ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Một số kết quả nổi bật công tác tham gia xây dựng đảng, chính quyền của Mặt trận các cấp huyện Nhơn Trạch năm 2022
Đăng ngày: 16-02-2023 11:19
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
trong năm 2022 Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức giám sát 02 chuyên đề về công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao và công tác bình cử, công khai trong công tác tuyển quân năm 2022 tại 06 xã
 

nhơn trạch.jpg
Đại diện BTT Uỷ ban MTTQ huyện Nhơn Trạch (thứ 2) từ phải sang nhận bằng khen đơn vị xuất sắc năm 2022 

Dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, phối hợp chặt chẽ của các cấp chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể, các tổ chức thành viên, năm 2022 MTTQ các cấp trân địa bàn huyện tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền trong sạch, vững mạnh, đóng góp tích cực vào thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng, an ninh ở địa phương, Công tác xây dựng Đảng, chính quyền đạt được một số kết quả quan trọng như sau:

Trong năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban Mặt Trận Tổ quốc Việt Nam huyện và các tổ chức thành viên từ huyện đến cơ sở tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật ra đoàn viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân được 3.295 cuộc, với trên 138.230 lượt người dự, nghe. Nội dung tuyên truyền về Nghị quyết số 04/NQ-HU ngày 14/01/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2022; về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930-3/2/2022); 76 năm Ngày Tổng tuyển cử đầu tiên Quốc hội Việt Nam (06/01/1946-06/01/2022); Chỉ thị 05 -CT/TW về tiếp tục đẩy mạnh việc “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ Thị 07-CT/TW của Ban Bí thư Trung ương Đảng (Khóa XII) về “Đẩy mạnh công tác thông tin cơ sở trong tình hình mới”; Chương trình hành động của MTTQ Việt Nam về thực hiện Nghị quyết Trung Ương 4 (khóa XII) của Đảng về “tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống”, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; Nghị quyết 09 và Quyết định 138/TTg của Thủ tướng Chính phủ về Chương trình quốc gia phòng chống tội phạm; Chương trình 09-BCA-MTTW về đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong tình hình mới.... và các văn bản quy phạm pháp luật mới được ban hành.

Phối hợp với ngành tư pháp hướng dẫn củng cố, kiện toàn mạng lưới Tổ hòa giải và đội ngũ hòa giải viên cơ sở với việc thành lập tổ hòa giải 52/52 ấp, khu phố; đồng thời, bảo đảm kinh phí hoạt động cho các tổ hòa giải; nghiên cứu, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả công tác hòa giải ở cơ sở gắn với các biện pháp giải quyết tranh chấp trước khi khởi kiện để giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp ngay tại cộng đồng. MTTQ các cấp phối hợp, tham gia 105 vụ hòa giải mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, kết quả hòa giải thành 98, không thành 7 vụ (chuyển tòa 03 vụ), còn 04 vụ tồn cần xác minh và lập thủ tục hòa giải lần 2. Qua việc thực hiện tốt công tác hòa giải đã phát huy truyền thống đoàn kết, tương thân, tương ái trong cộng đồng dân cư, nâng cao kết quả giải quyết những việc vi phạm pháp luật và tranh chấp nhỏ trong nhân dân ở cơ sở, góp phần phòng ngừa và hạn chế các vi phạm pháp luật, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội, giảm bớt các vụ, việc phải xét xử tại Toà án.

Phối hợp với Hội Đồng nhân dân huyện giám sát theo chương trình, kế hoạch Hội Đồng nhân dân huyện đề ra trong năm 2022. Kết quả, đã phối hợp HĐND huyện và các đoàn thể chính trị - xã hội tổ chức khảo sát, giám sát 16 cuộc giám sát về công tác quản lý đất công trên địa bàn huyện, về tình hình tổ chức hoạt động của thường trực và 2 Ban HĐND tại các xã, thị trấn. Tham gia giám sát cùng Viện kiểm sát được 04 cuộc về việc tuân thủ pháp luật trong quản lý giáo dục người chấp hành án, phạt tù cho hưởng án treo…, về hoạt động nhà tạm giữ, trại tạm giam Công an huyện.

Về chương trình giám sát chuyên đề: trong năm 2022 Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ Việt Nam huyện tổ chức giám sát 02 chuyên đề về công tác xây dựng nông thôn mới nâng cao và công tác bình cử, công khai trong công tác tuyển quân năm 2022 tại 06 xã Long Tân, Phú Đông, Phú Hữu, Phước An; Vĩnh Thanh, Phú Hội. Uỷ ban MTTQ các xã, thị trấn tổ chức giám sát được trên 96 lượt, đối với các công trình thi công đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà tình thương, công tác thu thuế, chi ngân sách, các khoản tiền đóng góp của nhân dân, công chứng thị thực và công tác khám tuyển nam thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự 2022, công tác cấp phát quà tết 2022. Qua thực hiện giám sát, các đơn vị chịu sự giám sát cơ bản thực hiện tốt theo chức năng, nhiệm vụ được giao.

Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện hướng dẫn Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn tập trung thực hiện công tác giám sát đối với việc thực hiện các dự án có vốn từ ngân sách Nhà nước và sự đóng góp của nhân dân. Qua đó, MTTQ các xã, thị trấn đã thành lập được 12 Ban giám sát đầu tư của cộng đồng và tổ chức giám sát tổ chức giám sát 07 công trình như: Công trình cải tạo, nạo vét, nâng cấp tuyến kênh A, tuyến kênh Bà Ký và nghiệm thu tuyến mương thoát nước liên ấp 1, 2, công trình xây dựng mới trụ sở làm việc của Quân sự xã Phước Thiền, công trình xây dựng thêm phòng học mới Trường THCS Phú Hội, công trình nâng cấp ở rộng đường Cây Dầu, công trình mở rộng Trường Tiểu học Phú Hội…. Nhìn chung, các dự án triển khai đúng trình tự thủ tục quy định, phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của từng địa bàn, hoàn thành đúng tiến độ được đưa vào sử dụng kịp thời, phục vụ được yêu cầu chung. Qua giám sát, đã phát hiện một số sai phạm nhỏ trong thi công xây dựng và có  kiến nghị xem xét, xử lý với Ban Quản lý dự án và đơn vị thi công về việc cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến công trình cho Ban giám sát đầu tư của cộng đồng xã theo quy định và đề nghị thi công đảm bảo theo quy cách thiết kế và quy trình kỹ thuật; lắp đặt các biển báo hiệu, hàng rào ngăn cách ở các công trình đang thi công. Các kiến nghị đã được các cơ quan có thẩm quyền quyết định đầu tư, nhà thầu, chủ đầu tư xử lý, giải quyết và khắc phục.

Năm 2022, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện đã tổ chức 02 Hội nghị phản biện xã hội đối với 02 dự thảo gồm: dự thảo quy chế làm việc của UBND huyện nhiệm kỳ 2021 – 2022 và dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Tham gia góp ý phản biện xã hội đối với 02 dự thảo Nghị quyết về danh mục bổ sung các dự án thu hồi đất và nghị quyết về chuyển mục đích sử dụng đất, tổ chức lấy ý kiến phản biện đối với dự thảo các nghị quyết của HĐND tỉnh về đề án khai thác quỹ đất vùng phụ cận các dự án giao thông để tạo vốn phát triển tài sản kết nối hạ tầng giao thông trên địa bàn xã Phú Hữu. Sau khi kết thúc các cuộc giám sát, phản biện xã hội, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc có văn bản kiến nghị giám sát, phản biện xã hội theo đúng quy định gửi các cơ quan, tổ chức, cá nhân có trách nhiệm và theo dõi, đôn đốc chặt chẽ việc giải quyết, trả lời của các cơ quan, tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật. Nhìn chung, các kiến nghị đã được các cơ quan có thẩm quyền quan tâm xử lý, giải quyết và khắc phục.

Trong năm Ban Thường trực Uỷ ban MTTQ huyện chủ trì phối hợp với Mặt trận các xã tổ chức hội nghị lấy ý kiến nhân dân về chủ trương dự án tuyến đường kết nối Cảng Phước An; lấy ý kiến người dân về việc đầu tư xây dựng chợ nông thôn tại xã Long Tân, Phú Hội, Phú Thạnh. Kết quả đa số người dân đều thống nhất. Không có ý kiến khác; lấy ý kiến góp ý vào dự thảo Luật thực hiện Dân chủ ở cơ sở ở 2 cấp huyện và xã. Kết quả, có 2.136 người dự với 74 ý kiến đóng góp; lấy ý kiến 159 hộ dân về thực hiện dự án nâng cấp đường 25B đoạn từ Trung tâm hành chính huyện đến quốc lộ 51 (Đoạn qua các xã Phước Thiền, Phú Hội và Thị trấn Hiệp Phước;  lấy ý kiến cộng đồng dân cư về thực hiện dự án Đường Vành Đai 3 đoạn qua huyện Nhơn Trạch (Dự án thành phần 3) trên địa bàn các xã Vĩnh Thanh, Phú Thạnh và Long Tân. Các hội nghị đã được tổ chức dân chủ, công khai, minh bạch trực tiếp lắng nghe được nhiều ý kiến, đề xuất, kiến nghị, tâm tư, nguyện vọng của người dân.

Phối hợp cùng Thường trực HĐND huyện tổ chức tốt việc tiếp xúc cử tri của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Đồng Nai khoá XV trước và sau kỳ họp lần thứ III và kỳ họp thứ IV đã có 580 cử tri tham dự 38 lượt cử tri tham gia 69 ý kiến, kiến nghị. Tổ chức tiếp xúc cử tri đại biểu HĐND tỉnh, huyện trước và sau các kỳ họp tại các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã có 614 cử tri tham dự 47 lượt cử tri tham gia 70 ý kiến, kiến nghị và khiếu nại cá nhân xoay quanh các vấn đề cụ thể như sau: Về dự án treo, giá cả đền bù thấp, việc chuyển nhượng quyền sử dụng đất, cấp tái định cư khi Nhà nước thu hồi đất, công tác giáo dục – đào tạo, về tình hình giao thông, an ninh trật tự, việc thực thi pháp luật và một số vấn đề liên quan đến đời sống xã hội. Nhìn chung, các ý kiến của cử tri được lãnh đạo các sở, ngành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và các xã, thị trấn trả lời trực tiếp tại buổi tiếp xúc; Những ý kiến chưa được trả lời hoặc không thuộc thẩm quyền, các vị đại biểu ghi nhận sẽ chuyển tới các cơ quan chức năng xem xét, giải quyết theo thẩm quyền và thông báo cho cử tri biết kết quả ở kỳ tiếp xúc cử tri tiếp theo, địa điểm tiếp xúc đảm bảo thuận lợi, từ đó giúp cho hoạt động tiếp xúc cử tri ngày càng có ý nghĩa, đạt chất lượng, hiệu quả hơn. Đặc biệt, trước và sau mỗi kỳ họp Quốc hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân địa phương thuộc thẩm quyền giải quyết của Trung ương, tỉnh gửi về Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đảm bảo kịp thời và đầy đủ để tổng hợp báo cáo Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

Tiếp tục phát huy vai trò tổ vận động, tham gia vận động 56 hộ tại các dự án như: dự án đường Cây Dầu thuộc xã Phú Hội, dự án Trường Tiểu học Long Thọ 2, dự án đường số 2 thuộc xã Long Tân, dự án nhà máy điện Nhơn Trạch 3&4 thuộc khu công nghiệp Ông Kèo xã Phước Khánh.

Trong năm 2022, Uỷ ban MTTQ huyện nhận 10 đơn phản ánh của công dân nội dung phản ánh về xem xét phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên ở cơ sở, về tranh chấp đất đai và xin miễn nộp thuế cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, về việc xét, cấp tái định cư, vấn đề thu hồi đất, về việc hỗ trợ học sinh, sinh viên vay tiền từ Ngân hàng chính sách xã hội huyện, về giải quyết tranh chấp đường đi chung giữa các hộ dân tại xã Đại Phước và đơn khiếu nại về hỗ trợ bồi thường dự án dân cư Long Tân - Phú Hội….. Kết quả, đã chuyển đến cơ quan liên quan để giải quyết 10 đơn (giải quyết xong 7 đơn, còn lại 3 đơn đang giải quyết). Tham dự cùng Hội đồng tư vấn giải quyết đơn 10 cuộc, thông qua 154 đơn khiếu nại của công dân nội dung đơn chủ yếu là tranh chấp đất đai, thẩm tra giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trong năm, Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện và UBND huyện đã thực hiện tốt và có hiệu quả chương trình phối hợp hoạt động. UBND huyện luôn tiếp nhận các ý kiến phản ánh của Mặt trận và kịp thời chỉ đạo các cơ quan chức năng rà soát, xem xét, xử lý; đồng thời, có văn bản phản hồi kết quả xử lý cho Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam huyện biết nhằm giải tỏa dư luận xã hội.

Bên cạnh những kết quả đạt được, còn những hạn chế như: Công tác giám sát của Mặt trận có lúc chưa đạt hiệu quả cao, nhất là cấp cơ sở; công tác nắm bắt tình hình tâm tư, nguyện vọng của nhân dân có lúc chưa kịp thời.

Năm 2022 hoạt động công tác Mặt trận trên địa bàn huyện Nhơn Trạch được ban Thường trực Uỷ ban MTTQ tỉnh Đồng Nai đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

 

 

(Xuân Tuấn)

 

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu