ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Một số Quy định mới của Luật Thi đua, khen thưởng năm 2022: Về bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và Ủy ban nhân dân tỉnh
Đăng ngày: 10-06-2024 09:38
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Lần đầu tiên quy định "Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ" để truy tặng cho cá nhân.

Đối với “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ”

Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” để tặng hoặc truy tặng cho các cá nhân đạt một trong các tiêu chuẩn: có thành tích xuất sắc tiêu biểu, được bình xét trong phong trào thi đua; lập được nhiều thành tích hoặc thành tích đột xuất, có phạm vi ảnh hưởng trong B, ban, ngành, tỉnh hoặc được giải thưởng ở khu vực; có đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của đất nước, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật, công tác xã hội, từ thiện nhân đạo; cá nhân đã được tặng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 5 năm tiếp theo liên tục hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên và trong thời gian đó có 03 lần được tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở”.

Luật và các văn bản hướng dẫn cũ quy định “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ tặng cho cá nhân đã được tặng bằng khen cấp bộ, ngành, tỉnh, đoàn thể trung ương và 5 năm tiếp theo liên tục hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong thời gian đó có 05 sáng kiến được công nhận và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cấp cơ sở hoặc mưu trí, dũng cảm, sáng tạo trong chiến đu, phục vụ chiến đấu, trong thời gian đó có 05 lần được tặng giy khen trở lên”.

Như vậy, sửa đổi tiêu chuẩn từ “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” thành “hoàn thành tốt nhiệm vụ” khi đề nghị bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Bổ sung quy định lấy danh hiệu thi đua làm tiêu chuẩn xét khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được, đối với cá nhân lấy danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở”, Chiến sĩ thi đua cấp bộ, ban, ngành, tỉnh thay cho sáng kiến. Đối với tập thể, lấy danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc” hoặc “Đơn vị quyết thắng” thay cho tiêu chuẩn “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” khi đề nghị hình thức khen thưởng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Luật mới bổ sung đối tượng được tặng thưởng “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh (Điều 74) cho doanh nhân, doanh nghiệp, trí thức, nhà khoa học. Ngoài ra, cá nhân, tập thể có đóng góp lớn vào sự phát triển kinh tế – xã hội của đất nước; bảo đảm an sinh xã hội, từ thiện nhân đạo, ứng dụng tiến bộ khoa học, kỹ thuật cũng được xét tặng bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh.

Ngoài ra, Thông tư số 01/2024/TT-BNV, ngày 24/02/2024 của Bộ Nội vụ về Quy định biện pháp thi hành Luật Thi đua, khen thưởng và Nghị định số 98/2023/NĐ-CP, ngày 31/12/2023 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Thi đua, khen thưởng quy định: “Bộ, ban, ngành, tỉnh xem xét, quyết định tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh cho tập thể có thành tích tiêu biểu xuất sắc dẫn đầu cụm thi đua do Bộ, ban, ngành, tỉnh tổ chức, không tặng cờ thi đua của cấp mình đối với tập thể nằm trong tỷ lệ được đề nghị tặng “Cờ thi đua của Chính phủ. Trường hợp tập thể đã đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ nhưng không được xét tặng do chưa đảm bảo tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục tặng Cờ thi đua của Chính phủ thì Bộ, ban, ngành, tỉnh xem xét quyết định tặng cờ thi đua của Bộ, ban, ngành, tỉnh theo quy định chung” (Điều 5). Như vậy, nếu như trước đây, các đơn vị được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc là các đơn vị đã được Bộ, ban, ngành, tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc, thì nay, các tập thể đã được Bộ, ban, ngành, tỉnh tặng Cờ thi đua xuất sắc thì không nằm trong danh sách đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc. Bộ, ban, ngành, tỉnh có nhiệm vụ xem xét, quyết định tặng cờ đối với các đơn vị đã đề nghị tặng Cờ thi đua của Chính phủ nhưng không được xét tặng do chưa đảm bảo tiêu chuẩn, hồ sơ, thủ tục.

z5523950150393_fb2db67e41bf117e348061f545cc10d4.jpg
Phó chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các cá nhân

Đối với bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh:

Ngoài tiêu chuẩn có 02 sáng kiến được công nhận và áp dụng có hiệu quả trong phạm vi cơ sở hoặc có 02 đề tài khoa học, đề án khoa học, công trình khoa học và công nghệ đã được nghiệm thu và áp dụng hiệu quả trong phạm vi cơ sở thì cá nhân có 02 năm trở lên được công nhận hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và cá nhân có 02 lần liên tục được tặng danh hiệu “Chiến sĩ thi đua cơ sở” cũng được xem xét đề nghị tặng bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh (trước đây chỉ có 02 năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mới được xem xét).

Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn khen thưởng cho công nhân, nông dân có sáng kiến hoặc mô hình sản xuất mang lại giá trị cao và được áp dụng có hiệu quả thay thế tiêu chuẩn “có phát minh, sáng chế” khi đề nghị “Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ” và bàng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh…

Sửa đổi, bổ sung tiêu chuẩn khen thưởng theo công trạng và thành tích đạt được đối với cá nhân từ “hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ” thành “hoàn thành tốt nhiệm vụ” khi đề nghị bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và bằng khen của bộ, ban, ngành, tỉnh để phù hợp với quy định của Đảng, Nhà nước về đánh giá, xếp loại đảng viên và cán bộ, công chức, viên chức hàng năm…

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu