ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Xây dựng và thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh trong tình hình hiện nay
Đăng ngày: 01-04-2024 10:02
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ngày 12/3/2024, Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 33/CT-TU về xây dựng và thực hiện mô hình “Chính quyền thân thiện” xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Đồng Nai trong tình hình hiện nay.
 

     Nhằm đổi mới mạnh mẽ lề lối làm việc chính quyền các cấp từ cơ sở đến cấp tỉnh, từ “mệnh lệnh hành chính” sang “phục vụ, hướng dẫn, vận động, thuyết phục”; xây dựng hình ảnh chính quyền tỉnh Đồng Nai “phục vụ - kiến tạo - hành động”, “nói đi đôi với làm”, “kỷ cương, trách nhiệm, hành động, sáng tạo, phát triển”; bộ máy hành chính hoạt động hiệu quả ứng dụng cuộc cách mạng công nghiệp 4.0; xây dựng phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân, có trách nhiệm với dân”, hướng đến sự hài lòng của người dân đối với đội ngũ cán bộ, công chức từ cấp cơ sở đến cấp tỉnh; Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện các nội dung như: 

     Các cấp ủy đảng thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức quán triệt, học tập cho toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang nâng cao nhận thức về quan điểm, chủ trương của Đảng, pháp luật Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận; cụ thể hóa việc triển khai thực hiện Quyết định số 23-QD/TW ngày 30/7/2021 của Bộ Chính trị, Quy chế số 14-QC/TU ngày 10/02/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về công tác dân vận của hệ thống chính trị, Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ về tiếp tục tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình hình mới để tạo sự chuyển biến mạnh mẽ từ nhận thức đến hành động; Ban Cán sự đảng UBND tỉnh chỉ đạo hướng dẫn, cụ thể hóa nội dung, tổ chức thực hiện việc đổi mới công tác dân vận của hệ thống các cơ quan nhà nước; xác định công tác dân vận của các cơ quan nhà nước là giải pháp trọng tâm để xây dựng hình ảnh chính quyền gần dân, thân thiện với Nhân dân và doanh nghiệp; đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư hướng tới chính quyền minh bạch, phục vụ Nhân dân; Người đứng đầu cấp uỷ, chính quyền các cấp tăng cường giáo dục đạo đức công vụ cán bộ, công chức, viên chức nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân; xây dựng, kiện toàn đội ngũ cán bộ công chức, viên chức thực sự là công bộc của Nhân dân, lắng nghe ý kiến của Nhân dân, vì Nhân dân phục vụ; Đảng đoàn Hội đồng nhân dân tỉnh lãnh đạo Hội đồng nhân dân tỉnh tăng cường công tác giám sát hoạt động của các cấp chính quyền trong việc triển khai thực hiện xây dựng mô hình “Chính quyền thân thiện” xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh; Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn, lực lượng vũ trang tỉnh thường xuyên chỉ đạo việc tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân, đoàn viên, hội viên, cán bộ, chiến sĩ làm tốt công tác dân vận; thực hiện tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về nhiệm vụ quốc phòng, an ninh; phối hợp chặt chẽ với chính quyền các cấp thực hiện tốt chức năng kiểm tra, giám sát và phản biện xã hội, góp phần xây dựng chính quyền các cấp trong sạch, vững mạnh…


môt cua xa Phu Dong.jpg
Cán bộ một cửa xã Phú Đông, huyện Nhơn Trạch giải quyết thủ tục 
hành chính cho người dân

 

    Trên cơ sở nội dung Chỉ thị, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao Ban Dân vận Tỉnh ủy chủ trì, phối họp Ban Cán sự đảng UBND tỉnh, Đảng đoàn Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn và các đơn vị liên quan theo dõi, hướng dẫn, kiếm tra, đôn đốc việc thực hiện, định kỳ hàng năm báo cáo kết quả cho Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

 

 (Xuân Tuấn)
In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu