hồi đất để xây dựng các khu tái định cư trong năm theo kế hoạch đã được HĐND tỉnh và UBND tỉnh phê duyệt để người dân trong diện bị ảnh hưởng hiểu rõ và đầy đủ mục đích yêu cầu của Nhà nước về quyền lợi, trách nhiệm của mình; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng khu tái định cư hoàn chỉnh về hệ thống kết cấu hạ tầng, kịp thời phục vụ cho các đối tượng có đất bị thu hồi để triển khai một số dự án phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn, đảm bảo cuộc sống tốt hơn cho người dân có đất bị thu hồi; Tổ chức khảo sát, tìm hiểu về cuộc sống của người dân trong các khu tái định cư để có sự đánh giá toàn diện đối với người dân sau khi chuyển từ nơi ở cũ tới khu tái định cư, nhằm có sự đánh giá cụ thể, khánh quan hơn về cuộc sống của người dân trong khu tái định cư như: chất lượng cuộc sống, việc làm, các tiện ích xã hội;UBND thành phố cần kiến nghị UBND tỉnh xem xét, ưu tiên, có phương án bố trí nguồn vốn, quỹ đất do nhà nước đang trực tiếp quản lý để đầu tư xây dựng các khu tái định cư phục vụ nhu cầu phát triển kinh tế xã hội của thành phố.

 

(Xuân Tuấn)

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu