ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Triển khai Chương trình mỗi xã một sản phẩm
Đăng ngày: 02-05-2019 10:47
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
UBND tỉnh vừa có văn bản chỉ đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong tỉnh về việc khẩn trương triển khai thực hiện Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCCP) trên địa bàn tỉnh.

​​

Các địa phương quảng bá các sản phẩm thế mạnh. 
Theo đó, việc thực hiện Chương trình OCOP nhằm phát huy tính sáng tạo, nâng cao năng lực sản xuất kinh doanh của người nông dân, xây dựng mối liên kết phát triển kinh tế cộng đồng bền vững. Đồng thời, góp phần thực hiện nội dụng thứ 3 của chương trình xây dựng nông thôn mới là tổ chức tiêu thụ sản phẩm cho nông dân, tạo nhiều sản phẩm hàng hóa chất lượng cao mang thương hiệu lợi thế mỗi vùng, mỗi xã giúp nông dân giải quyết những vấn đề căn cơ trong thực hiện giảm nghèo, giải quyết việc làm, tăng thu nhập. 
UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan, đoàn thể tăng cường tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên tích cực tham gia Chương trình OCOP; chủ động tham gia vào các chuỗi giá trị hình thành trong Chương trình OCCP. Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn tham mưu UBND tỉnh trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị về lãnh đạo thực hiện Chương trình Quốc gia OCOP trên địa bàn tỉnh định hướng đến năm 2035, Ðề án Chương trình quốc gia OCOP trên địa bàn tỉnh giai đoạn từ 2019 - 2025 định hướng đến năm 2035. Hiện Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn đã lựa chọn được 12 sản phẩm nhằm xây dựng theo Chương trình OCOP từ nay đến năm 2020

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu