ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Người cán bộ Mặt trận thực hiện nêu gương như thế nào trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh?
Đăng ngày: 06-11-2021 11:37
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh vừa ban hành hướng dẫn thực hiện Kết luận số 01-KL/TW, ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) "về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" trong hệ thống Mặt trận tỉnh Đồng Nai.
Hướng dẫn có nhiều nội dung quan trọng, trong đó, có nội dung về trách nhiệm nêu gương của cán bộ làm công tác Mặt trận trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Theo đó, cán bộ làm công tác Mặt trận thực hiện nêu gương gắn với việc thực hiện các quy định của Đảng về trách nhiệm nêu gương, trong đó, đề cao vai trò tiền phong gương mẫu của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu, luôn khẳng định tính tiền phong, gương mẫu “trên trước, dưới sau”, “trong trước, ngoài sau”, “đảng viên đi trước, làng nước theo sau”.

neuguong_26_5_2021.jpg

Lãnh đạo chủ chốt Mặt trận các cấp phải thể hiện tư tưởng vững vàng, quan điểm đúng đắn, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, hết lòng vì nước, vì dân; có phong cách lãnh đạo khoa học, dân chủ, sâu sát thực tiễn, thật sự là hạt nhân đoàn kết, quy tụ, tạo động lực và phát huy trí tuệ tập thể; luôn giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, khách quan, toàn diện, công tâm, công khai, minh bạch, chính xác, chống cục bộ địa phương, bè phái trong công tác cán bộ; thực hiện tốt nguyên tắc hiệp thương dân chủ trong hoạt động của Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp.

Cán bộ Mặt trận nêu gương trong học tập, tu dưỡng, rèn luyện, trau dồi đạo đức cách mạng, mẫu mực về nhân cách, lối sống; cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; trung thực, giản dị, thẳng thắn, chân thành; không tham nhũng, không bị chi phối bởi lợi ích nhóm, không để người nhà, người thân lợi dụng vị trí công tác để vụ lợi. 

Nêu gương trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực trong cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp, nghiêm túc tự phê bình và phê bình, thấy đúng phải cương quyết bảo vệ, thấy sai phải quyết liệt đấu tranh.

Người cán bộ làm công tác Mặt trận nêu gương trong xây dựng kế hoạch học tập và làm theo; nêu gương trong xây dựng mối quan hệ mật thiết, gắn bó chặt chẽ với Nhân dân, thực hiện có hiệu quả phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”, “trọng dân, gần dân, tin dân, hiểu dân, học dân, dựa vào dân và có trách nhiệm với dân”, “tận tụy để dân mến, trách nhiệm để dân thương, kỷ cương để dân trọng, năng động để dân nhờ”.

Nói tóm lại, người cán bộ làm công tác Mặt trận muốn trở thành cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với Nhân dân, muốn là nơi để nhân dân tin yêu, gửi gắm tâm tư nguyện vọng của mình nhất thiết càng phải học tập và làm theo Bác; nhất thiết phải thực hiện “nêu gương” không chỉ trong công việc chuyên môn mà cả trong những điều nhỏ nhặt nhất của cuộc sống hàng ngày.

 Tố Nga

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu