ỦY BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM TỈNH ĐỒNG NAI
 
Chưa có thông tin
 

 Nội dung bản tin

 
Giới thiệu Sách "Mô hình học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016 – 2020)"
Đăng ngày: 22-10-2021 04:26
asp:Label ID="lblSummary" runat="server"
Quyển sách là công trình tổng kết, đánh giá để tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.
 

​​​Sau 05 năm (2016-2020) triển khai thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (Khóa XII) về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng đạo đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, cán bộ, đảng viên, lực lượng vũ trang, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và Nhân dân trên địa tỉnh đã có sự chuyển biến tích cực từ nhận thức đến hành động. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức của Bác đang trở thành hành động tự giác của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân. Biểu hiện rõ nét nhất trong học tập và làm theo Bác thời gian qua trên địa bàn tỉnh Đồng Nai là việc xây dựng và duy trì nhiều mô hình học tập và làm theo Bác tại các cơ quan, đơn vị, địa phương.

Sách HCM1.jpg 
Gương cán bộ mặt trận tiêu biểu được giới thiệu trong quyển sách "Mô hình học tập
và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh (2016 – 2020)"


ch gồm 330 trang do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy biên tập, Nhà xuất bản Đồng Nai phát hành. Tập sách giới thiệu về 121 gương điển hình tiên tiến nhất là các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong lao động sản xuất học tập, công tác, chiến đấu từ các cơ quan, đơn vị, địa phương trong toàn tỉnh đã được các cấp các ngành, các cơ quan đơn vị địa phương biểu dương, khen thưởng trong việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, giai đoạn 2016 - 2020.

Quyển sách ra đời là công trình tổng kết, đánh giá để tiếp tục duy trì, nhân rộng các mô hình hay, cách làm hiệu quả của các tập thể, cá nhân trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; đẩy mạnh hơn nữa công tác tuyên truyền để việc học tập và làm theo Bác ngày càng thường xuyên, thấm sâu hơn nữa trong hệ thống chính trị và đời sống xã hội trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025, các chỉ thị, nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Tố Nga

In nội dung
Các tin đã đăng ngày:
 
Về đầu