ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Cách tính tiền thưởng theo Nghị định 98/2023/NĐ-CP, ngày 31/12/2023 của Chính phủ
Đăng ngày: 04-07-2024 11:35
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Tăng hệ số từ 1,0 lên 1,5 lần mức lương cơ sở đối với cá nhân được tặng hoặc truy tặng bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh.

Ngày 31/12/2023, Chính phủ đã ban hành Nghị định 98/2023/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua khen thưởng 2022.

Nghị định gồm 10 Chương, 117 Điều quy định quy định cụ thể tiêu chuẩn khen thưởng cho cá nhân có quá trình cống hiến lâu dài trong cơ quan, tổ chức, đơn vị; tập trung quy định cụ thể về hồ sơ, thủ tục khen thưởng…

Từ Điều 54 đến Điều 59 của Nghị định quy định về nguyên tắc và cách tính tiền thưởng của các danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng.

Theo đó, nguyên tắc tính tiền thưởng cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình dựa trên mức lương cơ sở do Chính phủ quy định đang có hiệu lực vào thời điểm ban hành quyết định công nhận danh hiệu thi đua, quyết định hình thức khen thưởng; tiền thưởng sau khi nhân với hệ số mức lương cơ sở được làm tròn số lên hàng chục nghìn đồng tiền Việt Nam; danh hiệu thi đua, hình thức khen thưởng cao hơn thì mức tiền thưởng cao hơn; trong cùng một hình thức khen thưởng, cùng một mức khen thưởng, mức tiền thưởng đối với tập thể cao hơn mức tiền thưởng đối với cá nhân; trong cùng một thời điểm, một đối tượng đạt nhiều danh hiệu thi đua, có thời gian đạt được các danh hiệu thi đua đó khác nhau thì được nhận tiền thưởng của các danh hiệu thi đua tương ứng; trong cùng một thời điểm, một đối tượng đạt nhiều hình thức khen thưởng, có thời gian, thành tích đạt được các hình thức khen thưởng đó khác nhau thì được nhận tiền thưởng của các hình thức khen thưởng tương ứng; trong cùng thời điểm, một đối tượng vừa được công nhận danh hiệu thi đua vừa được quyết định hình thức khen thưởng thì được nhận tiền thưởng của danh hiệu thi đua và của hình thức khen thưởng.


hinh 103.jpg
Cá nhân được nhận bằng khen Ủy ban nhân dân tỉnh được tặng tiền thưởng bằng 1.5 lần mức lương cơ sở

Về cơ bản Nghị định 98/2023/NĐ-CP, ngày 31/12/2023 của Chính phủ giữ nguyên hệ số nhân với mức lương cơ sở để thưởng cho các tập thể, cá nhân được tặng danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng. Chỉ điều chỉnh nội dung tăng hệ số từ 1,0 lên 1,5 lần mức lương cơ sở đối với cá nhân được tặng hoặc truy tặng  bằng khen của Bộ, ban, ngành, tỉnh.

Tại Điều 54, Điều 58 bổ sung các nội dung:

“Danh hiệu xã, phường, thị trấn tiêu biểu được tặng bằng chứng nhận, khung và được thưởng 2 lần mức lương cơ sở”.

Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của Ủy ban Thường vụ Quốc hội được tặng Bằng, khung, Kỷ niệm chương, Hộp đựng Kỷ niệm chương và kèm theo mức tiền thưởng không quá 0,8 lần mức lương cơ sở.

Cá nhân được tặng Kỷ niệm chương của bộ, ban, ngành, tỉnh, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức chính trị xã hội - nghề nghiệp, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp có tổ chức đảng đoàn hoặc có tổ chức đảng thuộc Đảng bộ khối các cơ quan trung ương được tặng Bằng, khung, Kỷ niệm chương, Hộp đựng Kỷ niệm chương và kèm theo mức tiền thưởng không quá 0,6 lần mức lương cơ sở.

Danh hiệu cờ thi đua của quân khu, quân đoàn, quân chủng, binh chủng, tổng cục và tương đương thuộc Bộ Quốc phòng, Ban Cơ yếu Chính phủ; cờ thi đua của Đại học Quốc gia được tặng cờ và được thưởng 6,0 lần mức lương cơ sở; bằng khen được thưởng 1 lần mức lương cơ sở.

Hộ gia đình được tặng các hình thức khen thưởng được nhận bằng, khung và mức tiền thưởng bằng 1,5 lần mức tiền thưởng tương ứng với các hình thức khen thưởng tặng cho cá nhân.

Những điểm bổ sung về cách tính tiền thưởng này là điểm mới so với quy định cũ.

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu