ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Kế hoạch định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045
Đăng ngày: 13-02-2019 06:59
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 22/01/2019, UBND tỉnh Đồng Nai đã ban hành Chương trình hành động triển khai kế hoạch định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh.

Trong đó đưa ra mục tiêu, các nhiệm vụ và giải pháp phát triển công nghiệp đến năm 2030 đồng thời phân công nhiệm vụ cụ thể cho các Sở, Ngành, Hiệp hội doanh nghiệp và doanh nhân và UBND các huyện, thị xã Long Khánh, thành phố Biên Hòa.

2019-khdinhhuongxd.png

 
Các mục tiêu tập trung vào tăng trưởng ngành công nghiệp chế biến, chế tạo, công nghiệp công nghệ cao, phát triển lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ, cụ thể như sau:

- Tỷ trọng công nghiệp trong GRDP đạt 53-54%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GRDP đạt trên 50%, trong đó công nghiệp chế tạo đạt trên 30%.

- Tỷ trọng giá trị sản phẩm công nghiệp công nghệ cao trong các ngành chế biến, chế tạo đạt tối thiểu 20%.

- Tốc độ tăng trưởng giá trị gia tăng công nghiệp đạt bình quân trên 9%/năm, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo đạt bình quân 10%/năm.

- Tốc độ tăng trưởng năng suất lao động công nghiệp đạt bình quân 7,5%/năm.

- Tỷ lệ lao động trong lĩnh vực công nghiệp và dịch vụ đạt trên 70%.

- Xây dựng một số cụm liên kết ngành công nghiệp, doanh nghiệp công nghiệp trong nước có quy mô lớn, đa quốc gia, có năng lực cạnh tranh quốc tế.

Sở Công thương là cơ quan đầu mối tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo, tổ chức và báo cáo kết quả thực hiện Chương trình hành động; tổ chức triển khai “Chương trình chuyển dịch cơ cấu ngành công nghiệp trên địa bàn tỉnh Đồng Nai giai đoạn 2016-2020” và đánh giá kết quả định kỳ 6 tháng, năm; chủ trì xây dựng chính sách thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu nội bộ ngành từ ngành công nghiệp chủ yếu dựa vào tài nguyên và lao động sang sử dụng công nghệ hiện đại, có hàm lượng chất xám và giá trị gia tăng cao.Chương trình hành động.pdfChương trình hành động.pdf

(Theo Sở Công Thương) 

In nội dung
Nơm nớp hàng giả (29/06/2018)
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu