ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
HỘI NGHỊ ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI LẦN THỨ 4
Đăng ngày: 30-12-2020 11:09
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 30.12.2020, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai tổ chức hội nghị lần thứ 4, khóa IX. Đến dự Hội nghị có ông Hồ Thanh Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy và ông Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh.
 

Tham dự hi nghị còn có các vị đại diện lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh, các ban xây dựng Đảng và Văn phòng Tỉnh ủy; đại diện lãnh đạo các ngành có ký kết quy chế và chương trình phối hợp với Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; các vị Ủy viên Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cư trú trên địa bàn tỉnh Đồng Nai và các vị Ủy viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Hội nghị Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai lần thứ 4 nhằm tổng kết đánh giá kết quả thực hiện chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020, đề ra chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2021, hiệp thương củng cố Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Đồng Nai khoá IX và khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận tỉnh năm 2020. Đồng thời, tại hội nghị các đại biểu cũng được nghe ông Cao Tiến Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông báo tóm tắt tình hình kinh tế - văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh của tỉnh năm 2020, phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu và giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2021.

Hội nghị đánh giá cao sự nỗ lực, cố gắng của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp trong việc phối hợp, triển khai thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động do Mặt trận chủ trì, phát động. Đặc biệt là kết quả công tác Mặt trận tham gia công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19, Mặt trận Tổ quốc các cấp đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động toàn dân trên địa bàn tỉnh tham gia ủng hộ tiền, vật chất, tính đến nay các tổ chức và cá nhân đã đóng góp ủng hộ quỹ được 24,2 tỷ đồng; tổ chức hội nghị đóng góp ý kiến của nhân dân và tổng hợp ý kiến góp ý của các tổ chức thành viên tham gia đóng góp vào dự thảo văn kiện Đại hội Đảng các cấp tiến tới đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2020-2025;phát động thi đua lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp thông qua các công trình phát triển kinh tế, an sinh xã hội… tổng kinh phí gần 10 tỷ đồng; cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Cả nước chung tay vì người nghèo - không để ai bị bỏ lại phí sau” được Mặt trận các cấp triển khai thực hiện đạt hiệu quả nhất là qua các đợt ra quân công tác dân vận của lực lượng công an, quân đội và thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia; công tác vận động, cứu trợ thiên tai, rủi ro tiếp tục vận động các tổ chức, cá nhân, hưởng ứng, tích cực tham gia ủng hộ đồng bào bị thiệt hại do hạn hán, xâm nhập mặn tại Nam Trung bộ, Tây Nguyên… các tổ chức và cá nhân ủng hộ trên 25 tỷ đồng; công tác giám sát và phản biện xã hội thực hiện đạt kết quả tốt; Ban Thanh tra nhân dân và Ban Giám sát đầu tư cộng đồng cấp xã thường xuyên được củng cố, kiện toàn nhằm nâng cao chất lượng hoạt động trong việc giám sát các nội dung có liên quan đến giải quyết khiếu nại tố cáo của nhân dân, công tác chăm lo hỗ trợ hộ nghèo, đối tượng chính sách, các nguồn đóng góp của nhân dân và giám sát các công trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương…

Tệp_007.jpeg
Quang cảnh hội nghị

Các đại biểu đã thảo luận tham gia đóng góp ý kiến hoàn chỉnh Báo cáo tổng kết chương trình phối hợp và thống nhất hành động năm 2020; đồng thời, bày tỏ mong muốn và tin tưởng rằng trong năm 2021, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, đa dạng hóa các hình thức vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân, phát huy quyền làm chủ của các tầng lớp nhân dân trong tham gia xây dựng Đảng, chính quyền; triển khai và xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng; tham gia công tác bầu cử Đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021 – 2026... Qua đó, thực hện tốt hơn vai trò là người đại diện quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của nhân dân và vai trò làm cầu nối giữa nhân dân với Đảng.

 Tệp_016.jpeg

Ông Hồ Thanh Sơn – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hồ Thanh Sơn nhấn mạnh: Năm 2021 là năm đầu tiên thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2020-2025, để thực hiện đạt các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, Mặt trận Tổ quốc tỉnh cần tập trung thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm sau:

Thứ nhất, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Đồng Nai lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, nhiệm kỳ 2019-2024 gắn với chương trình công tác năm 2021 của đảng đoàn Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Tỉnh ủy; cụ thể hóa thành chương trình hành động, kế hoạch của đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc tỉnh trong năm 2021 và từng quý để lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện. Phân công trách nhiệm cụ thể từng đồng chí thành viên của đảng đoàn, thường xuyên theo dõi, kiểm tra và đôn đốc việc tổ chức thực hiện các nhiệm vụ được xác định; kịp thời đề xuất, kiến nghị cới cấp ủy, chính quyền về chủ trương, biện pháp nâng cao chất lượng hoạt động của Mặt trận Tổ quốc các cấp.

Thứ hai, năm 2021 là năm bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026, đề nghị đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân tích cực tham gia bầu cử. Chủ động tham mưu cấp ủy, phối hợp chính quyền, các ngành giải quyết, hạn chế tình hình khiếu kiện của nhân dân trên địa bàn tỉnh trong thời gian tới nhằm tạo sự đồng thuận, sự nhất trí về chính trị trong các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh. Lãnh đạo tổ chức tốt các Hội nghị tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu Hội đồng nhân dân và tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân với Đảng, chính quyền xem xét, giải quyết. Tăng cường công tác tiếp dân, tham gia giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của nhân dân; theo dõi việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở; phối hợp thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở.

Thứ ba, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo Chỉ thị số 56-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Thông báo số 160-TB/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Kết luận 62-KL/TW của Bộ Chính trị; tiếp tục triển khai có hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” và chương trình giảm nghèo bền vững.

Thứ tư, thực hiện công tác giám sát và phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 728, 729, 801-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; xem đây là một trong những nội dung quan trọng để tập trung thực hiện theo Chương trình phối hợp hành động của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc trong thời gian tới; thông qua thực tế công tác giám sát các cơ quan quản lý Nhà nước, giám sát việc thực hiện chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước liên quan đến đời sống nhân dân thì Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội mới có đầy đủ cơ sở vững chắc để tham gia phản biện xã hội, góp ý xây dựng chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật Nhà nước sát với thực tiễn đời sống xã hội, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng và thể hiện được ý chí, nguyện vọng của đông đảo các tầng lớp nhân dân.

Thứ năm, Mặt trận Tổ quốc các cấp chủ trì, phối hợp với các đoàn thể chính trị-xã hội thực hiện việc giám sát đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên trên địa bàn tỉnh theo Quy định số 12-QĐ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đảm bảo sự lãnh đạo của cấp ủy Đảng, sự phối hợp chặt chẽ với chính quyền nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức để triển khai thực hiện đồng bộ và hiệu quả.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nhất trí thông qua Nghị quyết kêu gọi các tầng lớp nhân dân trong tỉnh hưởng ứng và tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước do Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp và các tổ chức thành viên phát động. Nhất trí hiệp thương bổ sung, thay thế 01 Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh khoá IX do chuyển công tác; đồng thời khen thưởng cho các tổ chức thành viên, các thành viên cá nhân MTTQ Việt Nam tỉnh và các tập thể, cá nhân thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam các huyện, thành phố có thành tích xuất sắc trong công tác Mặt trận năm 2020.

Nhật Quang​
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu