ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Bồi dưỡng kiến thức cho Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là người dân tộc thiểu số
Đăng ngày: 02-11-2021 11:55
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Sáng ngày 02/11, tại Hà Nội, Ban Thường trực UBTW MTTQ Việt Nam đã tổ chức Hội nghị tập huấn trực tuyến cho các Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là người dân tộc thiểu số. Bà Trương Thị Ngọc Ánh, Phó Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam chủ trì Hội nghị tại điểm cầu chính. Tại 68 điểm cầu trực tuyến các tỉnh, thành phố, quận, huyện trên cả nước đã có gần 5.000 đại biểu tham dự hội nghị trực tuyến.


Tại điểm cầu tỉnh Đồng Nai, Ông Vũ Đình Trung, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Chủ trị hội nghị cùng các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp là người dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.
hình hội nghị trực tuyến dân tộc.jpg
Toàn cảnh hội nghị trực tuyến

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe phổ biến các chuyên đề gồm những điểm mới trong văn kiện Đại hội XIII của Đảng về công tác dân tộc, phổ biến, quán triệt Chương trình hành động số 06/CTr-MTTW-UB ngày 30/6/2021; một số nội dung công tác dân tộc của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong thời kỳ mới và phổ biến, quán triệt Quyết định số 1719/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt​ ​Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế-xã hội vùng đồng bào DTTS, miền núi giai đoạn 2021-2030, giai đoạn I: từ năm 2021 đến năm 2025.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh cho biết, trong văn kiện Đại hội lần thứ XIII, Đảng đã chủ trương chú trọng đến tính đặc thù của từng vùng có đông đồng bào DTTS trong quá trình xây dựng và tổ chức thực hiện chính sách dân tộc. Đây được xem là điểm mới có ý nghĩa hết sức quan trọng để phát huy tiềm năng, thế mạnh của từng vùng nhằm đảm bảo phù hợp với bản sắc văn hóa, phong tục tập quán của từng vùng cũng như từng dân tộc.

Điểm mới này không chỉ giúp cho việc đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội ở vùng đồng bào DTTS mà còn khắc phục những hạn chế, yếu kém trong thời gian qua, bởi từng vùng hay mỗi dân tộc đều có những đặc điểm khác nhau, nhất là các đặc điểm về bản sắc văn hoá truyền thống, góp phần giải quyết hài hòa quan hệ giữa các dân tộc, giúp nhau cùng phát triển, tạo chuyển biến rõ rệt trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội vùng có đông đồng bào DTTS, nhất là các vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ, Tây duyên hải miền Trung.

Để thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân tộc trong văn kiện Đại hội XIII, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị, trong thời gian tới, MTTQ các cấp cần quyết tâm thực hiện có hiệu quả chủ trương, đường lối của Đảng về công tác dân tộc; tiến hành triển khai thực hiện các giải pháp cụ thể để nâng cao đời sống vật chất, tinh thần và thu hẹp dần khoảng cách về mức sống của đồng bào DTTS so với bình quân chung của cả nước.

Cùng với đó cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền, bảo tồn và phát huy giá trị văn hoá và tập quán của các dân tộc; kiên quyết xoá bỏ các hủ tục lạc hậu và sớm chấm dứt tình trạng tảo hôn, hôn nhân cận huyết thống; tăng cường xây dựng hệ thống chính trị cơ sở vững mạnh, nhất là ở những vùng trọng điểm, vùng biên giới, vùng đặc biệt khó khăn. Đặc biệt cần chú trọng hơn nữa công tác bồi dưỡng, phát triển đảng viên là người DTTS, kết hợp đẩy mạnh việc quy hoạch, đào tạo bồi dưỡng, bố trí, sử dụng hợp lý cán bộ người DTTS trong thời kỳ mới theo quy định; đồng thời có chính sách đặc thù trong việc tuyển dụng công chức, viên chức đối với người DTTS, nhất là nhóm DTTS rất ít người, nhóm DTTS còn nhiều khó khăn; Chú trọng phát hiện, quy hoạch, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và thực hiện tốt chính sách sử dụng, đãi ngộ cán bộ người DTTS, có cơ chế, chính sách biểu dương, tôn vinh những người có uy tín, già làng, trưởng bản có nhiều đóng góp cho công tác dân tộc. “Cần đẩy mạnh công tác phối hợp xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân và thế trận an ninh nhân dân ở vùng dân tộc và miền núi vững chắc, kiên quyết làm thất bại mọi âm mưu của kẻ thù trong việc chia rẽ khối đại đoàn kết các dân tộc. Đồng thời, không để xảy ra các “điểm nóng” phức tạp về an ninh, trật tự, nhất là các địa bàn chiến lược xung yếu như vùng Tây Bắc, Tây Nguyên, Tây Nam Bộ và tây duyên hải miền Trung”, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh nhấn mạnh.

Từ những nội dung được đề cập tại Hội nghị, Phó Chủ tịch Trương Thị Ngọc Ánh đề nghị đại biểu tham dự cần tiếp thu và cập nhật đầy đủ thông tin để từ đó phát huy hiệu quả vai trò của các vị Ủy viên Ủy ban MTTQ Việt Nam là người dân tộc thiểu số trong tuyên truyền, vận động bà con nhằm góp phần chăm lo tốt hơn nữa đời sống của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn.

Minh Luân

 


In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu